888/1997

Given i Helsingfors den 19 september 1997

Förordning om ändring av förordningen om försvarshögskolan

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 20 juli 1992 om försvarshögskolan (668/1992) 2 §, 3 § 2 mom., 5 § 2 mom., 7 § 2 mom., 10 § 1 mom., i 12 § 2 mom. det inledande stycket, 13 § 1 mom., rubriken för 4 kap., 14 och 15 §, rubriken för 5 kap., 18 och 19 §, 20 § 1 mom., 24 § 1 mom., 25 § 3 mom. och 26 §,

av dessa lagrum 10 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordning 772/1995, samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till förordningen nya 14 a och 17 a §, till 29 a §, sådan den lyder i nämnda förordningen 772/1995, ett nytt 2 mom. samt till 8 kap. en ny 32 § som följer:

1 §

Vid försvarshögskolan bedrivs militärvetenskaplig forskning.


2 §

Försvarshögskolan lyder under huvudstaben. Till försvarshögskolan hör staben, grundexamensavdelningen (kadettskolan), avdelningen för påbyggnadsexamina, ämnesinstitutioner, försvarskurserna, Krigsarkivet, Krigsmuseet samt biblioteket, vilket är försvarsmaktens centralbibliotek.

3 §

Försvarshögskolans förvaltning sköts av rektor, forskningschefen, förvaltningsdirektören, chefen för avdelningen för påbyggnadsexamina, chefen för grundexamensavdelningen, cheferna för ämnesinstitutionerna, chefen för försvarskurserna, krigsarkivarien, chefen för Krigsmuseet och chefbibliotekarien.


5 §

I frågor som gäller utvecklande av högskolan biträds rektor av en delegation. Om tillsättande av delegationen samt om dess sammansättning och uppgifter bestäms i instruktionen.

7 §

I frågor som gäller avläggande av examina, bedömning av eleverna samt relegering av en elev och avbrytande av studierna biträds chefen för en avdelning av lärarrådet. För utvecklande av undervisningen finns vid försvarshögskolan ett utbildningsråd. Om lärarrådets och utbildningsrådets sammansättning och övriga uppgifter bestäms i instruktionen.

10 §

Som studerande vid avdelningen kan antas en sökande som

1) har avlagt studentexamen eller erhållit motsvarande utbildning utomlands enligt vad som bestäms särskilt eller avlagt examen på institutnivå,

2) godkänts i reservofficerskursen eller erhållit motsvarande av huvudstaben godkänd militär utbildning,

3) i fråga om sin psykiska och fysiska kondition och sin hälsa samt sina levnadsvanor är lämplig för officersyrket,

4) är högst 24 år, i fråga om dem som skall utbildas till flygare dock högst 23 år, samt

5) godkänts i lämplighetstest och prov som bestäms i instruktionen.


12 §

För officersexamen skall en kadett enligt instruktionen


13 §

Av den som utbildas till officer vid sjöstridskrafterna fordras dessutom sådan särskild kunskap och förmåga som anges i 43 § förordningen om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet (250/1984).


4 kap.

Examina vid avdelningen för påbyggnadsexamina

14 §

Vid avdelningen för påbyggnadsexamina avläggs generalstabsofficersexamen och doktorsexamen i militärvetenskaper.

14 a §

Generalstabsofficersexamen planeras och ordnas så att studerandena förvärvar den kunskap och förmåga som krävs för de högsta officersuppgifterna samt forskarfärdighet på en nivå som motsvarar den första påbyggnadsexamen i det allmänna högskolesystemet.

Vid avdelningen för påbyggnadsexamina ges också sådan vidareutbildning som med stöd av förordningen om försvarsmakten (667/1992) krävs för vissa officerstjänster (stabsofficerskursen).

15 §

Generalstabsofficersexamen består av stabsofficerskursen och generalstabsofficerskursen.

För avläggande av generalstabsofficersexamen kan antas en sökande som har avlagt officersexamen och som är lämplig för sådan utbildning som krävs för de högsta officersuppgifterna. Antagningen av studerande sker enligt ett urvalsförfarande som bestäms i instruktionen.

17 a §

För avläggande av doktorsexamen i militärvetenskaper kan antas en sökande som har avlagt generalstabsofficersexamen.

En studerande som antagits till vetenskaplig vidareutbildning för avläggande av doktorsexamen i militärvetenskaper skall

1) fullfölja studierna inom den vetenskapliga vidareutbildningen,

2) visa prov på självständigt och kritiskt tänkande på sitt forskningsområde, samt

3) avfatta en doktorsavhandling och offentligt försvara den.

Som doktorsavhandling kan även godkännas flera vetenskapliga publikationer eller manuskript som godkänts för publicering och ett sammandrag av dessa, i vilket forskningens mål, metoder och resultat framställs, eller ett annat arbete som uppfyller motsvarande vetenskapliga kriterier. Till publikationerna kan även höra sampublikationer, om disputandens självständiga andel i dem kan påvisas.

5 kap.

Lärarna och den övriga personalen

18 §

Vid försvarshögskolan kan finnas

1) professorer,

2) ordinarie lärare och timlärare,

3) docenter,

4) specialforskare och forskare,

5) lektorer, samt

6) annan personal.

19 §

Om behörighetsvillkoren för och utnämningen av försvarshögskolans personal bestäms i förordningen om försvarsmakten.

Om behörighetsvillkoren för och utnämningen av docenter bestäms i instruktionen.

20 §

Om det antal studerande per kurs som antas för avläggande av examina vid försvarshögskolan och till kompletteringskurserna beslutar huvudstaben. Studerandena antas av försvarshögskolans rektor.


24 §

Kadetterna får för den tid studierna pågår utan ersättning undervisning, inkvartering, kost, beklädnad samt studie- och övningsmaterial. Försvarsministeriet bestämmer om hälsovård, dagtraktamente, resekostnadsersättning samt arvoden som skall betalas för det ansvar och den fara som särskilda tjänsteåligganden medför.


25 §

Allmänna anvisningar om elevkårernas verksamhet meddelas av försvarshögskolans rektor.

26 §

Den som söker inträde till utbildning som leder till examen vid försvarshögskolan skall avge en skriftlig förbindelse att han, om han antas till elev, kommer att tjänstgöra vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet under en av huvudstaben fastställd minimitid, räknat från den dag utbildningen inletts eller den dag examen avlagts. I fråga om doktorsexamen i militärvetenskaper gäller förbindelsen endast studier som bedrivs med fulla löneförmåner.

Om personen i fråga under den tid tjänst-göringsförbindelsen gäller säger upp sig eller blir uppsagd från tjänstgöringen vid försvarsmakten eller om hans studier vid för- svarshögskolan avbryts eller om han relegeras av någon annan orsak än sjukdom, skall han ersätta de kostnader som hans studier åsamkat staten enligt vad huvudstaben närmare bestämmer.

29 a §

En studerande får vid avläggande av examen enligt vad som anges i instruktionen räkna sig till godo studier som fullgjorts vid en annan högskola i hemlandet eller utomlands eller vid en annan läroinrättning samt ersätta studier som hör till examen med andra studier på samma nivå.

32 §

Försvarshögskolan kan under de förutsättningar som anges i instruktionen anta en person som före 1995 har avlagt officersexamen och för den fastställd vidareutbildning som studerande för komplettering av sin examen till högre högskoleexamen enligt denna förordning. Studeranden får på det sätt som anges i instruktionen räkna sig till godo studieprestationer som ingår i en officersexamen som han avlagt och i vidareutbildning som han har fullgjort före 1995.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1997. Förordningens 19 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 augusti 1998. Fram till denna tidpunkt tillämpas på behörighetsvillkoren och utnämningsförfarandet för docenter 19 § sådan den lyder när denna förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om krigsvetenskapliga institutionen gäller efter att denna förordning har trätt i kraft enligt sakens natur Krigsarkivet eller Krigsmuseet.

Helsingfors den 19 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.