879/1997

Utfärdat i Helsingfors den 12 september 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 55 § lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996), 1 och 14 § förordningen den 30 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1336/1996) och 4, 6 och 8 § förordningen den 30 december 1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996) beslutat:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten på animaliska livsmedel som levererats till Finland från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen och att förhindra spridningen av djursjukdomar via dessa livsmedel.

I beslutet meddelas bestämmelser om myndighetsövervakning och egenkontroll av animaliska livsmedel som levererats till Finland från en annan medlemsstat och om de anmälningar som skall göras av de första ankomstplatserna samt om förkastandet av animaliska livsmedel som levererats till Finland från en annan medlemsstat och anmälan om detta.

2 §
Samband med andra författningar

Om de krav som skall ställas på kött och köttvaror som levereras till Finland från andra medlemsstater bestäms i jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror i handeln på Europeiska unionens inre marknad (164/1997).

Om de djursjukdomskrav som skall ställas på fiskerivaror som levereras till Finland från andra medlemsstater bestäms dessutom i jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (27/1995).

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med:

1) animaliska livsmedel livsmedel som avses i 1 § förordningen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1336/1996),

2) första ankomstplats den enhet som i Finland först tar emot animaliska livsmedel som levererats från en annan medlemsstat. Om ett livsmedelsparti efter en kortvarig förvaring transporteras ofördelat från ett fryslager eller annat tillfälligt lager till sin slutliga destinationsort, kan denna slutliga destinationsort dock betraktas som första ankomstplats,

3) tillsynsmyndighet statens besiktningsveterinär eller den kommunala övervakningsmyndigheten,

4) kommissionen Europeiska gemenskapens kommission,

5) rådet Europeiska unionens råd,

6) beslut om skyddsåtgärder beslut som begränsar handeln med animaliska livsmedel och som kommissionen eller Finland har fattat med tanke på hälsorisker som riktar sig mot djur eller människor,

7) avgångsland en medlemsstat i Europeiska unionen från vilken de animaliska livsmedlen avsänts,

8) ursprungsland den medlemsstat i Europeiska unionen eller det tredje land där ursprungsanläggningen är belägen,

9) ursprungsanläggning en anläggning i en medlemsstat i Europeiska unionen eller ett tredje land där de animaliska livsmedlen har tillverkats och/eller förpackats och vars godkännandenummer finns på förpackningen,

10) tredje land en stat utanför Europeiska unionen,

11) parti en grupp livsmedelsenheter som är avsedda för försäljning och som har producerats, tillverkats eller förpackats i samma anläggning och praktiskt taget under samma förhållanden, och

12) förkastande av ett parti att ett parti med stöd av ett myndighetsbeslut förstörs, återsänds till avgångslandet eller används för något annat ändamål än som livsmedel.

4 §
Allmänna krav som gäller animaliska livsmedel

Animaliska livsmedel som levererats till Finland från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen skall uppfylla kraven i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) (hygienlagen) och i lagen om djursjukdomar (55/1980) samt de krav som ställts med stöd av dem.

På de animaliska livsmedlen eller deras emballage, förpackningar eller, i fråga om oförpackade fiskerivaror, på de handlingar som åtföljer dem skall finnas hälsomärke eller identifikationsmärkning, av vilket framgår ursprungsland och -anläggning.

Ett animaliskt livsmedel som härrör från tredje land och som levererats till Finland via en annan medlemsstat, skall härröra från ett sådant tredje land och en sådan anläggning från vilka animaliska livsmedel får importeras till Finland enligt de beslut om import från tredje land som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat med stöd av lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) (lagen om gränskontroll).

5 §
Myndighetstillsyn över animaliska livsmedel

Animaliska livsmedel som levererats till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen övervakas på den första ankomstplatsen. Vid de anläggningar som övervakas av statens besiktningsveterinär svarar den behöriga besiktningsveterinären och på andra första ankomstplatser den kommunala övervakningsmyndigheten för tillsynen. Kontrollen och den övriga tillsynen skall utföras genom stickprov och utan diskriminering.

Om det finns grundad anledning att misstänka att de livsmedel som levererats från en annan medlemsstat inte uppfyller kraven i hygienlagen eller lagen om djursjukdomar och de föreskrifter som meddelats med stöd av dem, kan livsmedlen också kontrolleras under transporten.

6 §
Tillsynsförfarande

Den behöriga tillsynsmyndigheten skall övervaka de animaliska livsmedel som levereras från en annan medlemsstat genom regelbundna kontroller av hur den första ankomstplatsens egenkontroll fungerar samt genom kontroller som utförs genom stickprov av partierna och de handlingar som åtföljer dem samt genom prover som tas av partierna. Vidare skall i samband med kontrollbesöken också de handlingar granskas som hänför sig till partier som levererats till enheten mellan kontrollerna.

Om en tillsynsmyndighet misstänker att ett parti eller de handlingar som åtföljer detta inte uppfyller de krav som ställs på dem med stöd av hygienlagen, lagen om djursjukdomar och lagen om gränskontroll skall han kontrollera partiet och åtföljande handlingar samt ta behövliga prover av partiet.

7 §
Övervakningsmyndighetens behörighet

Den övervakning som åligger kommunen skall ordnas så att kommunens tjänsteveterinär svarar för granskningen av de handlingar som gäller kött och köttvaror, fiskerivaror och av dem framställda råa bearbetare produkter, mjölk och mjölkbaserade produkter samt fågelägg och äggprodukter som inte värmebehandlats. Kommunens tjänsteveterinär fattar även beslut om förkastande av partier då ett beslut fattas på grund av djursjukdomar.

8 §
Anmälan om mottagande av animaliska livsmedel

Innan den första ankomstplatsen börjar ta emot livsmedel med ursprung i en annan medlemsstat, skall den till tillsynsmyndigheten anmäla

1) den första ankomstplatsens namn, adress, telefonnummer och telefaxnummer samt ansvarig person,

2) typen av de animaliska livsmedel som är avsedda att tas emot, samt

3) när mottagningen av livsmedlen avses börja.

Varje mottaget parti skall anmälas till tillsynsmyndigheten senast den dag partiet anländer, dock så, att tillsynsmyndigheten vid behov har möjlighet att besiktiga partiet. I anmälan skall nämnas typen av och namnet på animaliska livsmedel, avgångslandet samt ursprungslandet och -anläggningen. Till anmälan skall vid behov, på det sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer, bifogas kopior av de intyg och handlingar som åtföljer partiet.

9 §
Den första ankomstplatsens egenkontroll

Den första ankomstplatsen skall försäkra sig om att de partier animaliska livsmedel som levererats från en annan medlemsstat uppfyller de krav som ställs på dem med stöd av hygienlagen och att på dessa finns det hälsomärke eller den identifikationsmärkning som krävs. De åtgärder som detta kräver skall ingå i den första ankomstplatsens egenkontroll.

10 §
Granskningsskyldighet som ingår i egenkontrollen

Den första ankomstplatsen skall sörja för att de partier som anlänt från en annan medlemsstat kontrolleras omedelbart efter ankomsten. Den första ankomstplatsen skall därvid försäkra sig om att på de animaliska livsmedlen eller deras emballage, förpackningar eller, i fråga om oförpackade fiskerivaror, på de handlingar som åtföljer dem finns de anteckningar som föreskrivs med stöd av hygienlagen och att de åtföljs av de handlingar som föreskrivs med stöd av hygienlagen, lagen om djursjukdomar och lagen om gränskontroll.

Den första ankomstplatsen skall också försäkra sig om att handlingarna överensstämmer med livsmedlen. Vidare skall första ankomstplatsen försäkra sig om att partiet uppfyller bestämmelserna i de beslut om skyddsåtgärder som kommissionen eller jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdat.

Den första ankomstplatsen skall för undersökningar enligt sitt egenkontrollsystem ta prover av de partier som anlänt.

11 §

Den första ankomstplatsen får inte ta i bruk ett parti eller överlåta partiet vidare förrän den vid kontrollen har konstaterat att partiet och de handlingar som åtföljer det uppfyller ovan nämnda krav.

Den första ankomstplatsen skall foga en anteckning om den utförda kontrollen till de handlingar som åtföljer ett parti som överlämnas till en med stöd av hygienlagen godkänd anläggning.

Den första ankomstplatsen skall till det parti som levereras på begäran foga kopior av de handlingar som gäller partiet.

12 §
Bokföring över egenkontrollen av partier som anlänt

Av den bokföring som den första ankomstplatsen för över egenkontrollen skall framgå typen av, namnet på och mängden av de animaliska livsmedel som mottagits, ankomstdag, avgångsland, ursprungsland och -anläggning samt avsändare. Vidare skall av bokföringen framgå de undersökningar som gjorts av partierna och resultaten av dem samt de bristfälligheter som konstaterats hos partierna och vilka åtgärder som vidtagits på grund av dem. De handlingar som åtföljer partierna skall förvaras minst ett år efter att partierna anlänt.

Om en förpackning som innehåller levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor öppnas på den första ankomstplatsen för minutförsäljning, skall den första ankomstplatsen förvara den ursprungliga förpackningens hälsomärke minst 60 dygn.

13 §
Bristfälligheter som konstaterats vid egenkontrollen

Den första ankomstplatsen skall omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om bristfälligheter som konstaterats hos partierna. Om det på någon annan än en första ankomstplats som övervakas av en besiktningsveterinär påträffas brister i handlingar gällande i 7 § nämnda livsmedel, skall detta anmälas även till kommunens tjänsteveterinär.

Ett parti hos vilket bristfälligheter har konstaterats, skall vara identifierbart och hållas åtskils från andra livsmedelspartier tills den behöriga myndigheten har beslutat hur man skall förfara med partiet.

14 §
Salmonellaintyg för kött

Ett köttparti som innehåller kött av nöt, svin, kalkon, pärlhöns, anka och gås skall utöver de handlingar som avses i 10 § åtföljas av ett intyg över att i ursprungsanläggningen har utförts salmonellakontroll på nämnda parti. Kött av nöt och svin skall undersökas i enlighet med rådets beslut 95/409/EG. Kött av höns, kalkon, pärlhöns, anka och gås skall på motsvarande sätt undersökas enligt rådets beslut 95/411/EG.

Undersökningen skall utföras med metoden ISO 6579; 1993 eller metoden NMKL Nr 71, 4:e upplagan, 1991 eller med någon annan metod som rådet godkänt för ändamålet. Undersökningsresultatet skall vara negativt. Innehållet i rådets ovan nämnda beslut ingår i bilaga 1.

Salmonellaintyget skall innehålla en hänvisning antingen till ovan nämnda beslut eller, när det gäller kött av nöt och svin, till direktiv 64/433/EEG och, när det gäller kött av höns, kalkon, pärlhöns, anka och gås, till direktiv 71/118/EEG.

15 §
Fall där salmonellaintyget för kött inte behövs

Köttpartier som innehåller kött av nöt, svin eller fjäderfä behöver dock inte åtföljas av intyg över utförd salmonellakontroll, om det land eller den anläggning varifrån köttet härrör är underkastat ett program som godkänts av kommissionen och motsvarar salmonellakontrollprogrammet i Finland. En förteckning över sådana länder och anläggningar ingår i bilaga 4.

Ett köttparti som består av kött av nöt eller svin behöver inte heller åtföljas av intyg över utförd salmonellakontroll, om köttpartiet enligt de handlingar som åtföljer partiet är avsett att användas för tillverkning av produkter som skall upphettas till en temperatur av minst 70°C vid en enligt kötthygienlagen godkänd anläggning för köttprodukter. Förpackningar som innehåller kött av nöt eller svin avsett för produkter som skall upphettas skall vara märkta så att köttets användningsändamål tydligt framgår.

Ett sådant köttparti som godkänts som livsmedel i Sverige kan levereras till Finland utan salmonellaintyg.

16 §
Salmonellaintyg för hönsägg

Värphönserier, varifrån hönsäggen kommer, skall undersökas med avseende på salmonella i enlighet med kommissionens beslut 95/168/EG. Innehållet i beslutet ingår i bilaga 2. Ett parti hönsägg skall förutom de i 10 § avsedda intygen även åtföljas av ett salmonellaintyg enligt bilaga 3.

Ett parti hönsägg behöver dock inte åtföljas av ett intyg över utförd salmonellakontroll, om det land eller den anläggning varifrån äggen härrör är underkastat ett program som godkänts av kommissionen och motsvarar salmonellakontrollprogrammet i Finland. En förteckning över sådana länder och anläggningar ingår i bilaga 4.

Ett parti hönsägg behöver inte heller åtföljas av ett intyg över utförd salmonellakontroll, om hönsäggen är ämnade för användning vid framställning av äggprodukter i en enligt hygienlagen godkänd äggproduktionsanläggning. Förpackningar som innehåller sådana ägg skall vara försedda med anteckningar, av vilka tydligt framgår användningsändamålet för äggen.

Ett sådant parti hönsägg som till Sverige åtföljts av salmonellaintyg och som godkänts som livsmedel i Sverige kan levereras till Finland utan salmonellaintyg.

17 §
Åtgärder som skall vidtas om salmonella konstaterats i ett parti vid den första ankomstplatsens egenkontroll

Om den första ankomstplatsen vid sin egenkontroll har konstaterat salmonella i sådant parti kött eller hönsägg som skall åtföljas av salmonellaintyg enligt 14 och 16 §, skall partiet på den första ankomstplatsens bekostnad antingen återsändas till avgångslandet, förstöras eller så skall tillsynsmyndigheten ta prover av partiet för myndighetsbeslut. Om undersökningarna i samband med egenkontrollen har utförts med en metod som avses i 14 § i ett laboratorium som har godkänts med stöd av hygienlagen, kan myndigheten förkasta partiet även på grundval av egenkontrollundersökningen i fråga.

Den första ankomstplatsen skall underrätta tillsynsmyndigheten om återsändningen eller förstörandet av partierna.

18 §
Användningsförbud medan myndighetsundersökningen pågår

Ett sådant parti av vilket myndigheten har tagit prover antingen för att fastställa salmonella som konstaterats vid undersökningar i samband med egenkontroll eller annars vid misstanke om att partiet är otjänligt som livsmedel, får inte användas som livsmedel förrän det på grundval av undersökningsresultaten kan säkerställas att partiet är lämpligt att användas som livsmedel.

19 §
Förkastande på grund av förekomst av salmonella och andra mikrober

Om det i samband med en myndighets undersökningar konstateras salmonella i ett sådant parti kött eller hönsägg som skall åtföljas av ett salmonellaintyg, skall tillsynsmyndigheten förkasta partiet.

Tillsynsmyndigheten skall förkasta ett parti som innehåller animaliska livsmedel om det i proverna konstateras sjukdomsalstrande mikrober i sådana mängder som är farliga för människor eller om partiet på grundval av de mikrobiologiska krav som ställs med stöd av hygienlagen annars är otjänligt som livsmedel. Myndigheten skall även förkasta ett parti om det finns tecken på förskämning i livsmedlet.

20 §
Förkastande på grund av bristfällig märkning eller bristfälliga handlingar

Tillsynsmyndigheten skall förkasta ett parti, om de villkor enligt 10, 14 och 16 § som gäller märkning, handlingar och intyg samt överensstämmelse mellan livsmedlen och handlingarna inte uppfylls. Importören skall dock ges möjlighet att inom en av tillsynsmyndigheter utsatt skälig tid avhjälpa missförhållanden i handlingarna.

21 §
Förkastande på grund av andra brister

Om ett parti som innehåller animaliska livsmedel utöver de i 19 och 20 § avsedda fallen inte uppfyller kraven i hygienlagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, skall tillsynsmyndigheten förkasta partiet, om inte bristerna kan avhjälpas inom en skälig tid.

22 §
Förkastade partier

Partier som förkastats av tillsynsmyndigheten skall i överensstämmelse med förkastningsbeslutet återsändas till avgångslandet, användas för ett av den tillsynsmyndighet som utfört kontrollen godkänt annat ändamål än som livsmedel eller förstöras. Om inte något annat följer av hälsoskäl eller den övriga lagstiftningen kan den första ankomstplatsen välja vilken av ovan nämnda åtgärder som skall vidtas. Den första ankomstplatsen svarar för kostnaderna för åtgärden.

Om den första ankomstplatsen valt att återsända ett parti som förkastats av myndigheten, får partiet inte återsändas förrän veterinär- och livsmedelsavdelningen hos avgångslandets veterinärmyndigheter har försäkrat sig om att partiet får återsändas till landet i fråga. Handlingarna gällande det parti som återsänds skall förses med en anteckning om att partiet har förkastats. I handlingarna skall även antecknas orsaken till förkastandet samt myndighet som förkastat partiet. Det förkastade partiet skall exporteras under tullens överinseende. Tullen skall meddela den tillsynsmyndighet som förkastat partiet via vilken tullstation och när partiet har exporterats.

Om tillsynsmyndigheten bestämmer att ett förkastat parti skall förstöras eller godkänner att det används för något annat ändamål än som livsmedel, skall partiet märkas så att hanteringskravet tydligt framgår. Den första anskomstplatsen skall underrätta tillsynsmyndigheten om förstörandet av dylika förkastade partier.

23 §
Användningen av ett förkastat parti för andra ändamål

Tillsynsmyndigheten kan godkänna att ett förkastat parti används för något annat ändamål än som livsmedel endast om partiet uppfyller de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om djursjukdomar. I sådana fall skall i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets beslut om behandling av animaliskt avfall (634/1994).

Om det förkastade partiet inte uppfyller de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om djursjukdomar, kan jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning dock på ansökan godkänna att partiet används för ett annat ändamål än som livsmedel.

24 §
Anmälan om förkastade partier

Tillsynsmyndigheten skall omedelbart till Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel anmäla sådana partier som den förkastat. Förkastade partier skall anmälas på ett formulär enligt bilaga 5 eller i övrigt genom att de uppgifter som nämns i bilagan i fråga insänds.

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel skall omedelbart anmäla förkastandena vidare till veterinär- och livsmedelsavdelningen samt till länsstyrelserna och kommunernas övervakningsmyndigheter. Veterinär- och livsmedelsavdelningen underrättar vid behov avgångslandets veterinärmyndigheter, kommissionen och de andra medlemsstaterna om saken.

25 §
Anmälan om upprepade bristfälligheter

Tillsynsmyndigheten skall till Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel även anmäla sådana upprepade mot hygienlagen stridande brister hos partier från en viss anläggning eller ett visst land som inte leder till förkastande, men som tyder på att anläggningens eller myndigheternas verksamhet är bristfällig. Dylika partier skall anmälas antingen på en blankett enligt bilaga 6 eller genom att de uppgifter som uppges i bilagan sänds in på annat sätt.

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel skall anmäla bristfälligheterna i fråga vidare till veterinär- och livsmedelsavdelningen samt vid behov till länsstyrelserna och kommunernas tillsynsmyndigheter. Veterinär- och livsmedelsavdelningen anmäler saken vid behov till avgångslandets veterinärmyndigheter, kommissionen samt andra medlemsländer.

26 §
Anmälan om partier som skall återsändas eller förstöras på grund av att salmonella konstaterats vid den första ankomstplatsens egenkontroll

Tillsynsmyndigheten skall omedelbart till Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel anmäla sådana partier som skall åtföljas av salmonellaintyg enligt 14 och 16 § och som den första ankomstplatsen ämnar återsända eller förstöra på grund av att salmonella konstaterats vid undersökningar i samband med egenkontroll. Dylika partier skall återsändas skall anmälas antingen på en blankett enligt bilaga 6 eller genom att de uppgifter som uppges i bilagan sänds i på annat sätt.

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel skall anmäla återsändningarna och förstörandena vidare till veterinär- och livsmedelsavdelningen, som anmäler återsändningarna till avgångslandets veterinärmyndigheter.

27 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 5 januari 1996 nr 1/VLA/1996 om tillsyn över animaliska livsmedel som levereras till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

Rådets direktiv 89/662/EEG; EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13
Rådets beslut 95/409/EG; EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 21
Rådets beslut 95/411/EG; EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 29

Helsingfors den 12 september 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör
Anna-Maija Grönlund

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.