981/1997

Given i Helsingfors den 7 november 1997

Lag om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen av den 3 mars 1995 (281/1995) 51 § och

fogas till lagen ett nytt 6 a kap. som följer:

51 §
Närmare föreskrifter

Luftfartsverket meddelar närmare tekniska och funktionsmässiga föreskrifter som gäller byggande och drift av flygplatser samt verksamheten på dessa.

6 a kap.

Marktjänster på flygplatser

51 a §
Definitioner som hänför sig till marktjänster

I detta kapitel avses med

1) marktjänster de tjänster som utförs på en flygplats åt en användare och räknas upp i bilagan till rådets direktiv 96/67/EG om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen, nedan marktjänstdirektivet, och

2) egenhantering en situation där den som transporterar passagerare, fraktgods och post med flyg skaffar sig en eller flera typer av marktjänster utan att ingå något kontrakt om detta med tredje man.

Som ovan i 1 mom. 2 punkten avsedda tredje män i förhållande till varandra betraktas inte sådana transportörer av vilka den ena innehar en aktiemajoritet av den andra eller samma enhet innehar aktiemajoriteten i var och en av dem.

51 b §
Tillhandahållande av marktjänster

Ledningsenheten för en flygplats får inte utan sådan grund som anges i denna paragraf begränsa tillhandahållandet av marktjänster eller egenhanteringen till den del marktjänstdirektivet skall tillämpas på tillhandahållandet av tjänsterna på flygplatsen. Ledningsenheten för flygplatsen är skyldig att se till att bestämmelserna i artikel 16 i direktivet iakttas, när flygplatsens anläggningar används för marktjänster och egenhantering samt när denna användning organiseras.

Vederbörande ministerium kan på ansökan ge ledningsenheten för en flygplats tillstånd att begränsa tillhandahållandet av marktjänster eller egenhanteringen i enlighet med artikel 6, 7, 9 eller 15 i marktjänstdirektivet eller att ålägga leverantörerna av marktjänster de skyldigheter som avses i artikel 15. En begränsning enligt artikel 9 gäller dock endast till den del den godkänns av kommissionen enligt vad som bestäms i punkt 5 i artikeln. Ministeriet skall när det beviljar tillstånd att begränsa tillhandahållandet av marktjänster eller egenhanteringen i enlighet med artikel 6, 7, 9 eller 15 i tillämpliga delar förfara så som bestämmelserna i nämnda artiklar anger samt vid behov ordna ett urvalsförfarande för leverantörer av tjänster i enlighet med artikel 11. Om urvalsbeslut och om tillstånd som utan urval givits för tillhandahållande av marktjänster som omfattas av en begränsning skall underrättas på det sätt som bestäms i artikel 11.3 i nämnda direktiv.

I enlighet med artikel 20 i marktjänstdirektivet kan vederbörande ministerium på grund av att ömsesidighet saknas begränsa de rättigheter som avses i direktivet när det är fråga om leverantörer av marktjänster och utövare av egenhantering från en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

51 c §
Användning av flygplatsers centraliserade infrastrukturer

Luftfartsverket kan bestämma att leverantörerna av marktjänster och de som är berättigade till egenhantering skall använda flygplatsens centraliserade infrastrukturer för ordnande av marktjänsterna. I detta fall tillämpas artikel 8 i marktjänstdirektivet.

51 d §
Godkännande av en myndighet

Genom förordning kan bestämmas att tillhandahållande av marktjänster eller utövande av egenhantering kräver godkännande av myndigheten. I fråga om grunderna och förfarandet för meddelande av godkännandet gäller vad som bestäms i artikel 14 i marktjänstdirektivet.

51 e §
Bokföringsmässig uppdelning samt kontroll av bokföringen över marktjänster

En leverantör av marktjänster skall göra en bokföringsmässig uppdelning mellan den verksamhet som är knuten till marktjänsterna och övrig verksamhet (bokföringsmässig uppdelning) samt till den kontrollant som vederbörande ministerium förordnat överlämna sin bokföring och de uppgifter som behövs för övervakningen av att den bokföringsmässiga uppdelningen iakttas. Kontrollanten skall också övervaka att inte de medel som anvisats för myndighetsuppgifter som sköts av ledningsenheten för flygplatsen eller de avgifter som uppbärs för myndighetsuppgifterna används till att producera marktjänster eller till att subventionera de avgifter som uppbärs för dessa.

Kontrollanten avger till vederbörande ministerium en berättelse om hur den bokföringsmässiga uppdelningen har genomförts. Berättelsen skall hemlighållas till den del den innehåller uppgifter om affärs- eller yrkeshemligheter, såvida inte den som uppgifterna gäller har gett sitt samtycke till att uppgifterna offentliggörs. Utan hinder av sekretessplikten får berättelsen dock överlämnas till kommissionen.

Den som vid utförande av kontroll har fått kännedom om affärs- eller yrkeshemligheter får inte röja dem eller använda dem utan laga rätt, om inte den till vars förmån sekretessplikten gäller har gett sitt samtycke till detta. Till straff för brott mot sekretessplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1997. Lagens 51 e § tillämpas dock på andra än ledningsenheterna för flygplatser först från den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 164/1997
TrUB 8/1997
RSv 143/1997
Rådets direktiv 96/67/EG; EGT nr L 272, 25.10.1996, s. 36

Helsingfors den 7 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.