902/1997

Given i Helsingfors den 30 september 1997"XY-PICK-UP error"

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 32 a, 32 b, 39—41, 43, 44, 48, 49, 53 a, 53 b, 56, 57, 60, 64, 66, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 86, 87, 92, 93, 96, 101, 104 a, 155, 158, 169—171, 173, 177, 178, 197, 207, 217 a, 218, 223, 225—228, 230—232, 234, 251—254, 256, 262—264 och 266 §,

av dessa lagrum 32 a § sådan den lyder i förordning 849/1995, 143/1996 och 671/1997, 32 b § sådan den lyder i förordning 773/1994 och i nämnda förordning 143/1996, 39 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 773/1994 och i förordning 1372/1996, 40, 87 och 232 § sådana de lyder i förordning 267/1996, 41 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1122/1994 och 965/1996, 43 och 226 § sådana de lyder i nämnda förordning 671/1997, 44 § sådan den lyder i nämnda förordningar 965/1996 och 671/1997, 48 § sådan den lyder i förordning 338/1996 och i nämnda förordning 965/1996, 49, 53 a och 53 b § sådana de lyder i sistnämnda förordning, 56 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1413/1995, 57 § sådan den lyder i nämnda förordningar 773/1994 och 849/1995, 60, 64 och 66 § sådana de lyder i nämnda förordning 1372/1996, 71 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 773/1994, 849/1995 och 965/1996, 72 § sådan den lyder i nämnda förordning 849/1995, 74 och 225 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda förordning, 101 och 218 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda förordning 965/1996, 104 a § sådan den lyder i förordning 450/1997, 178, 252 och 263 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda förordning 267/1996, 207 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 530/1993, 217 a § sådan den lyder i nämnda förordningar 773/1994 och 671/1997 samt 223 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning och i nämnda förordning 849/1995, och

fogas till förordningen nya 32 c—32 e, 39 a, 64 a, 64 b, 92 a och 234 a § som följer:

32 a §
Tillverkarskylt

1. På en bil och dess släpvagn, ett tvåeller trehjuligt motorfordon samt på en traktor skall på en klart synlig och lätt åtkomlig plats stadigt fästas en tillverkarskylt på en del som normalt inte byts ut under fordonets livstid.

2. Om fordonet ändras så att de uppgifter som anges på skylten ändras, skall brevid den obligatoriska skylten fästas en skylt av vilken framgår de ändrade uppgifterna och att den till denna del ersätter originalskylten.

32 b §
Krav beträffande tillverkarskylten för bilar och släpvagnar

Skylten för bilar och för släpvagnar till bilar skall överensstämma med det i 32 § 2 mom. nämnda direktivet och på skylten skall tydligt och med outplånlig text antecknas åtminstone följande upplysningar i angiven ordning:

a) tillverkarens namn,

b) EG-typgodkännandenummer,

c) fordonets identifieringsnummer,

d) högsta tekniskt tillåtna massa för ett fordon med last,

e) högsta tekniskt tillåtna massa för en fordonskombination med last, om fordonet används som dragfordon,

f) högsta tekniskt tillåtna massa på varje axel, i ordningen framifrån bakåt, och

g) för en påhängsvagn högsta tekniskt tillåtna massa på vändskivans kopplingstapp.

32 c §
Krav beträffande tillverkarskylten för två- och trehjuliga motorfordon

Skylten på en motorcykel, en moped och ett fordon i kategori L5 skall överensstämma med det i 32 § 3 mom. nämnda direktivet och på skylten skall tydligt och med outplånlig text antecknas åtminstone följande upplysningar i angiven ordning:

a) tillverkarens namn,

b) EG-typgodkännandenummer,

c) fordonets identifieringsnummer, och

d) den statiska ljudnivån för fordonets motor och motsvarande varvtal.

32 d §
Skylt eller intyg över dimensioner

1. Utöver eller i stället för den tillverkarskylt om vilken bestäms i 32 a och 32 b § skall fordon i kategori M2, M3, N2 och N3 samt släpvagnar i kategori O3 och O4 vara försedda med någon av följande skyltar eller något av följande intyg:

a) en tillverkarskylt och en så nära den som möjligt fäst skylt om dimensionerna; skylterna skall vara utformade och fästa i enlighet med det i 32 § 2 mom. nämnda direktivet,

b) en skylt som har utformats och fästs i enlighet med det i 32 § 2 mom. nämnda direktivet och som innehåller samma uppgifter som de två skyltarna som nämns i a-punkten, eller

c) ett intyg, utfärdat av förrättare av besiktning, som har samma rubriker och samma uppgifter som de skyltar som nämns i a-punkten; dokumentet skall förvaras på en plats där det är lättåtkomligt för kontroll och det skall skyddas på lämpligt sätt.

2. Skylten eller intyget om dimensioner skall innehålla följande uppgifter:

a) tillverkarens namn,

b) fordonets tillverkningsnummer,

c) längd på motorfordonet eller släpvagnen,

d) bredd på motorfordonet eller släpvagnen, och

e) uppgifter för mätning av fordonskombinationens längd.

3. De uppgifter som avses i 2 mom. e-punkten skall uppges som följer:

a) avståndet mellan dragbilens framkant och draganordningens kopplingspunkt (kopplingstapp eller vändskiva); för vändskiva med flera kopplingspunkter skall det minsta och det högsta värdet anges, samt

b) avståndet mellan mittpunkten på draganordningens kopplingspunkt för släpvagnen (dragögla) eller påhängsvagnen (kopplingstapp) och bakkanten på släpvagnen eller påhängsvagnen; för en släpvagn eller påhängsvagn med justerbar längd, flera kopplingspunkter, flyttbar draganordning eller dragstång med justerbar längd skall det minsta och det högsta värdet anges; för en dolly avsedd att dra en påhängsvagn skall på motsvarande sätt anges avståndet från dragögla till vändskiva samt för en påhängsvagn avsedd att dra en släpvagn avståndet från kopplingstapp till draganordningens kopplingspunkt i bakre delen av släpvagnen.

32 e §
Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten

1. Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på en bil skall motsvara kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/222/EEG).

2. Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på en motorcykel, en moped och ett fordon i kategori L5 skall motsvara kraven i rådets direktiv om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på tvåoch trehjuliga motorfordon (93/94/EEG).

39 §
Styrmekanism

1. En bil skall ha styrmekanismen på vänstra sidan. En bil som är särskilt konstruerad eller utrustad för väghållning, en bil som används för utdelning av postförsändelser, tidningar och reklam eller för uppsamling och transport av avfall får ha styrmekanismen på bilens högra sida. Om användningssyftet senare ändras behöver styrmekanismen inte flyttas. Styrmekanismen får vara på högra sidan även på en bil som införts till landet som flyttgods från ett land med vänstertrafik, på en bil som erhållits genom arv eller testamente eller skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion, samt om det har förflutit minst 25 år sedan utgången av tillverkningsåret på bilen.

2. En treaxlad boggi på en bil skall ha minst en styrande axel.

3. Styrinrättningen skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/311/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 92/62/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 79/01.

39 a §
Styrmekanismens uppförande vid sammanstötning

1. Styrmekanismen på ett fordon i kategori M1 och på ett sådant fordon i kategori N1 vars vid registreringen och i användning största tillåtna massa är mindre än 1,5 ton, skall vara EG-godkänd enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (styrmekanismens uppförande i händelse av en sammanstötning) (74/297/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 91/662/EEG eller E-godkänd enligt reglementet nr 12/03.

2. Ett fordon som är EG-godkänt enligt det direktiv som nämns i 58 a § anses uppfylla de krav som anses i 1 mom.

40 §
Anordning för förhindrande av olovlig användning samt fordonslarm

1. Kravet i 83 b § vägtrafiklagen på att bilar skall vara försedda med en anordning som förhindrar olovlig användning anses vara uppfyllt om bilen är EG-godkänd i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon (74/61/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 95/56/EG, eller E-godkänt enligt reglementet nr 18/02. Ett fordon i kategori M1 skall dessutom vara försett med en i enlighet med nämnda direktiv eller E-reglementet nr 97 godkänd anordning som hindrar körning. Om ett fordon i någon annan kategori är försett med en anordning som hindrar körning, skall också den vara godkänd i enlighet med nämnda direktiv eller E-reglementen.

2. I andra fordon än fordon i kategori M1 och N1 godkänns tändningslås som en anordning för förhindrande av olovlig användning. Om ett dylikt fordon är försett med en skyddsanordning som låser ratten eller växelspaken, skall den uppfylla kraven enligt 1 mom.

3. Om en bil är försedd med fordonslarm, skall bilen vara typgodkänd eller fordonslarmet vara EG-godkänt i enlighet med det i 1 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet.

41 §
Bromsar

1. Bilens bromsar skall uppfylla kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (71/320/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 74/132/EEG, 75/524/EEG, 79/489/EEG, 85/647/EEG, 88/194/EEG och 91/422/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 13/08 eller 13/09 eller i trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar (631/1990).

2. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar som biltillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren enligt sina egna villkor har godkänt för senare installation. Reglerings- och säkerhetsanordningarna får inte äventyra bromsarnas funktion.

3. I en bil som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas får en parkeringsbroms som fungerar genom mekanisk kraftöverföring när bilen används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning ersättas med en av bilens tillverkare för hastighetstävlingar avsedd parkeringsbroms som fungerar genom hydraulisk kraftöverföring.

4. En bil i kategori N3 vars totalmassa är större än 16 ton och som är avsedd att dra en släpvagn i kategori O4 och en bil i kategori M3, vars totalmassa är större än 12 ton, skall ha låsningsfria bromsar av klass 1 enligt det i 1 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet. En tankbil i kategori N3 som är avsedd för transport av farliga ämnen, samt en dragbil för motsvarande tanksläpvagn vars totalmassa är större än 6 ton, skall ha låsningsfria bromsar också om bilens totalmassa inte är större än 16 ton.

43 §
Bogseringsanordningar

1. En bil skall framtill vara utrustad med en bogseringsanordning eller en fästpunkt för bogseringsstång eller bogserlina. Ett fordon i kategori M1, med undantag av fordon som inte lämpar sig för bogsering av last, skall ha en bogseringsanordning eller fästpunkt även i bakre delen.

2. Bogseringsanordningen eller fästpunkten skall hålla för en drag- och tryckkraft som motsvarar hälften av fordonets största tekniskt tillåtna massa.

3. Bogseringsanordningen eller bogseringsstångens fästpunkt anses uppfylla de krav som nämns i 2 mom., om den överensstämmer med rådets direktiv 77/389/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bogseringsanordningar till motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 96/64/EG.

44 §
Underkörningsskydd baktill

1. En bil skall ha en bakre stötfångare eller motsvarande anordning som erbjuder skydd mot underkörning bakifrån i synnerhet för fordon i kategori M1 och N1. Underkörningsskyddet skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre underkörningsskydd för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/221/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 79/490/EEG, 81/333/EEG och 97/19/EG eller kraven enligt E-reglementet nr 58/01.

2. Underkörningsskydd baktill krävs dock inte på

a) en bil vars karosseri, chassi eller fasta del eller anordning till sin konstruktion och placering uppfyller kraven på underkörningsskydd,

b) ett fordon i kategori M1, M2, M3 eller N1, om markfrigången för bakre delen av karosserikonstruktionen är högst 0,55 meter, mätt från vägytan med bilen i obelastat tillstånd över en bredd som inte får vara mera än 0,20 meter smalare än bilens bredd på ett avstånd av högst 0,45 meter från fordonets bakre punkt,

c) en bil som används för dragning av en påhängsvagn,

d) ett fordon i kategori N som är avsett för ett särskilt syfte och som får framföras på väg endast då det flyttas från en arbetsplats till en annan,

e) en bil som är avsedd för transport av trävaror eller långa föremål och som saknar karosseri,

f) ett allhjulsdrivet fordon i kategori N2G eller N3G,

g) en bil som är försedd med andra växelflaksanordningar än stödbensväxelflak, eller

h) någon annan bil där ett underkörningsskydd betydligt försvårar användningen av bilen eller dess anordningar.

48 §
Avgas- och partikelutsläpp från tunga dieselmotorer

1. Gränsvärdena för avgas- och partikelutsläpp (g/kWh) från en dieselmotor i en bil i en annan kategori än M1 är

CO HC NOx PM
4,0 1,1 7,0 0,15

2. Om en cylinder i motorn har en cylindervolym som är mindre än 0,7 dm3 och det nominella varvtalet är större än 3 000/min, är gränsvärdet för partikelutsläppen i produktionens kvalitetskontroll 0,25 g/kWh till den 30 september 1998.

3. Ett fordon uppfyller gränsvärdena enligt 1 och 2 mom., om det är försett med en dieselmotor som är EG-godkänd enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (88/77/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/491/EEG, genom rådets direktiv 91/542/EEG samt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG, eller E-godkänd enligt reglemente nr 49 B/02.

4. Ett fordon i kategori N1, N2 och M2 uppfyller gränsvärdena enligt 1 och 2 mom. också om fordonet är typgodkänt enligt det i 46 § 4 mom. nämnda direktivet.

49 §
Rök från dieselmotorer

1. En bils dieselmotor skall beträffande den synliga röken uppfylla kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselbränsle som används i fordon (72/306/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 89/491/EEG och 97/20/EG, eller kraven enligt E-reglementet 24/03. Dessa krav tillämpas inte om bilen är EG-godkänd enligt direktivet 88/436/EEG, enligt det senare direktivet som nämns i 46 § 4 mom., enligt direktivet 93/59/EEG, enligt det senare direktivet som nämns i 47 § 4 mom. eller enligt E-reglementet nr 83, eller om bilens motor är EG-godkänd enligt direktivet 91/542/EEG, enligt det senare direktivet som nämns i 48 § 3 mom. eller enligt E-reglementet nr 49/01.

53 a §
Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

Om i sådan till konsumenter riktad reklam eller motsvarande som gäller fordon i kategori M1 eller i tekniska uppgifter om fordonet meddelas bilens koldioxidutsläpp eller bränsleförbrukning, skall åtminstone det sammanlagda värdet för körning i stadstrafik och i trafik utanför tätort meddelas. Utsläppen (g/km) eller förbrukningen (l/100 km) meddelas uppmätta i enlighet med rådets direktiv om motorfordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (80/1268/EEG), sådant detta direktiv lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/491/EEG och 93/116/EEG, eller i enlighet med E-reglementet nr 101.

53 b §
Upplysning om effekt

Om motoreffekten anges i sådan till konsumenter riktad reklam eller motsvarande som gäller bilar med förbränningsmotor eller i tekniska uppgifter om bilarna, skall denna uttryckas som motorns nettoeffekt uppmätt i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (80/1269/ EEG), sådant detta direktiv lyder ändrat genom kommissionens direktiv 88/195/ EEG, 89/491/EEG och 97/21/EG, eller enligt E-reglementet nr 85.

56 §
Radiostörningar och elektromagnetisk kompatibilitet

Både en bil med ottomotor och en bil med dieselmotor skall motsvara kraven enligt rådets direktiv gällande radiostörningar som orsakas av fordon och om elektromagnetisk kompatibilitet (72/245/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 89/491/EEG och 95/54/EG, eller enligt E-reglementet nr 10/02.

57 §
Bränsletank

1. Bilens bränsletank och dess placering skall uppfylla kraven enligt direktivet 70/221/EEG, sådant detta direktiv lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/19/EG, och bränsletanken i fordon i kategori M1 skall uppfylla kraven enligt E-reglementet nr 34/01.

2. Om bränsletankens volym är större än 800 l, skall på den tillämpas vad som bestäms om behållare som är avsedda för transport av farliga ämnen.

60 §
Hur sätena skall vara fästa

Fäst- och regleringsanordningar på säten i ett fordon i kategori M och N skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa) (74/408/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 81/577/EEG och 96/37/EG, eller vara E-godkända enligt reglementet nr 17/06, eller när det är fråga om fordon i kategori M2 eller M3, enligt reglementet nr 80/01. På begäran av fordonstillverkaren kan fäst- och regleringsanordningarna på säten i fordon i kategori M2 godkännas i enlighet med reglementet nr 17/06. Hopfällbara samt sido- eller bakåtriktade säten behöver inte uppfylla kraven i nämnda direktiv eller reglemente.

64 §
Bilbälten

1. I ett fordon i kategori M och N skall alla framåt- eller bakåtriktade säten vara försedda med bilbälten. Bilbälte krävs dock inte för

a) hopfällbara säten,

b) säten som är avsedda att användas endast då fordonet står stilla, och

c) säten i ett sådant fordon i kategori M2 eller M3 som är avsett för användning i stadstrafik och som har platser för stående passagerare.

2. Bilbältestypen för varje säte och varje fordonskategori skall uppfylla kraven enligt bilaga XV till rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar (77/541/EEG), sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 81/576/EEG och kommissionens direktiv 82/319/EEG, 90/628/EEG och 96/36/EG. Bilbältena skall motsvara kraven i det nämnda direktivet eller i E-reglementet nr 16/04 eller fasthållningsanordningarna i fordonet vara godkända i enlighet med nämnda direktiv.

64 a §
Bilbältenas fästpunkter

1. Antalet fästpunkter för bilbältena för varje säte i varje fordonskategori skall uppfylla kraven enligt tillägg 1 i bilaga I till rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (76/115/EEG), sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 81/575/EEG och kommissionens direktiv 82/318/EEG, 90/629/EEG och 96/38/EEG, eller kraven enligt bilaga 6 till E-reglementet nr 14/04.

2. Med undantag av fästpunkterna för andra säten än framsäten i ett fordon som byggts om från ett fordon i kategori N1 till ett fordon i kategori M1 samt i fordon i kategori M2 och M3 skall fästpunkterna motsvara kraven i det i 1 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet.

64 b §
Varning för krockkudde

På ett passagerarsäte som är försett med krockkudde skall finnas en varning för användning av en bakåtriktad barnstol i detta säte. Ett varningsmärke i form av en bildsymbol som eventuellt innehåller en förklarande text skall anbringas på ett sådant sätt att det är outplånligt och väl synligt när en bakåtriktad barnstol skall monteras på sätet i fråga. Ifall varningen inte syns när dörren är stängd skall en permanent märkning med uppgift om att passagerarsätet är utrustat med krockkudde vara synlig. Något varningsmärke krävs dock inte om fordonet är utrustat med en sådan anordning som genast registrerar närvaron av en barnstol och säkerställer att krockkudden inte utlöses då en barnstol är monterad.

66 §
Huvudstöd

Ett fordon i kategori M1, ett fordon i kategori M2 vars vid registreringen och i använding största tillåtna massa är högst 3,5 ton och ett fordon i kategori N1 skall för förarsätet och för framsätet ytterst till höger ha ett huvudstöd som utgör en del av ryggstödet, eller ett separat huvudstöd. Fordonet skall vara godkänt enligt det direktiv eller E-reglemente som nämns i 60 §, sätet skall vara EG-godkänt enligt det nämnda direktivet eller E-godkänt enligt reglementet nr 25/04, eller huvudstödet skall vara e-godkänt enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på säten i motorfordon (78/932/EEG) eller E-godkänt enligt reglementet nr 25/04.

71 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. En bil skall ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) helljus- och halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare och koppling av dem som varningsblinker,

c) bromslyktor och i ett fordon i kategori M1 mittbromslyktor,

d) en lykta för bakre registreringsskylt,

e) främre och bakre positionslyktor,

f) röda reflektorer baktill,

g) sidoreflektorer, om bilens längd är större än 6,00 meter,

h) sidolyktor, om bilens längd är större än 6,00 meter, dock inte i fråga om dragbil för påhängsvagn,

i) en eller flera dimbaklyktor,

j) en eller flera backningsstrålkastare,

k) konturlyktor, om bilens bredd är större än 2,10 meter; konturlyktor som syns bakåt krävs dock inte på en dragbil för påhängsvagn,

l) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om ett fordon i kategori M1 som används i taxitrafik,

m) en belyst skylt som visar åtminstone bestämmelseorten och som finns framtill på fordonet när det är fråga om ett fordon i kategori M2 eller M3 som används i kollektivtrafik; när det är fråga om en bil som används i lokal- och närtrafik räcker det med en belyst skylt som visar linjenumret och som då bör finnas även baktill,

n) en blinkande orangegul varningslykta när det är fråga om en bogserbil, en bil som används för väghållning eller en mjölkbil som måste stannas på vägens vänstra sida,

o) en blinkande blå varningslykta när det är fråga om en bil som används som utryckningsfordon, och

p) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än bilen i övrigt och som skjuter ut utanför bilens främre del eller över en meter utanför bilens bakre del.

2. Utöver vad som bestäms i 1 mom. får en bil ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) extra helljusstrålkastare,

b) högt placerade extra helljus- och halvljusstrålkastare och körriktningsvisare samt extra främre positionslyktor när det är fråga om en bil som plogar en väg,

c) främre dimstrålkastare,

d) parkeringslyktor, om bilens längd är högst 6,00 meter och bredd högst 2,00 meter,

e) sidoreflektorer, om bilens längd är högst 6,00 meter,

f) sidolyktor, om bilens längd är högst 6,00 meter,

g) främre reflektorer,

h) konturlyktor när det gäller en bil vars bredd är minst 1,80 meter och högst 2,10 meter; när det är fråga om dragbilar till påhängsvagnar får sådana lyktor finnas bakom förarhytten,

i) en upptill monterad mittbromslykta när det gäller andra fordon än fordon i kategori M1,

j) varsellyktor,

k) en polisbil och en bil som används för polisens tjänsteuppdrag kan ha en belyst blå skylt med texten "POLIISI" eller "POLIS" på karosseriets eller förarhyttens tak samt en blinkande blå varningslykta och högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta,

l) blinkande orangegul varningslykta när det är fråga om en bil som används som utryckningsfordon, en bil som används för arbete på eller bredvid vägen, en vägservicebil som nämns i 90 § och på grund av något särskilt skäl, med tillstånd av fordonsförvaltningscentralen, också när det är fråga om någon annan bil,

m) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om en vägservicebil,

n) arbets- och hjälpstrålkastare som är nödvändiga för lastning och lossning eller annan användning av fordonet, när det är fråga om ett fordon i kategori N och när det är fråga om en räddningsbil, ambulans och servicebil samt en bil som används för polisens tjänsteuppdrag i kategori M,

o) lyktor som när det är fråga om ett fordon i kategori N2 och N3 belyser en skylt som anger namnet på transportidkaren, transportköparen eller bilens ägare eller namnen på linjens yttersta bestämmelseorter samt på ett för tillståndspliktig persontrafik använt fordon i kategori M2 och M3 lyktor som belyser en skylt på fordonets sida som visar numret på linjen samt en skylt framtill som anger att fordonet är fullbelagt,

p) bandliknande markeringar eller konturmarkeringar och reklam som syns åt sidan och bakåt när det är fråga om fordon i kategori M2, M3 och N3, och

q) separat föreskrivna lyktor och reflektorer på en bil som används för specialtransport eller på dess last.

3. Strålkastare, lyktor och reflektorer som avses i 1 mom. a—k punkten och 2 mom. a—j punkten skall, i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning samt sina kopplingar och kraven på funktionskontrollanordningar, med undantag av vad som bestäms i 4 mom. uppfylla kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/756/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom rådets direktiv 83/276/EEG och kommissionens direktiv 80/233/EEG, 82/244/EEG, 84/8/EEG, 89/278/EEG, 91/663/EEG och 97/28/EG, eller kraven enligt E-reglementet nr 48/01. Kraven i ovan nämnda direktiv och reglemente tillämpas även vid bestämning av färg, placering, synbarhet och inriktning i fråga om andra strålkastare, lyktor och reflektorer.

4. När det är fråga om en bil som används för snöplogning, får extra halvljus- och helljusstrålkastare, extra körriktningsvisare och främre extra positionslyktor monteras på en höjd som är motiverad av förhållandena, men halvljusstrålkastarna skall dock vara riktade så, att de inte i onödan stör mötande förare. Strömkretsen för de extra halvljusstrålkastarna skall ha en avbrytare placerad på en sådan plats att det är omöjligt att under färd koppla om de egentliga halvljusstrålkastarna till de extra halvljusstrålkastarna eller tvärtom.

72 §
Halvljus- och helljusstrålkastare

Halvljusstrålkastare skall vara avsedda för högertrafik. Halvljus- och helljusstrålkastare skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa strålkastare (76/761/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/517/EEG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 1/01, 5/02, 8/04, 20/2, 31/02 eller 98. En glödlampa som används i halvljus- och helljusstrålkastare skall vara avsedd för en sådan strålkastare och e-godkänd enligt nämnda direktiv eller E-godkänd i enlighet med reglementet nr 2/03, 8/04, 20/02, 37/03 eller 99. Den sammanlagda ljuseffekten för helljusstrålkastare som kan kopplas på samtidigt får inte överstiga 225 000 candela, varvid summan av de referenstal som anges på helljusstrålkastare som kan kopplas på samtidigt inte överstiger värdet 75.

74 §
Bromslyktor

Bromslyktorna skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre positionslyktor, bakre positionslyktor, stopplyktor, varsellyktor och sidolyktor på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/758/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/516/EEG och 97/30/EG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 7/02.

75 §
Lykta för bakre registreringsskylt

En lykta för den bakre registreringsskylten skall vara e-godkänd i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/760/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/31/EG, eller E-godkänd i enlighet med reglementet nr 4.

77 §
Reflektorer

1. Reflektorerna skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/757/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/29/EEG, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 3/02.

2. Framåtriktade reflektorer skall vara vita, sidoriktade orangegula och bakåtriktade röda. Reflektorerna får inte vara triangelformade.

79 §
Backningsstrålkastare

En backningsstrålkastare skall vara e-godkänd i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backningsstrålkastare till motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (77/539/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/32/EG, eller E-godkänd i enlighet med reglementet nr 23.

86 §
Varsellyktor

Varsellyktorna skall vara e-godkända i enlighet med det i 74 § nämnda direktivet eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 87.

87 §
Sidolyktor

Sidolyktorna skall vara e-godkända i enlighet med det i 74 § nämnda direktivet eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 91.

92 §
Identifieringsskylt för lastbil

På ett fordon i kategori N2 och N3 får det finnas bakre identifieringsskyltar för tunga fordon som har märkts med växelvis röda fluorescerande och gula reflekterande diagonala fält och som uppfyller kraven enligt E-reglementet nr 70/01.

92 a §
Reflekterande konturmarkeringar och reklam på fordon i kategori M2, M3 och N3

1. Om det på en bil finns sådana åt sidan eller bakåt synliga reflekterande bandliknande markeringar eller konturmarkeringar och sådan reflekterande reklam som placerats innanför dessa markeringar, skall dessa vara tillverkade av ett E-godkänt reflekterande material som överensstämmer med kraven enligt reglementet nr 104.

2. I reflekterande markeringar får inte användas sådant material som reflekterar vitt ljus bakåt. Reflekterande markeringar eller reklam får inte finnas på en dragbil om inte sådana också finns på släpvagnen.

3. En reflekterande bandliknande markering eller konturmarkering skall ange åtminstone 80 procent av fordonets längd och bredd. Om markeringen inte är kontinuerlig, får avståndet mellan reflexbanden vara högst hälften av längden av det kortaste reflexbandet. Markeringarna skall vara på minst 0,25 och högst 1,50 meters höjd, eller om detta på grund av fordonets konstruktion inte är möjligt, på högst 2,10 meters höjd.

4. Reflekterande reklam skall placeras på fordonets sidor innanför konturmarkeringarna och får inte försvaga konturmarkeringens eller strålkastarnas, lyktornas och reflektorernas funktion. Reklamen får omfatta högst 15 bokstäver eller siffror. Höjden på bokstäverna och siffrorna skall vara minst 0,30 meter och högst 1,00 meter. Ytan på reflekterande reklam för vilken har använts reflekterande material av klass D, avsett i det i 1 mom. nämnda E-reglementet, får vara högst 2,0 m2.

93 §
Hastighetsmätare

1. På en bil som inte är försedd med färdskrivare skall det finnas en hastighetsmätare som är monterad i förarhytten så att hastighetsindikationen tydligt kan avläsas av föraren.

2. Hastighetsmätare skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backväxeln och hastighetsmätarutrustning på motorfordon (75/443/EEG), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/39/EG, eller kraven enligt E-reglementet nr 39.

96 §
Ljudsignalanordning

1. En bil skall ha en ljudsignalanordning. Bilen eller ljudsignalanordningen som monteras i den skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon (70/388/EEG) eller kraven enligt E-reglementet nr 28.

2. En bil som används som utryckningsfordon skall ha en ljudsignalanordning som avger ett varierande eller periodiskt ljud med en volym som är större än 104 dBA mätt på ett avstånd av sju meter framför bilen. En sådan anordning får inte monteras på andra bilar.

3. En bil, dock inte en bil i kategori M1, får ha en backvarnare som avger ett periodiskt ljud vid backning eller då backväxeln är ikopplad. Ljudet av backvarningssignalen får ha en volym på högst 75 dBA, mätt på ett avstånd av sju meter bakom bilen.

101 §
Utskjutande delar

1. På en bils karosseri eller flak får inte monteras eller fästas sådana delar eller sådan utrustning som har direkt framåt-, sido- eller bakåtriktade spetsiga eller annan slags utskjutande delar som kan orsaka fara.

2. Ett fordon i kategori M1 skall motsvara kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon (74/483/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 79/488/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 26/02. Ett fordon i kategori N skall uppfylla kraven i rådets direktiv om utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg på motorfordon i kategori N (92/114/EEG) eller kraven i E-reglementet nr 61.

3. En antenn som monteras på en bil får inte riktas så att den i längd- eller breddriktning sträcker sig över bilens yttersta gränser.

104 a §
Överensstämmelse i fråga om bilar som motsvarar Förenta Staternas standarder

1. Ett fordon i kategori M1 som har införts till landet som flyttgods, som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på överensstämmelse med EG- och E-godkännande som anges i 6 kap., om det uppfyller kraven i alla FMVSS-standarder gällande bilens modellår och kraven i Förenta Staternas bestämmelser om avgasutsläpp.

2. Bilar som avses i denna paragraf skall då det gäller antalet strålkastare och lyktor uppfylla kraven enligt det i 71 § 3 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet. Näroch fjärrljus på en bil skall överensstämma med kraven i 72 § eller vara försedda med glödlampor med märkningen DOT samt vara av typ HB1—HB5 eller HB7. Bilens främre positionslyktor skall till färgen samt körriktningsvisarna beträffande färg och synbarhet överensstämma med kraven i 73 §.

155 §
Bromsar

1. Traktorer och motorredskap skall vara försedda med en effektiv färdbroms och parkeringsbroms eller låsanordning för färdbromsen. En traktors bromsar skall motsvara kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (76/432/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 96/63/EG.

2. Med avvikelse från 1 mom. skall trafiktraktorns färdbroms ha sådan effekt att den uppnådda retardationen vid användning av bromsen är minst 3,5 m/s2, då friktionskoefficienten mellan vägen och däcken är 0,8. Trafiktraktorns parkeringsbroms skall uppfylla det i 1 mom. nämnda direktivets krav på bromseffekt i belastat tillstånd eller försedd med en lastad släpvagn, om en släpvagn kan kopplas till trafiktraktorn.

3. På traktorer och motorredskap med hydrostatisk kraftöverföring krävs inte en egentlig färdbroms, om en tillräcklig retardation kan åstadkommas med hjälp av kraftöverföringen. Fordonet skall i så fall bli stående om motorn stannar.

4. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar, som tillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren enligt sina egna villkor har godkänt för senare installation. Reglerings- och säkerhetsanordningarna får inte äventyra bromsarnas funktion.

158 §
Partikelutsläpp

Partikelutsläppen från en traktors dieselmotor får inte överskrida de gränsvärden som nämns i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (77/537/EEG) eller i E-reglementet nr 96.

169 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

En traktors bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor skall vara godkända i enlighet med det i 74 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

170 §
Lyktor för bakre registreringsskylt

1. En lykta för den bakre registreringsskylten får monteras på en höjd av högst 2,50 meter.

2. Lyktan för en traktors bakre registreringsskylt skall belysa registreringsskylten och vara godkänd i enlighet med det i 75 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

171 §
Reflektorer

1. En traktors reflektorer skall vara godkända i enlighet med det i 77 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

2. Framåtriktade reflektorer skall vara vita, sidoriktade orangegula och bakåtriktade röda. Reflektorerna får inte vara triangelformade.

173 §
Skylt som betecknar långsamt fordon

En skylt som betecknar långsamt fordon skall placeras baktill mitt på fordonet eller på dess vänstra sida och riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 10° och på en höjd av högst 2,40 meter. En skylt som betecknar långsamt fordon skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 69/01.

177 §
Backningsstrålkastare

En traktors backningsstrålkastare skall vara godkänd i enlighet med det i 79 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

178 §
Sidolyktor

1. Om en traktors eller ett motorredskaps längd är större än 6,00 meter, skall minst två sidolyktor, om sådana har installerats, finnas på vardera sidan. Antalet sidolyktor skall därtill vara sådant, att det inbördes avståndet mellan lyktorna i fordonets längdriktning är minst 2,00 meter och högst 6,00 meter. Lyktorna skall, om minst två lyktor finns på fordonets vardera sida, installeras så att den främsta är belägen på ett avstånd av högst 2,00 meter från fordonets främre del och den bakre på ett avstånd av högst 1,00 meter från fordonets bakre del.

2. Lyktorna skall befinna sig på en höjd av minst 0,35 meter och högst 1,50 meter. Om mera än en lykta har installerats på båda sidorna, skall de vara på ungefär samma höjd.

3. En sidolykta skall synas minst 15° uppåt och nedåt samt 45° framåt och bakåt.

4. En sidolykta skall vara riktad åt sidan och vara orangegul till färgen.

5. Sidolyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 87 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

6. Sidolyktorna skall vara kopplade så, att de fungerar samtidigt med de främre positionslyktorna och halv- och helljusstrålkastarna.

197 §
Reflektorer

Reflektorerna skall vara godkända i enlighet med det i 77 § nämnda direktivet eller E-reglementet. Framåtriktade reflektorer skall vara vita, sidoriktade orangegula och bakåtriktade röda. Reflektorerna får inte vara triangelformade.

207 §
Reflektorer

1. En cykel skall förses med fram-, sido-, pedal- och bakreflektorer. Sidoreflektorerna skall vara på cykelns främre och bakre del på vardera sidan. På vardera pedalen skall det finnas två reflektorer och när cykeln framförs skall den ena vara riktad framåt och den andra bakåt. Då en för sport- och tävlingsbruk konstruerad och för användning på vägen avsedd cykel med minst 12 växlar och en egenmassa som är högst 10 kg krävs dock inte fram-, sido- och inte heller pedalreflektorer när cykeln framförs vid dagsljus.

2. Framreflektorn skall vara vit, bakreflektorn röd och pedal- och sidoreflektorerna orangegula. Även reflekterande däck som till sin färg och reflexionsförmåga motsvarar kraven i E-reglementet nr 88 godkänns som sidoreflektorer.

3. Främre och bakre reflektorer skall vara på en höjd av minst 0,30 meter och högst 1,20 meter från vägytan.

4. Fram- och sidoreflektorer samt bakreflektorer skall vara godkända i kategori IV A i enlighet med det i 77 § nämnda direktivet eller E-reglementet. Pedalreflektorer skall uppfylla kraven på reflexion från en röd reflektor i kategori 1 A i enlighet med vad som bestäms i nämnda direktiv eller E-reglemente.

5. Säkerhetsvimpeln på en cykel får förses med vita eller gula framåtriktade reflektorer och gula eller röda bakåtriktade reflektorer. Säkerhetsvimpeln får vara sådan att den kan svängas i cykelns längdriktning.

217 a §
Styrinrättning

1. Styrinrättningen skall uppfylla kraven enligt det i 39 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

2. Finns det en kulkrans under vändskivan till en dolly, skall den kunna låsas i mittläget. Kulkransens vridrörelse skall begränsas åt båda hållen så att den är högst 30°.

218 §
Bromsar

1. En släpvagn till bil, förutom en släpvagn i kategori O1, skall vara försedd med tillförlitliga och effektiva bromsanordningar. De skall uppfylla kraven enligt det i 41 § 1 mom. nämnda direktivet, E-reglementet eller ministeriets beslut. En släpvagn skall vara försedd med parkeringsbroms och med en anordning som aktiverar släpvagnens bromsar då kopplingen ger efter.

2. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar som släpvagnstillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren enligt sina egna villkor har godkänt för senare installation. Regleringsoch säkerhetsanordningar får inte äventyra bromsarnas funktion.

3. En släpvagn i kategori O4 och en för befordran av farligt gods avsedd släpvagn i kategori O3, vars totalmassa är större än 6 ton, skall vara försedd med sådana låsningsfria bromsar som avses i det direktiv eller E-reglemente som nämns i 41 § 1 mom.

223 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till en bil skall vara försedd med följande lyktor och reflektorer:

a) körriktningsvisare,

b) bromslyktor,

c) en lykta för registreringsskylt,

d) främre positionslyktor, om släpvagnens bredd är större än 1,60 meter; detta gäller dock inte en dolly som är avsedd för koppling av en påhängsvagn,

e) bakre positionslyktor,

f) triangelformade röda reflektorer bak,

g) främre reflektorer,

h) sidoreflektorer,

i) sidolyktor, om släpvagnens längd, inklusive dragstången, är större än 6,00 meter,

j) en eller flera dimbaklyktor; detta gäller dock inte en dolly som är avsedd för koppling av en påhängsvagn,

k) konturlyktor, om släpvagnens bredd är större än 2,10 meter; detta gäller dock inte en dolly som är avsedd för koppling av en påhängsvagn, och

l) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än vagnen i övrigt och som skjuter ut utanför vagnens bakre del över en meter.

2. Utöver vad som bestäms i 1 mom. får en släpvagn till en bil vara försedd med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) främre positionslyktor, om släpvagnens bredd är högst 1,60 meter,

b) en eller flera backningsstrålkastare,

c) sidolyktor, om släpvagnens längd är högst 6 meter,

d) konturlyktor, om släpvagnens bredd är minst 1,8 meter och högst 2,1 meter,

e) en upptill monterad mittbromslykta,

f) baktill röda reflektorer av annan än triangelform, om de är grupperade tillsammans med de andra bakre positionslyktorna,

g) arbets- och hjälpstrålkastare som är nödvändiga för lastning eller lossning,

h) på fordon i kategori O3 och O4 åt sidorna och bakåt synliga bandliknande markeringar eller konturmarkeringar och reklamer, samt

i) separat föreskrivna lyktor och reflektorer på en släpvagn som används för specialtransport eller på dess last.

3. Lyktor, strålkastare och reflektorer som avses i 1 mom. a—k punkten samt 2 mom. a—f punkten skall i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning och koppling motsvara krav i det i 72 § nämnda direktivet eller E-reglementet. Även vid bestämning av färg, placering, synbarhet och inriktning när det gäller andra lyktor, strålkastare och reflektorer tillämpas stadgandena i ovan nämnda direktiv eller E-reglemente.

225 §
Bromslyktor

Bromslyktor skall vara godkända i enlighet med det i 74 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

226 §
Lykta för registreringsskylt

Lyktan för registreringsskylten skall belysa registreringsskylten, och den skall vara godkänd i enlighet med det i 75 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

227 §
Främre och bakre positionslykta

Främre och bakre positionslyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 74 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

228 §
Reflektorer

1. Reflektorer skall vara godkända i enlighet med det i 77 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

2. Framåtriktade reflektorer skall vara vita, sidoriktade orangegula och bakåtriktade röda. Bakåtriktade reflektorer skall vara triangelformade. Andra reflektorer får inte vara triangelformade.

230 §
Konturlyktor

Konturlyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 74 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

231 §
Backningsstrålkastare

Backningsstrålkastare skall vara godkända i enlighet med det i 79 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

232 §
Sidolyktor

Sidolyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 87 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

234 §
Skylt för långa fordonskombinationer

En fordonskombination vars största längd överskrider 15,50 meter skall ha bakåtriktade skyltar som anger långt fordon och motsvarar kraven i E-reglementet nr 70/01 eller en skylt på minst 0,30 m x 0,80 m med 25 mm breda röda kanter på reflekterande gul botten och ha en svart bild av fordonskombination. Under bilden får finnas en anteckning om fordonskombinationens längd.

234 a §
Reflekterande konturmarkeringar och reklam på släpvagnar i kategori O3 och O4

1. Om det på en släpvagn finns sådana åt sidan eller bakåt synliga reflekterande bandliknande markeringar eller konturmarkeringar och sådan reflekterande reklam som placerats innanför dessa markeringar, skall dessa vara tillverkade av ett E-godkänt reflekterande material som överensstämmer med kraven enligt det i 92 a § nämnda reglementet.

2. I reflekterande markeringar får inte användas sådant material som reflekterar vitt ljus bakåt. Reflekterande markeringar eller reklam får inte finnas på en släpvagn om inte sådana också finns på dragbilen.

3. En reflekterande bandliknande markering eller konturmarkering skall ange åtminstone 80 procent av fordonets längd och bredd. Om markeringen inte är kontinuerlig, får avståndet mellan reflexbanden vara högst hälften av längden av det kortaste reflexbandet. Markeringarna skall vara på minst 0,25 och högst 1,50 meters höjd, eller om detta på grund av fordonets konstruktion inte är möjligt, på högst 2,10 meters höjd.

4. Reflekterande reklam skall placeras på fordonets sidor innanför konturmarkeringarna och får inte försvaga konturmarkeringens eller strålkastarnas, lyktornas och reflektorernas funktion. Reklamen får omfatta högst 15 bokstäver eller siffror. Höjden på bokstäverna och siffrorna skall vara minst 0,30 meter och högst 1,00 meter. Ytan på reflekterande reklam för vilken har använts reflekterande material av klass D, avsedd i det i 92 a § 1 mom. nämnda E-reglementet, får vara högst 2,0 m2.

251 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

1. Bromslyktor och bakre positionslyktor skall vara röda och främre positionslyktor vita. Bromslyktan skall fungera när färdbromsen på traktorn eller motorredskapet används. De främre och bakre positionslyktorna skall fungera när främre positionslyktor, halvljusstrålkastare och helljusstrålkastare på traktorn eller motorredskapet fungerar.

2. Bromsljuset skall synas minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt, om lyktan är belägen på en höjd av mindre än 0,75 meter, samt 45° åt sidorna.

3. Bromslyktorna samt de främre och bakre positionslyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 74 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

252 §
Sidolyktor

1. Om längden på släpvagnen är större än 6,00 meter, skall den på vardera sidan ha minst två sidolyktor, om sådana har installerats. Antalet sidolyktor skall därtill vara sådant att lyktornas inbördes avstånd i släpvagnens längdriktning är minst 2,00 meter och högst 6,00 meter.

2. Sidolyktorna får vara belägna på en höjd av högst 1,20 meter. Om mera än en lykta har installerats på vardera sidan, skall de vara på ungefär samma höjd.

3. Sidolyktorna skall vara riktade åt sidan och vara orangegula till färgen.

4. Sidolyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 87 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

5. Kopplingen av sidolyktor skall vara sådan att de fungerar samtidigt med de främre positionslyktorna samt halvljus- och helljusstrålkastarna på traktorn eller motorredskapet.

253 §
Reflektorer

1. Främre och bakre reflektorer skall riktas rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10° och de skall placeras så nära karosseriets hörn som möjligt.

2. Sidoreflektorerna skall vara riktade åt sidan. Placeringen skall motsvara bestämmelserna om sidolyktor.

3. De främre reflektorerna skall vara vita, de bakre reflektorerna röda och sidoreflektorerna orangegula. De bakre reflektorerna skall vara triangelformade. Andra reflektorer får inte vara triangelformade.

4. Reflektorerna skall vara godkända i enlighet med det i 77 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

254 §
Skylt som betecknar långsamt fordon

En skylt som betecknar ett långsamt fordon skall placeras baktill i mitten eller på vänstra sidan på ett avstånd av högst 2,00 meter från fordons bakre del och den skall riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 10°och vara belägen på en höjd av högst 1,80 meter. En skylt som betecknar långsamt fordon skall vara E-godkänd i enlighet med det reglemente som nämns i 173 §.

256 §
Backningsstrålkastare

1. En backningsstrålkastare får fungera endast vid backning eller när backväxeln på traktorn eller motorredskapet är ikopplad.

2. Backningsstrålkastaren skall vara belägen på en höjd av minst 0,25 meter och högst 1,20 meter. Om en släpvagn är försedd med en backningsstrålkastare, får dess placering avvika från bestämmelserna i 34 § 2 mom.

3. Backningsstrålkastaren på en släpvagn till en traktor skall vara godkänd i enlighet med det i 79 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

262 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

1. Bromslyktor och bakre positionslyktor skall vara röda och främre positionslyktor vita. Bromslyktan skall fungera när dragfordons färdbroms används. De främre och bakre positionslyktorna skall fungera när dragfordonets främre positionslyktor samt halvljus- och helljusstrålkastarna fungerar.

2. Bromsljuset skall synas minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt, om lyktan är belägen på en höjd av mindre än 0,75 meter, samt 45° åt sidorna.

3. Bromslyktorna samt de främre och bakre positionslyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 74 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

263 §
Sidolyktor

1. Om släpanordningens längd överskrider 6,00 meter, skall den på vardera sidan ha minst två sidolyktor, om sådana har installerats. Antalet sidolyktor skall därtill vara sådant att lyktornas inbördes avstånd i anordningens längdriktning är minst 2,00 meter och högst 6,00 meter.

2. Sidolyktorna får vara belägna på en höjd av högst 1,20 meter. Om mera än en lykta har installerats på vardera sidan, skall de vara på ungefär samma höjd.

3. Sidolyktorna skall vara riktade åt sidan och vara orangegula till färgen.

4. Sidolyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 87 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

5. Kopplingen av sidolyktor skall vara sådan att de fungerar samtidigt med de främre positionslyktorna samt halvljus- och helljusstrålkastarna på traktorn eller motorredskapet.

264 §
Reflektorer

1. Främre och bakre reflektorer skall riktas rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10° och de skall placeras så nära karosseriets hörn som möjligt.

2. Sidoreflektorerna skall vara riktade åt sidan. Placeringen skall motsvara bestämmelserna om sidolyktor.

3. De främre reflektorerna skall vara vita, de bakre reflektorerna röda och sidoreflektorerna orangegula. De bakre reflektorerna skall vara triangelformade. Andra reflektorer får inte vara triangelformade.

4. Reflektorerna skall vara godkända i enlighet med det i 77 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

266 §
Backningsstrålkastare

1. En backningsstrålkastare får fungera endast vid backning eller när dragfordonets backväxeln är ikopplad.

2. Backningsstrålkastaren skall vara belägen på en höjd av minst 0,25 meter och högst 1,20 meter. Om en släpanordning är försedd med en backningsstrålkastare, får dess placering avvika från bestämmelserna i 34 § 2 mom.

3. Backningsstrålkastaren skall vara godkänd i enlighet med det i 79 § nämnda direktivet eller E-reglementet.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1997. Om inte något annat bestäms nedan, skall förordningen tillämpas på sådana fordon och trafikförnödenheter som typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkänns, eller första gången tas i bruk dagen för ikraftträdandet eller därefter. Om bestämmelserna nedan endast gäller ikraftträdandet av typbesiktning eller typgodkännande, får ett fordon som uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft tas i bruk efter denna förordnings ikraftträdande.

2. Kraven i denna förordning angående ibruktagandet av fordon i kategori M1 träder i kraft den 1 januari 1998 och gäller i fråga om sådana fordon i kategori M1 och L som typgodkänns etappvis samt i fråga om typbesiktning av fordon som hörande till en ny typ när det gäller i EES-länderna typbesiktade fordon i kategori N som ändras till fordon i kategori M1, eller i fråga om typgodkännande från den 1 januari 1998 och i fråga om ibruktagande från den 1 januari 2000.

3. Bestämmelserna i 43 § 3 mom. om bogseringsanordningar i bilar, i 44 § 1 mom. om underkörningsskydd baktill på bilar, i 49 § om rök från dieselmotorer i bilar, i 53 b § om meddelande av motoreffekten i bilar och i 57 § om bränsletankar samt när det gäller fordon i kategori N, bestämmelserna i 64 § 2 mom. om bilbälten och i 64 a § om bilbältenas fästpunkter tillämpas endast på typbesiktning av fordon som hörande till en ny typ och på typgodkännande.

4. Om ett fordon uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft får

a) fordon i kategori M1 utan hinder av bestämmelserna i 32 b § om krav beträffande tillverkarskylten för bilar och släpvagnar tas i bruk före den 1 januari 1998 och andra fordon i kategori M, N och O typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkännas och tas i bruk före den 21 maj 1998,

b) motorcyklar, mopeder och fordon i kategori L5 utan hinder av bestämmelserna i 32 c § om krav beträffande tillverkarskylten på fordon och 32 e § 2 mom. om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten tas i bruk före den 1 januari 1999,

c) fordon i kategori M1 utan hinder av bestämmelserna i 32 e § 1 mom. om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten tas i bruk före den 1 januari 1998 och andra fordon i kategori M, N och O före den 1 januari 1999,

d) dragbilar till påhängsvagnar och fordon i kategori M1 utan hinder av bestämmelserna i 39 § 3 mom. om styrmekanism i bilar tas i bruk före den 1 januari 1998 och andra bilar typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkännas före den 1 januari 2000,

e) fordon utan hinder av bestämmelserna i 40 § 1 och 3 mom. om anordning för förhindrande av olovlig användning och fordonslarm samt bestämmelserna i 93 § 2 mom. om hastighetsmätare tas i bruk före den 1 oktober 1998,

f) fordon utan hinder av bestämmelserna i 53 a § om bilars koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning tas i bruk före den 1 januari 1998,

g) fordon utan hinder av bestämmelserna i 56 § om radiostörningar och elektromagnetisk kompatibilitet i bilar typbesiktas som hörande till en ny typ före den 1 januari 1998 och tas i bruk före den 1 oktober 2002; kravet på typgodkännande eller typbesiktning i enlighet med direktivet 95/54/EG eller reglementet 10/02 gäller dock inte sådana fordonstyper som har typgodkänts eller typbesiktats i enlighet med direktivet 72/306/EEG eller E-reglementet nr 24 före den 1 januari 1996,

h) fordon i kategori M2 vars största tillåtna massa vid registrering och användning är högst 3,5 ton utan hinder av bestämmelserna i 60 § om hur sätena i bilar skall vara fästa, bestämmelserna i 64 a § om bilbältenas fästpunkter och bestämmelserna i 66 § om huvudstöd i bilar typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkännas före den 1 oktober 1999,

i) fordon i kategori M eller N1 utan hinder av bestämmelserna i 60 och 66 § tas i bruk före den 1 oktober 2001 i fråga om fordon i kategori M2 vars största tillåtna massa vid registrering och användning är högst 3,5 ton, och före den 1 oktober 1999 i fråga om andra fordon i kategori M eller N1,

j) fordon i kategori M utan hinder av bestämmelserna i 64 § 2 mom. och 64 a § tas i bruk före den 1 oktober 2001 i fråga om fordon i kategori M2 vars största tillåtna massa vid registrering och användning är högst 3,5 ton, och före den 1 oktober 1999 i fråga om andra fordon i kategori M,

k) fordon utan hinder av bestämmelserna i 71 § 1—3 mom. om obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer i bilar typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkännas före den 1 oktober 1998 och tas i bruk före den 1 oktober 2000,

l) fordon utan hinder av bestämmelserna i 74, 169, 225, 227, 251 och 262 § om bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor, i 75, 170 och 226 § om lykta för registreringsskylt, i 77, 171, 197, 207, 228, 253 och 264 § om reflektorer, i 79, 177, 231, 256 och 266 § om backningsstrålkastare, i 86 § om varsellyktor samt i 87, 178, 232, 252 och 263 § om sidolyktor typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkännas före den 1 oktober 1998,

m) fordon i kategori M1 utan hinder av bestämmelserna i 101 § 2 mom. om utskjutande delar typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkännas före den 1 januari 1999,

n) traktorer utan hinder av bestämmelserna i 155 § 1 mom. om bromsar typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkännas före den 1 mars 1998, och

o) släpvagnar utan hinder av bestämmelserna i 217 a § 1 mom. om styrinrättning tas i bruk före den 1 januari 2000.

5. Om en del av ett fordon eller en trafikförnödenhet uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft får

a) bilbälten utan hinder av bestämmelserna i 64 § 2 mom. såsom en enskild teknisk en- het tas i bruk första gången före den 1 oktober 1999 i ett fordon som tas i bruk första gången före nämnda dag,

b) en lykta utan hinder av bestämmelserna i 4 mom. 1 punkten tas i bruk såsom en enskild teknisk enhet före den 1 oktober 1999 och typgodkännas samt tas i bruk även efter nämnda dag, om lyktan är avsedd för ett fordon som redan är i bruk, och om den uppfyller de krav som gällde när fordonet antecknades i registret, och

c) en skylt för tunga fordon utan hinder av bestämmelserna i 92 §, en skylt som betecknar långsamt fordon utan hinder av bestämmelserna i 173 och 254 § eller en skylt för långa fordonskombinationer utan hinder av bestämmelserna i 234 § typgodkännas före den 1 januari 1999 och tas i bruk före den 1 januari 2000.

6. Bestämmelserna i 39 § 1 mom. om styrmekanismens placering, bestämmelserna i 40 § 2 mom. enligt vilka i andra fordon än fordon i kategori M1 och N1 tändningslås godkänns som en anordning för förhindrande av olovlig användning, bestämmelserna i 71 § 2 mom. p-punkten, 92 a §, 223 § 2 mom. h-punkten och 234 a § om reflekterande konturmarkeringar och reklam, bestämmelserna i 72 § om godkännande av sådana gasurladdningslampor som avses i E-reglementena nr 98 och 99, bestämmelserna i 104 a § 2 mom. om godkännande av lyktor som är försedda med lampor av typen HB7, bestämmelserna i 223 § 2 mom. f-punkten om andra än triangelformade bakre reflektorer på släpvagnar och bestämmelserna i 234 § om märkning av kombinationslängden på en skylt för långa fordonskombinationer får tillämpas i fråga om fordon som tagits i bruk innan denna förordning trädde i kraft.

Kommissionens direktiv96/63/EG; EGT nr L 253, 5.10.1996, s. 13, kommissionens direktiv97/64/EG; EGT nr L 258, 11.10.1996, s. 26, kommissionens direktiv97/19/EG; EGT nr L 125, 16.5.1997, s. 1, kommissionens direktiv97/20/EG; EGT nr L 125, 16.5.1997, s. 21, kommissionens direktiv97/21/EG; EGT nr L 125, 16.5.1997, s. 31, kommissionens direktiv97/28/EG; EGT nr L 171, 30.6.1997, s. 1, kommissionens direktiv97/29/EG; EGT nr L 171, 30.6.1997, s. 11, kommissionens direktiv97/30/EG; EGT nr L 171, 30.6.1997, s. 25, kommissionens direktiv97/31/EG; EGT nr L 171, 30.6.1997, s. 49, kommissionens direktiv97/32/EG; EGT nr L 171, 30.6.1997, s. 63, kommissionens direktiv97/39/EG; EGT nr L 177, 5.7.1997, s. 15.

Helsingfors den 30 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.