942/1997

Given i Helsingfors den 17 oktober 1997

Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjöarbetstidslagen av den 9 april 1976 (296/1976) 2 §, rubriken för 4 kap., 9 § 3 mom. och 10 §,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 251/1987, samt

fogas till lagen nya 9 a och 19 a § som följer:

2 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på arbete som utförs av

1) befälhavaren på ett fartyg där det utöver befälhavaren finns minst två anställda personer, frånsett vad som bestäms i 9 a, 10 och 19 a §,

2) maskinchefen och främsta styrmannen om deras arbete inte är indelat i vakter, frånsett vad som bestäms i 9 a, 10 och 19 a §,

3) den främsta föreståndaren för en sådan ekonomiavdelning på ett passagerarfartyg på vilken det utöver honom finns minst 15 anställda,

4) en medlem av arbetsgivarens familj, om inte också andra personer arbetar stadigvarande på fartyget,

5) den som uppbär lön enbart i form av en vinstandel,

6) den som utför arbete på fartyget bara när det är i hamn,

7) den som utför enbart tillfälligt arbete för fartygets räkning,

8) en läkare som är anställd uteslutande för sjukvårdsuppgifter, eller

9) den som är anställd

a) på statens fartyg som används för försvars- eller sjöbevakningsuppgifter, eller

b) på ett fiskefartyg, då det befinner sig inom fångstområde.

4 kap.

Övertidsarbete och vilotider

9 §
Hållande i övertidsarbete

Övertidsarbete som ersätts med ett vederlag enligt 12 § 2 mom. och 14 § beaktas inte vid beräkningen av maximiantalet övertidstimmar per vecka enligt 2 mom.

9 a §
Minimivilotider

En arbetstagare skall ges en tillräcklig, minst 6 timmar och en arbetstagare under 18 år minst åtta timmar lång sammanhängande vila per dygn. Regelbundet dagligt övertidsarbete skall undvikas.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. skall den som går vakt ges en vilotid på minst 10 timmar under varje period av 24 timmar. Vilotiden kan delas in i högst två delar av vilka den ena skall vara oavbrutet i minst 6 timmar.

Vilotiden enligt 2 mom. kan under högst två på varandra följande perioder av 24 timmar förkortas till 6 timmar åt gången, om arbetstagaren under varje sjudygnsperiod ges en vilotid på minst 70 timmar.

10 §
Undantag från begränsningarna i fråga om hållande i övertidsarbete och i fråga om vilotider

Begränsningarna i 9 § 2 mom. och 9 a § tillämpas inte på övertidsarbete som krävs för

1) utförande av ett arbete som är oundgängligt med hänsyn till hotande fara för människoliv, fartyg eller gods,

2) utförande av ett arbete som är nödvändigt för lämnande av hjälp enligt sjölagen (674/1994),

3) deltagande i sådana övningar med bärgnings- och eldsläckningsredskap samt andra säkerhetsanordningar som verkställs enligt vad därom särskilt bestäms,

4) utförande av nödvändig vakttjänstgöring i hamn,

5) utförande av en åtgärd som påbjudits av hamnmyndigheterna,

6) utförande av sådant arbete som föranleds av att besättningen minskat under pågående resa, eller

7) utförande av ett arbete som inte tål uppskov och som inte har kunnat planeras att utföras under någon annan tid.

19 a §
Vaktschema

Arbetsgivaren skall se till att det på fartyget görs upp ett vaktschema för den personal som går vakt. Vaktschemat skall göras upp för en arbetsperiod eller minst två veckor åt gången. Av schemat skall framgå personens namn och uppgift på fartyget samt tidpunkterna för när vakten börjar och slutar. Eventuella ändringar i vaktschemat skall göras utan dröjsmål. Vaktschemat skall finnas till påseende på en synlig plats på fartyget.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

RP 96/1997
ApUB 11/1997
RSv 111/1997

Helsingfors den 17 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.