948/1997

Given i Helsingfors den 24 oktober 1997

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961) 6 kap. 11 § 1 och 2 mom. samt 16 och 32 §, 19 kap. 4 §, 5 § 1 mom., 5 a § 1 mom. samt 6 och 8 § samt 21 kap. 10 §,

av dessa lagrum 19 kap. 4 § sådan den lyder i lag 79/1995, 19 kap. 5 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 453/1988, 19 kap. 6 § sådan den lyder i lag 467/1987 och 21 kap. 10 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 427/1970, samt

fogas till 6 kap. 3 § nya 3 och 4 mom., till 6 kap. 25 § nya 4—6 mom., till 19 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lagar 427/1970 och 79/1995, ett nytt 3 mom. samt till 19 kap. 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 467/1987, ett nytt 2 mom. som följer:

6 kap.

Dikning

3 §

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan sakägarna sinsemellan avtala om att bilda eller utvidga ett våtmarksområde som minskar dikningskostnaderna eller främjar miljövården samt om eventuell ersättning för följderna av dessa åtgärder. Ett område som tillhör en samfällighets icke konstituerade delägarlag eller en del av ett sådant område kan genom beslut vid en dikningsförrättning bildas till våtmarksområde eller till en del av ett sådant område, om åtgärden inte medför nämnvärt men för användningen av området.

Om underhåll av ett samfällt dike bestäms särskilt i 32 § i detta kapitel.

11 §

I de fall då frågan om dikning enligt 10 § 1 eller 2 mom. i detta kapitel skall handläggas vid en dikningsförrättning skall vid förrättningen fastställas en dikningsplan jämte kostnadsförslag och längd över fördelningen av kostnaderna, dock med beaktande av vad nedan i detta kapitel bestäms om samfälld dikning.

En dikningsplan kan fastställas vid dikningsförrättningen även i andra fall än sådana som avses i 1 mom., om sakens beskaffenhet eller omfattning skall anses kräva en plan.


16 §

Såsom nytta av dikning anses ökningen av markens bruksvärde för det ändamål för vilket marken används eller för vilket den med beaktande av omständigheterna närmast kan användas.

25 §

Har dikningsbolag inte bildats med stöd av 1 eller 3 mom., skall för underhållet av ett dike bildas ett dikningsbolag, om den samfällda dikningen medför nytta för minst fem.

Om dikningsbolagets verksamhet har upphört, kan en delägare eller vederbörande tillsynsmyndighet sammankalla bolagets delägare till ett sammanträde för att besluta om att tillsätta en eller flera sysslomän som skall sköta bolagets underhålls- och andra förpliktelser. Därvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som i denna lag bestäms om dikningsbolag och dess sysslomän.

Vad som bestäms ovan i denna paragraf gäller även ett sådant för en dikning ansvarigt bolag som har bildats enligt de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft.

32 §

Nyttohavarna skall underhålla ett samfällt dike så att det inte har skadliga eller menliga följder som kränker någon allmän eller enskild fördel. Nyttohavarna deltar i underhållskostnaderna enligt samma grunder som i dikningskostnaderna, om inte särskilda skäl kräver att kostnaderna fördelas på något annat sätt. Blir ett samfällt dike onyttigt för någon till följd av att ett nytt dike upptagits eller förhållandena annars ändrats, skall han befrias från att delta i underhållskostnaderna.

Har ett dikningsbolag bildats för skötseln av ärenden som beror på dikning, skall bolaget sörja för underhållet av diket så som bestäms i 1 mom.

19 kap.

Dikningsförrättning

1 §

Om en dikningsplan skall fastställas vid dikningsförrättningen och sökanden inte har framlagt någon sådan i sin ansökan eller vid det begynnelsesammanträde som avses i 4 § i detta kapitel och sökanden eller någon annan nyttohavare inte heller utnyttjar möjligheten att inlämna en dikningsplan inom en sådan skälig tid som utsatts vid begynnelsesammanträdet, skall förrättningsingenjören sörja för att en dikningsplan uppgörs.

2 §

Om en dikningsplan skall behandlas vid dikningsförrättningen, skall förrättningsmännen innan planen fastställs göra sådana ändringar i och tillägg till den som med beaktande av vattenlagen är nödvändiga.

4 §

Ett begynnelsesammanträde skall hållas vid en sådan dikningsförrättning vid vilken en dikningsplan skall fastställas, om inte något annat följer av 8 § i detta kapitel. Till sammanträdet skall förrättningsingenjören kalla dem vilkas rätt eller fördel dikningsärendet kan angå. Hålls en dikningsförrätt-ning av skäl som nämns i 6 kap. 10 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller gäller den ett tämligen vidsträckt område, skall förrättningsingenjören bereda den regionala miljöcentralen, arbetskrafts- och näringscentralen såsom fiskerihushållningsmyndighet och kommunens miljövårdsmyndighet tillfälle att vid sammanträdet yttra sig i frågan. Sammanträdet skall hållas i närheten av det område som skall dikas, och det kan fortsättas på skilda ställen och olika dagar.

5 §

Finner förrättningsingenjören vid behandlingen av dikningsplanen att vattenståndsreglering behövs för förverkligande av ett sådant torrläggningsprojekt som skall verkställas såsom dikning, eller är det fråga om sådan dikning eller åtgärd i samband därmed, till vilken enligt 6 kap. 2 § 1 och 2 mom. tillstånd skall utverkas av vattendomstolen, skall förrättningsingenjören underrätta den som ansökt om förrättningen och uppmana denne att, om han vill att dikningsförrättningen skall fortsättas, ansöka om tillstånd till detta av vattendomstolen. Tillståndsansökningen skall åtföljas av förrättningsmännens förslag till plan till den del som saken hänskjuts till vattendomstolen för avgörande samt, då det är fråga om vattenståndsreglering, en utredning om att de som har nytta därav understöder företaget så som bestäms i 7 kap. 3 §.


5 a §

Kan en ägoreglering som avses i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) bli aktuell i samband med samfälld dikning, skall förrättningsmännen vid dikningsförrättningen till lantmäteribyrån sända sitt preliminära förslag till dikningsplan.


6 §

När förrättningsmännens förslag till dikningsplan är färdigt, skall på platsen hållas ett slutsammanträde för förrättningen. Med motsvarande tillämpning av 4 § skall de parter och myndigheter som avses i den nämnda paragrafen beredas tillfälle att vid slutsammanträdet framställa de påminnelser samt yrkanden och utredningar som de finner påkallade.

8 §

Behöver en dikningsplan inte fastställas vid dikningsförrättningen, skall där hållas ett förrättningssammanträde. På samma sätt skall förfaras, om en ansökan om dikningsförrättning innehåller en lämplig plan som är avsedd att fastställas och det inte är fråga om dikning som avses i 6 kap. 10 § 1 mom. 1 eller 2 punkten. Sammanträdet skall hållas i närheten av det område som skall dikas och det kan fortsättas på skilda platser och olika dagar. I övrigt gäller om förrättningssammanträdet vad som i 6 och 7 § i detta kapitel bestäms om slutsammanträde.

21 kap.

Särskilda stadganden

10 §

Vid en dikningsförrättning skall sökanden betala de kostnader som föranleds av hållande av sammanträden, däri inberäknade arvodena till gode män och hjälpmanskap. Dagtraktamente och resekostnadsersättning till förrättningsingenjören och en sakkunnig som avses i 19 kap. 1 § 1 mom. betalas dock av statsmedel. Om sökanden har överlåtit åt förrättningsingenjören att uppgöra en dikningsplan eller om den plan som sökanden eller någon annan nyttohavare framlagt måste kompletteras i betydande grad, skall sökanden även betala de kostnader som detta åsamkar staten i enlighet med vad i dik-ningsärende behörigt ministerium med iakt-tagande av principerna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) bestämmer närmare.

Kostnaderna för handläggning av ärende i kommunens miljövårdsmyndighet och för myndighetens övriga verksamhet skall erläggas ur kommunens medel.

Det beslut som fattas vid dikningsförrättningen skall åtföljas av förrättningsingenjörens beräkning av kostnaderna och av hur de ersätts staten.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

Om dikningsarbetet har inletts innan denna lag har trätt i kraft, tillämpas i fråga om skyldigheten att bilda ett dikningsbolag de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Har förordnandet för en dikningsförrättning utfärdats innan denna lag har trätt i kraft, skall i fråga om skyldigheten att betala de kostnader som dikningsförrättningen föranleder tillämpas de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft.

RP 67/1997
JsUB 9/1997
RSv 115/1997

Helsingfors den 24 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.