941/1997

Given i Helsingfors den 17 oktober 1997

Lag om ändring av lagen om bostadsköp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 september 1994 om bostadsköp (843/1994) 2 kap. 19 § 2 mom., 4 kap. 14 § 2 punkten och 18 § samt

fogas till 2 kap. 19 § nya 3 och 4 mom. och till kapitlet nya 19 a och 19 b § som följer:

2 kap.

Aktieköparens skydd under byggnadsfasen

19 §
Säkerhet för den händelse att en stiftande delägare inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet

Den som har beviljat en säkerhet enligt 1 mom. svarar gentemot aktiebolaget och aktieköparna för sådana kostnader som en stiftande delägare med stöd av denna lag eller ett avtal svarar för och som är försvarliga för utredning av ett sådant byggnadsfel i aktiebolagets bostads-, förvarings- och servicebyggnad som nämns i 4 kap. 14 § 2—5 punkten och för reparation av felet och de skador det har åsamkat byggnaden. Dessutom svarar den som beviljat säkerheten för aktieköparens och hans familjemedlems försvarliga extra boendekostnader under den tid bostaden inte kan användas på grund av felet, skadan eller en reparation av dem. I 19 a och 19 b § bestäms om begränsning av ansvaret hos den som beviljat säkerheten.

Om en reparation av felet eller skadan orsakar oskäliga kostnader i jämförelse med felets eller skadans betydelse för aktiebolaget och aktieköparna, får den som beviljat säkerheten i stället för reparationskostnaderna betala en ersättning som motsvarar felets eller skadans betydelse.

Om säkerheten inte räcker till för att täcka alla de ersättningar som aktiebolaget och aktieköparna har rätt till, skall säkerhetens belopp delas mellan bolaget och aktieköparna i förhållande till ersättningsfordringarna. Ersättningar som har betalts ur säkerheten kan inte krävas tillbaka.

19 a §
Begränsningar av ansvaret hos den som beviljat en insolvenssäkerhet

Den som har beviljat en säkerhet enligt 19 § svarar inte för sådana kostnader som kan täckas med övriga säkerheter till förmån för aktiebolaget och aktieköparna. Den som har beviljat säkerheten svarar inte heller för kostnader för sådana fel som borde ha upptäckts senast vid den årsgranskning som avses i 4 kap. 18 § eller, om årsgranskning inte förrättas inom den föreskrivna tiden, senast vid utgången av den tid som föreskrivs för förrättande av årsgranskning. Den som har beviljat säkerheten svarar inte för en stiftande delägares avtalsbaserade ansvar till den del den stiftande delägaren har åtagit sig ett ansvar som är mera vidsträckt än enligt gällande rätt.

Genom förordning kan beloppet av de boendekostnader som enligt 19 § 2 mom. ersätts ur säkerheten begränsas. Genom förordning kan dessutom fastställas maximibeloppet av det totala ansvar som den som beviljat säkerheten har. Beloppen får bindas vid index så som bestäms närmare genom förordning.

19 b §
Aktiebolagets och aktieköparnas självrisk i en insolvenssäkerhet

Den som har beviljat säkerheten får i enlighet med denna paragraf från sitt ansvar enligt 19 § 2 och 3 mom. dra av aktiebolagets och aktieköparnas självrisk om vilken bestäms närmare genom förordning.

Från ansvaret dras av aktiebolagets självrisk, om ett byggnadsfel visar sig i sådana delar av byggnaden för vilka bolaget har underhållsansvaret, och aktieköparens självrisk, om felet visar sig i sådana delar av byggnaden för vilka aktieköparen har underhållsansvaret. Utom hinder av vad som föreskrivs i bolagsordningen om fördelningen av underhållsansvaret, skall ansvarsfördelningen i 78 § 2 och 4 mom. lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) tillämpas när självrisken dras av.

Självrisken får dras av i fråga om varje byggnadsfel. Upptäcks emellertid i samband med utredningen eller reparationen av ett byggnadsfel andra sådana fel i samma byggnad som den som beviljat säkerheten svarar för, dras självrisken av från det sammanlagda belopp som den som beviljat säkerheten svarar för. Om sådana fel visar sig delvis i sådana delar av byggnaden som aktiebolaget har underhållsansvaret för och delvis i sådana delar av byggnaden som aktieköparen har underhållsansvaret för, dras endast aktiebolagets självrisk av från ansvaret.

Självriskbeloppen får bindas vid index så som bestäms närmare genom förordning.

4 kap.

Köp av nya bostäder

14 §
Allmänt stadgande om fel

En bostad är behäftad med fel, om


2) den inte överensstämmer med de krav i bestämmelser eller föreskrifter som byggnaden skulle uppfylla när byggnadstillsynsmyndigheten godkände den för användning,


18 §
Årsgranskning

Säljaren skall ordna en årsgranskning där fel som har upptäckts i bostaden konstateras. Årsgranskningen skall ske tidigast 12 och senast 15 månader efter det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för användning. Säljaren skall lämna meddelande om tidpunkten för årsgranskningen till köparen minst en månad och till den som har beviljat en säkerhet i enlighet med 2 kap. 19 § minst två månader innan granskningen förrättas. En representant för den som beviljat säkerheten har rätt att närvara vid årsgranskningen.

Säljaren skall sätta upp ett protokoll över årsgranskningen. I protokollet skall antecknas de fel som köparen har anmält samt de fel som eventuellt observeras vid årsgranskningen. Köparen och den som beviljat en säkerhet enligt 2 kap. 19 § skall ges tillfälle att granska protokollet och att framföra kompletteringar till och anmärkningar över protokollet inom skälig tid, som uppgår till minst tre veckor räknat från det han fick del av protokollet.

Om årsgranskningen inte hålls inom den tid som föreskrivs i 1 mom., har den som beviljat säkerheten rätt att ordna årsgranskningen på säljarens bekostnad. Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om de skyldigheter som säljaren har i anslutning till årsgranskningen gäller härvid i tillämpliga delar för den som beviljat säkerheten.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagens 2 kap. 19, 19 a och 19 b § tillämpas inte, om bostadsaktierna i bolaget i fråga har börjat bjudas ut till försäljning innan paragraferna har trätt i kraft. Det som be stäms i 4 kap. 14 § 2 punkten tillämpas inte, om den mot vilken ett krav som grundar sig på ett fel riktas har sålt bostaden innan denna lag trätt i kraft.

RP 58/1997
MiUB 7/1997
RSv 114/1997

Helsingfors den 17 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.