943/1997

Given i Helsingfors den 17 oktober 1997

Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 mars 1982 om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/1982) 3 § 1 mom., 10 §, 22 § 2 mom. och 27 § 1 mom.,

av dessa lagrum 22 § 2 mom. sådant det lyder i lag 409/1996 och 27 § 1 mom. sådant det lyder i lag 682/1995, samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

3 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på arbete

1) som utförs av befälhavaren på ett fartyg, om det på fartyget utöver befälhavaren arbetar minst fyra personer av vilka en har styrmans behörighet, frånsett vad som bestäms i 10, 12 a och 21 §,

2) som utförs av någon som uppbär lön enbart i form av en vinstandel,

3) som utförs av arbetsgivarens make eller barn,

4) som utförs av en läkare som är anställd uteslutande för sjukvårdsuppgifter,

5) som utförs på ett fiskefartyg, frånsett vad som i 11 och 12 § bestäms om minimivilotider,

6) som utförs på flottningsmateriel, frånsett transportmateriel som används vid flottning, eller

7) som utförs på statens fartyg som används för försvars- eller gränsbevakningsändamål.


10 §
Undantag från begränsningarna i fråga om övertidsarbete

Begränsningarna i 8, 9 och 12 a § tillämpas inte på arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden och

1) som är oundgängligt med hänsyn till hotande fara för människoliv, fartyg eller gods,

2) som är nödvändigt för lämnande av hjälp enligt sjölagen (674/1994),

3) som är nödvändigt för vidtagande av en åtgärd som påbjudits av en hamnmyndighet eller en motsvarande myndighet, eller

4) som föranleds av att arbetstagarna oväntat minskat, om inte fartygets besättning omedelbart kan kompletteras genom skäliga åtgärder.

12 a §
Minimivilotid för vakthållande personal

Utan hinder av vad som bestäms i 12 § 1 mom. skall den som går vakt ges en vilotid på minst 10 timmar under varje period av 24 timmar. Vilotiden kan delas in i högst två delar av vilka den ena skall vara oavbrutet i minst 6 timmar.

Vilotiden enligt 1 mom. kan under högst två på varandra följande perioder av 24 timmar förkortas till 6 timmar åt gången, om arbetstagaren under varje sjudygnsperiod ges en vilotid på minst 70 timmar.

På fartyg som tillämpar den internationella konventionen av år 1978 angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) skall arbetsgivaren se till att det för den personal som går vakt görs upp ett vaktschema för en arbetsperiod eller minst två veckor åt gången. Av schemat skall framgå personens namn och uppgift på fartyget samt tidpunkterna för när vakten börjar och slutar. Eventuella ändringar i vaktschemat skall göras utan dröjsmål. Vaktschemat skall finnas till påseende på en synlig plats på fartyget.

22 §
Stadgandenas tvingande natur

Genom arbets- eller tjänstekollektivavtal får likväl överenskommas om något annat än vad som bestäms i 5—7 §, 8 § 2 mom., samt 11, 12, 13, 14, 16 och 17 §. Sådana bestämmelser i arbets- eller tjänstekollektivavtal får arbetsgivare som är bundna av avtalet tillämpa även på de arbetstagare eller tjänstemän som inte är bundna av arbetseller tjänstekollektivavtalet, men i vars arbets- eller tjänsteförhållanden bestämmelserna i avtalet i fråga annars skall iakttas.


27 §
Straffstadganden

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4—12 a eller 18—20 § skall för brott mot arbetstidsbestämmelserna för fartyg i inrikesfart dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som anges i 47 kap. 7 § strafflagen (39/1889).Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

RP 96/1997
ApUB 11/1997
RSv 111/1997

Helsingfors den 17 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.