918/1997

Utfärdat i Helsingfors den 1 oktober 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om registrering och märkning av får och getter

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 5 § lagen den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) och 5 § och 12 § 1 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), sådan den sistnämnda lagen lyder i lagar 809/1992, 424/1994, 1193/1996 och 491/1997, beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med detta beslut är att möjliggöra utredning av ursprunget för får och getter vid förflyttning av dem från lägenheten och att på så sätt förbättra förutsättningarna att förebygga djursjukdomars spridning.

I beslutet utfärdas bestämmelser om registrering av innehavare av får och getter, märkning av får och getter samt lagring av uppgifter om förflyttning av får och getter.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) djurinnehavare en fysisk eller juridisk person som håller ett eller flera får och/eller en eller flera getter tillfälligt eller varaktigt; med djurinnehavare avses dock inte slakteri, slaktplats eller fordonsförare som transporterar djur,

2) lägenhet en anläggning, en byggnad, ett hägn eller någon annan plats där ett eller flera får eller en eller flera getter hålls, uppföds eller behandlas; med lägenhet avses dock inte slakteri eller slaktplats,

3) lägenhetssignum det lägenhetssignum i landsbygdsnäringsregistret som är en förutsättning för ansökan om stöd som Europeiska gemenskapen betalar helt eller delvis och om nationella stöd,

4) lägenhetens märkningssignum ett av lägenhetssignumet bildat signum som skall användas vid märkning av får och getter och som anger fårens och getternas ursprung,

5) individuellt signum ett på öronmärket färdigt tryckt löpande nummer utifrån vilket fåren och getterna på en och samma lägenhet kan särskiljas, och med

6) produktionsform varje produktionsform för får och getter på lägenheten, såsom köttproduktion, mjölkproduktion, djurförmedling eller hållning av får och getter för något annat ändamål.

2 kap.

Registrering

3 §
Registreringsskyldighet

Djurinnehavaren är skyldig att registrera sig hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.

Registreringen skall ske innan får- eller gethållningen börjar.

4 §
Får- och getlägenhetsregister

Identifikationsuppgifter gällande djurinnehavaren och lägenheten lagras i får- och getlägenhetsregistret, som är ett sådant funktionellt underregister till landsbygdsnäringsregistret som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994). För lagringen av uppgifter och uppdateringen av registret svarar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. För registrets tekniska underhåll ansvarar jord- och skogsbrukets informationstjänstcentral (TIKE).

5 §
Får- och getlägenhetsregistrets innehåll

Djurinnehavaren skall i samband med registreringen uppge följande uppgifter om varje lägenhet för införande i får- och getlägenhetsregistret:

1) djurinnehavarens namn, adress och telefonnummer,

2) lägenhetens adress och telefonnummer, om dessa avviker från djurinnehavarens,

3) djurart(er) (får/get), samt

4) produktionsform (köttproduktion/ mjölkproduktion/djurförmedling/annan).

Förutom de uppgifter som nämns i 1 mom. lagras följande uppgifter i får- och getlägenhetsregistret:

1) lägenhetssignum,

2) lägenhetens märkningssignum,

3) uppgifter om att får- och gethållningen upphör varaktigt, avbryts för en tid av minst sex månader och återupptas efter avbrottet eller upphörandet,

4) det sammanlagda antalet får och getter den 1 maj årligen, och

5) det sammanlagda antalet får och getter den 1 maj årligen som är under ett år och som har fött avkomma en gång eller som är över ett år.

6 §
Ändringsanmälningar till får- och getlägenhetsregistret

Djurinnehavaren skall meddela förändringar i de uppgifter som avses i 5 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 14 dagar från händelsen.

Djurinnehavaren skall dessutom före den 31 maj årligen meddela landsbygdsnäringsmyndigheten de uppgifter som avses i 5 § 2 mom. 4 och 5 punkten.

7 §
Tilldelning av märkningssignum

I samband med registreringen tilldelar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet lägenheten dess märkningssignum, som skall användas i öronmärkena för får och getter.

3 kap.

Märkning av får och getter

8 §
Märkningssätt

Får och getter skall, med de undantag som nämns i 9 §, märkas med öronmärken som upptar lägenhetens märkningssignum, djurets individuella signum och landskoden (FI). Djuren skall märkas innan de förflyttas från lägenheten.

Öronmärken för får skall dessutom uppta djurets födelseår. Om den som tillverkat öronmärkena inte har tryckt födelseåret på märket, är ägaren skyldig att se till att födelseåret anges på öronmärket. Märkningen skall då göras med en för ändamålet lämplig penna.

9 §
Märkning av får och getter vid bortföring till slakteri eller slaktplats

När får eller getter förs till ett slakteri eller en slaktplats kan djurinnehavaren separat inför varje avhämtning komma överens med slakteriet eller slaktplatsen om att en representant för slakteriet eller slaktplatsen märker fåren och getterna innan de förs bort från lägenheten. Då kan djuren märkas med de signum och öronmärken som är i bruk på slakteriet eller slaktplatsen. Med systemets hjälp skall det vara möjligt att utreda djurens ursprung.

Om djurinnehavaren själv transporterar sina får eller getter direkt till slaktplatsen, kan öronmärket ersättas med något annat tillfälligt märke. Då skall fåren och getterna åtföljas av en handling av vilken framgår djurinnehavaren, antalet djur, avgångslägenhetens lägenhetssignum, den slaktplats dit djuren transporteras samt märkningssättet. Handlingen skall överlåtas till slaktplatsen tillsammans med djuren. Förfarandet förutsätter att djur från andra lägenheter inte transporteras i samma transport och att det inte heller på slaktplatsen föreligger någon risk för att djuren skall förväxlas med får och getter från andra lägenheter. Den kommunala besiktningsveterinär som utför köttbesiktning på slaktplatsen skall underrättas i förväg om en sådan försändelse.

Om djuren slaktas på en slaktplats på djurinnehavarens egen lägenhet och det inte föreligger någon risk för att de skall förväxlas med djur från andra lägenheter, behöver de egna djuren inte märkas.

10 §
Ansvar för märkningen och för transporthandlingen

Djurinnehavaren svarar för att djuren blir märkta. Detta gäller även de fall som avses i 9 § 1 och 2 mom. Djurinnehavaren svarar även för att den handling som avses i 9 § 2 mom. överlåts till slaktplatsen.

11 §
Anskaffning av öronmärken

Öronmärkena skall, med de undantag som nämns i 9 §, vara godkända av jord- och skogsbruksministeriet.

Ett begagnat öronmärke får inte användas på nytt för ett annat djur. Märket betraktas som begagnat, om det redan har fästs vid ett djurs öra.

Om ett öronmärke som tillhör ett får eller en get som förts till lägenheten lossnar, skall djuret märkas med ett nytt öronmärke. På det nya öronmärket skall anges märkningssignum för den lägenhet där djuret vid tillfället finns, djurets nya individuella signum samt landskoden (FI). I fråga om får skall också djurets födelseår anges på öronmärket, om det är möjligt att utreda.

4 kap.

Registrering av djurförflyttningar

12 §
Djurinnehavarens skyldighet att föra förteckning

Djurinnehavaren är skyldig att föra en förteckning över fåren och getterna på lägenheten. Av förteckningen skall framgå följande uppgifter enligt djurslag jämte datum för händelsen:

1) får och getter som fötts på lägenheten,

2) får och getter som dött på lägenheten,

3) får och getter som förts till lägenheten, antalet sådana djur och angivelserna på öronmärkena samt de kontaktuppgifter som gäller djurens avgångsplats,

4) får och getter som överlåtits från lägenheten, antalet sådana djur och angivelserna på öronmärkena samt de kontaktuppgifter som gäller djurens bestämmelseplats,

5) ersättande av ett märke som försvunnit, skadats eller annars avlägsnats. Om djuret går att identifiera skall i förteckningen antecknas också angivelserna på det tidigare öronmärket,

6) det sammanlagda antalet får och getter den 1 maj årligen, samt

7) det sammanlagda antalet får och getter den 1 maj årligen som är under ett år och som har fött avkomma en gång eller som är över ett år.

13 §
Skyldighet för slakterier och slaktplatser att föra förteckning

Slakterier och slaktplatser är skyldiga att föra en förteckning över får och getter som de har tagit emot. Av förteckningen skall framgå följande uppgifter enligt djurslag jämte datum för händelsen:

1) signumen i fårens och getternas öronmärken. Om djuren har märkts med öronmärken som slakteriet eller slaktplatsen har fäst, signumen för dessa,

2) antalen får och getter, samt

3) säljarens kontaktuppgifter.

14 §
Förvaring av uppgifterna i förteckningarna

Djurinnehavare, slakterier och slaktplatser skall i minst tre år från görandet av anteckningar förvara uppgifterna i de förteckningar som avses i 12 och 13 §. Uppgifterna i förteckningarna skall vara i en sådan form att de när som helst kan visas för en tillsynsmyndighet.

15 §
Förstöring av begagnade märken

Djurinnehavare skall se till att öronmärken som lossnat eller lösgjorts från djur som de innehar förstörs. Slakterier och slaktplatser skall se till att slaktade djurs öronmärken förstörs. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om förstöringssättet.

16 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över iakttagandet av detta beslut leds av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning.

Tillsynsmyndigheter enligt detta beslut är länsveterinären inom länet, kommunalveterinären inom sitt tjänsteområde samt arbetskrafts- och näringscentralen inom sitt verksamhetsområde.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §
Utlämnande av uppgifter

Om utlämnande av uppgifter i får- och getlägenhetsregistret till utomstående beslutar jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen om landsbygdsnäringsregistret.

18 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 oktober 1997.

19 §
Övergångsbestämmelser

Djurinnehavare som har får eller getter när beslutet träder i kraft skall registrera sig i får- och getlägenhetsregistret senast den 15 november 1997.

Får och getter som överlåts från lägenheten skall märkas från och med den 1 januari 1998 och förandet av förteckningar i enlighet med detta beslut skall inledas vid samma tidpunkt.

Rådets direktiv 92/102/EEG, EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 32

Helsingfors den 1 oktober 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Taina Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.