898/1997

Givet i Åbo den 16 maj 1997

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 15 kap. 4 §, 7 § 2 mom. och 12 §,

ändras 9 kap. 6 § 1 och 2 mom., 15 kap. 3, 6, 8 och 9 §, 10 § 1 mom. samt 11, 13 och 14 § samt

fogas till 9 kap. 6 § ett nytt 2 mom. varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom. samt till 15 kap. 1 § ett nytt 2 mom. och till 10 § nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., som följer:

9 kap.

Kyrkorådet

6 §

Kyrkorådet skall för varje kalenderår utarbeta en verksamhetsberättelse över församlingens förvaltning, ekonomi och verksamhet samt, inom den tid som fastställs i reglementet, överlämna berättelsen till kyrkofullmäktige för behandling.

I verksamhetsberättelsen skall utredas hur de mål har uppnåtts som ställts för verksamheten och ekonomin. I verksamhetsberättelsen skall dessutom ges uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som har samband med församlingens ekonomi och vilka inte behöver utredas i resultaträkningen, balansräkningen eller i bilagorna till balansräkningen.

I verksamhetsberättelsen skall dessutom ingå en förteckning över de initiativ som väckts av församlingens medlemmar och förtroendevalda samt uppgift om kyrkorådets åtgärder i anledning av dessa.

15 kap.

Församlingens ekonomi

1 §

I samband med att budgeten godkänns skall kyrkofullmäktige dessutom godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller för minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten och i verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för församlingens verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av församlingens uppgifter tryggas.

3 §

I budgeten skall de anslag intas som skötseln av församlingens uppgifter och målen för verksamheten kräver. Som beräknade inkomster skall i den tas in den kyrkoskatt för budgetåret som avses i 15 kap. 2 § kyrkolagen, de skatteandelar som anknyter till denna samt församlingens övriga inkomster. Dessutom skall i denna visas hur församlingens finansieringsbehov skall täckas.

Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

6 §

Kyrkofullmäktige beslutar om ändringar i budgeten.

Om ändringar i budgeten för församlingar i fullständig ekonomisk gemenskap behöver utlåtanden inte inhämtas av församlingsråden.

8 §

En församling eller kyrklig samfällighet skall ha en ekonomistadga, som innehåller bestämmelser om församlingens ekonomi såsom om drätseln, räkenskapsföringen, budgeten och egendomens skötsel samt om revision. Ekonomistadgan antas av kyrkofullmäktige.

9 §

Om församlingens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller utöver vad som bestäms i kyrkoordningen i tillämpliga delar vad som bestäms i bokföringslagen (655/1973).

För en räkenskapsperiod skall uppgöras ett bokslut som består av en resultaträkning, balansräkning och bilagor till dem samt en tablå över budgetutfallet och en sådan verksamhetsberättelse som avses i 9 kap. 6 § 1 mom. kyrkoordningen. Samtidigt skall förslag till åtgärder som gäller behandlingen av räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin läggas fram. Kyrkofullmäktige skall besluta om fastställelse av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet.

En församling som på det sätt som avses i bokföringslagen har bestämmanderätt i någon annan bokföringsskyldig skall uppgöra och i sitt bokslut inta ett koncernbokslut jämte bilagor. När detta uppgörs skall bokföringslagen iakttas i tillämpliga delar.

10 §

Kyrkofullmäktige utser för granskning av församlingens förvaltning och ekonomi under de år som motsvarar dess mandatperiod minst två revisorer och lika många revisorssuppleanter. Minst en av revisorerna och en av suppleanterna skall vara en revisor eller en sammanslutning som godkänts av centralhandelskammaren (CGR-revisor), av en handelskammare (GRM-revisor) eller av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin (OFR-revisor). En av revisorerna och en av revisorssuppleanterna kan vara medlem av en annan församling.


Revisorerna skall ha förutsättningar att verkställa revisionen på ett oberoende sätt. Om det inte finns förutsättningar för en oberoende revision skall revisorerna vägra ta emot uppdraget eller avstå från det.

Revisorerna eller de inventeringsmän som särskilt valts att biträda dessa skall årligen förrätta en inventering av församlingens eller den kyrkliga samfällighetens fasta och lösa egendom.


11 §

Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed granska förvaltningen, bokföringen och bokslutet för varje enskild räkenskapsperiod. Revisorerna skall granska

1) huruvida församlingens förvaltning har skötts i enlighet med lag och kyrkofullmäktiges beslut,

2) huruvida församlingens bokslut har uppgjorts i enlighet med de bestämmelser som gäller uppgörande av bokslut samt huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och ekonomiska ansvarsförbindelser, samt

3) huruvida församlingens interna kontroll har ordnats på ett behörigt sätt.

Revisorerna skall utan dröjsmål meddela kyrkorådet om de missförhållanden som man iakttagit.

I ekonomistadgan bestäms närmare om revisorernas uppgifter samt om när räkenskaperna skall överlämnas till revisorerna och när dessa skall avge sin berättelse över verkställd revision.

13 §

Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod inom den tid som bestäms i ekonomistadgan till kyrkofullmäktige avge en berättelse med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen skall dessutom innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga.

Om revisorerna observerar att församlingens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller kyrkofullmäktiges beslut och felet eller den skada som orsakats inte är ringa skall i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den som är redovisningsskyldig. Anmärkningen kan inte riktas mot kyrkofullmäktige.

Över en anmärkning i revisiorernas berättelse skall kyrkorådet inhämta en förklaring av den som saken gäller samt lämna förklaringen och sitt eget utlåtande till kyrkofullmäktige. Bokslutet skall godkännas och beslut om ansvarsfrihet fattas senast inom juni månad det år som följer på räkenskapsåret.

14 §

Kyrkostyrelsen meddelar vid behov närmare anvisningar om hur budgeten skall göras upp, om fastställande av uttaxeringen per skattöre, om skötseln av egendomen, om hur drätseln skall ordnas, om bokföringen och om verkställandet av revision.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Åbo den 16 maj 1997

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.