895/1997

Utfärdat i Helsingfors den 9 september 1997

Handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/ torktumlare för hushållsbruk

Handels- och industriministeriet har med stöd av 2 och 8 § förordningen den 19 augusti 1994 om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av hushållsmaskiner (772/1994) beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas på kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med elnätsanslutning för hushållsbruk. Beslutet tillämpas inte på apparater som kan anslutas även till andra energikällor.

Beslutet gäller inte apparater som säljs begagnade och inte heller modeller vilkas produktion har upphört innan detta beslut trädde i kraft.

2 §

De apparater som nämns i 1 § skall förses med energimärke och informationsblad i enlighet med vad som bestäms i detta beslut.

3 §

I detta beslut avses med:

1) informationsblad en harmoniserad tabell med upplysningar om apparaten, och med

2) harmoniserade standarder sådana standarder vilkas referensnummer har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och för vilka Europeiska gemenskapernas medlemsstater har offentliggjort referensnumren för de nationella standarder som överför dessa standarder.

Definitionen av begreppet leverantör finns i 3 § förordningen om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av hushållsmaskiner (772/1994), nedan energimärkningsförordningen.

4 §

De obligatoriska uppgifter som anges i detta beslut skall tas fram med sådana mätmetoder som har fastställts i standarden EN 50229 eller i andra harmoniserade standarder som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten.

Upplysningar som gäller ljud (buller) är frivilliga. Vid behov skall de tas fram genom mätning i enlighet med rådets direktiv om luftburet buller från hushållsapparater (86/594/EEG).

5 §

Det energimärke som skall fästas på en apparat som säljs på ett minutförsäljningsställe eller annars ställs ut för försäljning till konsumenten skall stämma överens med modellen i bilaga 1 till detta beslut. Märket skall placeras synligt på apparatens fram- eller ovansida.

6 §

Informationsbladet skall utarbetas och presenteras enligt anvisningarna i bilaga 2.

7 §

När en apparat bjuds ut för försäljning, hyra eller för köp på avbetalning per post, telefon, television eller på något annat sätt som avses i 6 § energimärkningsförordningen, skall upplysningarna i bilaga 3 ges om apparaten.

8 §

En apparats energieffektivitetsklass och tvätteffektivitetsklass bestäms enligt bilaga 4.

9 §

En leverantör skall sörja för att sådan teknisk dokumentation sammanställs om apparaten att det kan bedömas om de uppgifter som lämnats i energimärkningen är korrekta. I den tekniska dokumentationen skall följande uppgifter ingå:

1) leverantörens namn och adress,

2) en allmän beskrivning av apparaten för att den skall kunna identifieras,

3) upplysningar, eventuellt med ritningar, om huvuddragen i apparatens utformning, särskilt sådana omständigheter som har en märkbar påverkan på dess energiförbrukning,

4) rapporter om provningen av modellen vad gäller mätningar som utförts i enlighet med de standarder som avses i 4 § i detta beslut och

5) bruksanvisningar om sådana finns.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Utan hinder av detta beslut får sådana apparater som inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut släppas ut på marknaden, saluhållas och demonstreras till och med den 31 januari 1998.

Kommissionens direktiv96/60/EG; EGT nr L 266, 18.10.1996, s. 1

Helsingfors den 9 september 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Inspektör
Heli Vuori-Karvia

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.