905/1997

Utfärdat i Helsingfors den 25 september 1997

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om dietiska produkter

Handels- och industriministeriet har

ändrat i handels- och industriministeriets beslut av den 22 juni 1995 om dietiska produkter (937/1995) 9 § 1 mom. och i bilaga 2 punkterna 1 och 2 samt

fogat till beslutet en ny 8 a § som följer:

8 a §
Tillfälligt marknadsföringstillstånd

Europeiska gemenskapernas kommission kan på ansökan bevilja en näringsidkare ett tvåårigt tillstånd att släppa ut en sådan dietisk produkt på marknaden som baserar sig på vetenskaplig-teknisk utveckling och som inte uppfyller de särskilda bestämmelser om sammansättningen som getts för de grupper som nämns i bilaga 1.

Kommissionen fattar beslut om ett tillfälligt marknadsföringstillstånd efter att ha hört vetenskapliga livsmedelskommittén och med iakttagande av förfarandet enligt artikel 13 i rådets direktiv (89/398/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel.

Kommissionen kan vid behov till tillståndsbeslutet foga bestämmelser om förpackningspåskrifterna som sammanhänger med ändringen av produktens sammansättning.

9 §

I Finland är den behöriga myndigheten Livsmedelsverket. Livsmedelsverket meddelar anvisningar om hur anmälan enligt 8 § samt ansökan om tillfälligt marknadsföringstillstånd enligt 8a § skall göras.Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/84/EG; EGT nr L 48, 19.2.1997, s. 20

Helsingfors den 25 september 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Handelsrådet
Anna-Liisa Koskinen

Bilaga 2


1) Produkter med lågt energiinnehåll för bantning

1.1. Kostersättningar och måltidsersättningar

Bestämmelserna i handels- och industriministeriets beslut av den 25 september 1997 om bantningspreparat (904/1997) följs.

1.2. Andra dietiska produkter för bantning

Tillsatser av vitaminer och andra näringsämnen är tillåtna.

2) Av kolhydrater, proteiner och andra näringsämnen sammansatta preparat (s.k. formula-produkter) som ersätter måltider helt eller delvis och är avsedda för idrottare och andra motsvarande specialgrupper

Tillsatser av vitaminer och andra näringsämnen är tillåtna.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.