921/1997

Given i Helsingfors den 9 oktober 1997

Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 1 mom. 11 punkten och 9 § 4 punkten,

av dessa lagrum 9 § 4 punkten sådan den lyder i lag 1259/1996, samt

fogas till 2 § 1 mom. nya 12 och 13 punkter och till lagen nya 2 a, 9 a och 10 b § samt en ny mellanrubrik före 10 b § som följer:

2 §

I denna lag avses med


11) uppvärmning användning av mineraloljor och kolväten för förbränningsändamål,

12) privat nöjesfartyg ett fartyg som av en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på annat sätt fått nyttjanderätt till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än passagerar- eller godsbefordran eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet,

13) yrkesmässigt fiske verksamhet vars idkare får sin utkomst eller en väsentlig del av den av fiske, så att den i statsbeskattningen beskattningsbara inkomsten av fiske är minst 30 procent av de totala beskattningsbara inkomsterna i statsbeskattningen; den som bedriver verksamheten skall vara antecknad i yrkesfiskarregistret, och det fiskefartyg som används för det yrkesmässiga fisket skall vara antecknat i fiskefartygsregistret, så som bestäms i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) eller med stöd av den.


2 a §

När det gäller bränsle som används för yrkesmässigt fiske, skall de registeruppgifter som avses i 2 § 1 mom. 13 punkten vara i kraft när accisfritt bränsle anskaffas och används.

9 §

Förutom vad lagen om påförande av accis stadgar, är följande produkter accisfria:


4) bränslen som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata nöjesfartyg; bränslen för fiskefartyg är dock accisfria till den del de används för yrkesmässigt fiske i enlighet med 2 § 13 punkten, samt


9 a §

Den accisfrihet som avses i 9 § 4 punkten genomförs så, att accisen på det bränsle som ett fartyg förbrukat för nämnda ändamål återbärs på ansökan till den som idkar fartygstrafik. Återbäringen i fråga om bränsle som ett dieselmotorförsett fartyg förbrukat uppgår högst till ett belopp som motsvarar accisen på lätt brännolja.

Ansökan om återbäring av accis skall lämnas till distriktstullkammaren på fartygets hemort. Återbäring kan sökas för det bränsle som använts under ett kalenderår eller separat för det som använts under perioden januari—juni respektive perioden juli—december. Ansökan om återbäring skall göras senast inom sex månader från utgången av den ovan nämnda perioden.

Återbäring betalas inte, om ansökan om återbäring gäller ett annat fartyg än ett fiskefartyg och accisbeloppet understiger 2 000 mark.

Genom förordning kan utfärdas särskilda bestämmelser om att en viss fartygstyp eller fartygsgrupp eller ett fartyg som används för ett visst ändamål kan anskaffa accisfritt bränsle direkt från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager eller genom andra arrangemang.

Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller i tillämpliga delar för accisåterbäringen vad som i lagen om påförande av accis (1469/1994) eller med stöd av den bestäms om accisrättelse, efterbeskattning, accisförhöjning, bokföringsskyldighet, granskning av uppgifter och skyldighet att lämna uppgifter samt vad som i övrigt bestäms om accis.

Kombinerad produktion av el och värme
10 b §

När el produceras i en anläggning för kombinerad produktion av el och värme betalas accis enligt den till lagen fogade accistabellen på de bränslen som används för produktion av värme som om värmen hade producerats med en verkningsgrad om 95 procent.

Med anläggning för kombinerad produktion av el och värme avses i denna lag en sådan anläggning som kan producera el och värme antingen samtidigt eller var för sig för att utnyttjas vidare.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

Utan hinder av vad som bestäms i 9 a §, skall återbäring av accisen på bränsle som använts under 1997 sökas på en gång, dock senast före utgången av juni 1998. Lagens 9 a § tillämpas på bränsle som har anskaffats och använts den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 84/1997
StaUB 13/1997
RSv 109/1997
Rådets direktiv 92/81/EEG
Rådets direktiv 92/82/EEG

Helsingfors den 9 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.