896/1997

Utfärdat i Helsingfors den 9 september 1997

Arbetsministeriets beslut om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka

Arbetsministeriet har med stöd av 80 § sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978), sådan denna paragraf lyder i lag 333/1996, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på arbetstagare i ett arbetsförhållande som avses i 1 § sjömanslagen (423/1978).

2 §
Ersättningar

Arbetstagaren har rätt att av arbetsgivaren erhålla ersättning för förlust av personlig egendom vid sjöolycka. Arbetstagaren skall för arbetsgivaren förete en förteckning över den förlorade egendomen.

Har inte något annat avtalats, är arbetsgivaren skyldig att betala högst 20 000 mk i ersättning.

Arbetstagaren har dock rätt att få ersättning motsvarande återanskaffningsvärdet för förlorad av egendom som han använder vid utförandet av sina arbetsuppgifter. Egendom vars värde överstiger 40 000 mk skall arbetstagaren informera arbetsgivaren om på förhand.

3 §
Ersättning i form av naturaprestation

Arbetsgivaren har rätt att i stället för en penningprestation ersätta förlorad egendom genom att skaffa ny egendom i dess ställe.

4 §
Justering av ersättningsbeloppen

Arbetsministeriet fastställer för tre år i sänder de maximiersättningar som avses i beslutet så att de motsvarar förändringen i penningvärdet.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 22 mars 1979 om grunderna för ersättning åt arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka (337/1979) jämte ändringar.

Helsingfors den 9 september 1997

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Yngre regeringssekreterare
Tarja Kröger

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.