904/1997

Utfärdat i Helsingfors den 25 september 1997

Handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syftet med beslutet

Genom detta beslut genomförs kommissionens direktiv 96/8/EG av den 26 februari 1996 om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning (Text av betydelse för EES).

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller sammansättningen hos, förpackningspåskrifterna på och saluföringen av de bantningspreparat som avses i 3 § och som marknadsförs som sådana.

Beslutet gäller inte andra dietiska produkter avsedda att användas för viktminskning om vilka närmare bestämmelser utfärdas skilt vid behov.

3 §
Definitioner och indelning

I detta beslut avses med

1) bantningspreparat en dietisk produkt som utvecklats speciellt med tanke på energibegränsade dieter för viktminskning och som, när den används i enlighet med tillverkarens anvisningar, kan ersätta hela dagsransonen eller en del av den.

Bantningspreparat kan indelas i två grupper enligt följande:

2) Med kostersättning avses bantningspreparat med hjälp av vilket man kan ersätta hela dagsransonen, och

3) med måltidsersättning avses bantningspreparat med hjälp av vilket man kan ersätta en eller flera måltider.

4 §
Tillåten försäljning av bantningspreparat

Bantningspreparat får saluföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast om de motsvarar bestämmelserna i detta beslut.

2 kap.

Krav på sammansättningen och förpackning

5 §
Sammansättning

Bantningspreparat skall uppfylla de krav beträffande sammansättningen som fastställs i bilaga I.

6 §
Förpackning

Bantningspreparat skall säljas färdigförpackat så att preparatet är helt inneslutet i förpackningen.

Samtliga beståndsdelar i kostersättningen skall vid försäljning ingå i en och samma förpackning.

3 kap.

Förpackningspåskrifter

7 §
Produktens benämning

De bantningspreparat som avses i detta beslut skall säljas under produktbeteckningen

1) komplett kostersättning för viktkontroll eller

2) måltidsersättning för viktkontroll.

8 §
Obligatoriska kompletterande påskrifter

Utöver vad som annars föreskrivs eller bestäms om påskrifter på livsmedelsförpackningar skall påskrifterna på förpackningar med bantningspreparat innehålla följande uppgifter:

1) vid behov anvisningar om tillredning och uppgift om vikten av att anvisningarna följs,

2) om intaget av polyoler överskrider 20 gram per dag i fråga om en produkt som tillreds och konsumeras enligt tillverkares anvisningar, skall förpackningen förses med uppgift om att produkten kan verka laxerande,

3) uppgift om vikten av ett tillräckligt dagligt vätskeintag,

4) i fråga om kostersättning: uppgift om att preparatet tillgodoser dagsbehovet av alla viktiga näringsämnen samt dessutom en anmärkning att preparatet inte får användas längre en tre veckor utan att en sakkunnig i hälso- och sjukvård tillfrågas, samt

5) i fråga om måltidsersättning: en uppgift om att preparatet lämpar sig för nämnt ändamål endast som en del av en energifattig diet och att andra livsmedel bör ingå som en nödvändig del i denna diet.

9 §
Obligatorisk näringsvärdesdeklaration

Förpackningar med bantningspreparat skall vara försedda med åtminstone följande uppgifter:

1) energimängden i kilojoule (kJ) och kilokalorier (kcal) samt mängden protein, kolhydrat och fett angivna i siffor per föreslagen portion av den konsumtionsfärdiga produkten,

2) den genomsnittliga mängden av samtliga mineralämnen och vitaminer som nämns i bilaga I punkt 5 angivna i siffror per föreslagen portion av den konsumtionsfärdiga produkten samt

3) i fråga om måltidsersättning: uppgift om samtliga vitaminer och mineralämnen som räknas upp i tabellen i bilaga I angivna i procent av det jämförelsevärde vid dagligt intag som fastställs i bilagan till handels- och industriministeriets beslut om näringsvärdesdeklaration för livsmedel (1496/1993).

10 §
Förbud och begränsningar

Påskrifterna på förpackningar med, reklamen för eller saluföringen av bantningspreparat får inte innehålla några antydningar om den hastighet med vilken viktminskningen sker eller den viktförlust som sker, om minskad hungerkänsla eller ökad mättnadskänsla vid anvädning av preparatet.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Hänvisningsbestämmelse

Om påföljderna av brott mot detta beslut bestäms i livsmedelslagen.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Produkter som inte motsvarar bestämmelserna i detta beslut får dock säljas fram till den 30 mars 1999, om produkterna i fråga motsvarar de föreskrifter och bestämmelser som gäller när detta beslut träder i kraft.

Kommissionens direktiv 96/8/EG; EGT nr L 55, 6.3.1996, s. 22

Helsingfors den 25 september 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Handelsråt
Anna-Liisa Koskinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.