983/1997

Given i Helsingfors den 7 november 1997

Förordning om ändring av reglementet för justitiekanslern i statsrådet

På föredragning av justitieministern

upphävs i reglementet den 30 december 1992 för justitiekanslern i statsrådet (1697/1992) 1 § 2 mom., 11―14 § och rubriken före dem, av dessa lagrum 11 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 890/1996, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 213/1994 och 14 § sådan den lyder i nämnda förordning 890/1996,

ändras 8 § 2 och 3 mom. samt 17 § 2 mom., av dessa lagrum 8 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning 1330/1994, samt

fogas till förordningen en ny 8 a § som följer:

Övervakning av myndigheter och offentlig verksamhet
8 §

Justitiekanslern kan i ärenden som hör till hans laglighetsövervakning utföra åtal eller bestämma att åtal för tjänstebrott skall väckas.

Om förseelsen är av den arten att åtal inte är påkallat eller om tjänstemannen eller någon annan som omfattas av övervakningsbehörigheten annars har handlat i strid med sina tjänsteplikt eller försummat denna, kan justitiekanslern ge personen i fråga en anmärkning för framtiden. Justitiekanslern kan också, om ärendets beskaffenhet så kräver, fästa vederbörandes uppmärksamhet vid det förfarande som lag och god förvaltningssed kräver.


8 a §

Justitiekanslern avgör i egenskap av åklagare de ärenden som gäller åtal mot en domare för tjänstebrott vilka högsta domstolen eller hovrätten behandlar i första instans.

17 §

Justitiekanslern har i sin övervakning rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser få nödvändiga upplysningar och utredningar av alla de myndigheter, institutioner och personer som omfattas av hans övervakningsbehörighet samt att bekanta sig med handlingar som innehas av dessa och att få avgiftsfria kopior av handlingarna.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

Helsinfors den 7 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.