874/1997

Utfärdat i Helsingfors den 11 september 1997

Statsrådets beslut om ändring av 5 och 21 §§ statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 5 § 1 mom. 8 punkten och 2 mom. samt 21 § 1 mom. 2 punkten i sitt beslut av den 4 maj 1995 om miljöstödet för jordbruket (760/1995),

av dessa 21 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i statsrådets beslut 1184/1995, som följer:

5 §
Villkor för beviljande av miljöbasstöd för jordbruket

Miljöbasstöd för jordbruket kan under 1995—1999 beviljas jordbrukare som idkar jordbruk eller trädgårdsodling och som en tid av fem år förbinder sig vid att


8) den utrustning som används för spridning av bekämpningsmedel på gårdsbruksenheten har testats före utgången av år 1999 och att bekämpningsmedel från och med 1998 får spridas bara av personer som har genomgått sprutförarutbildning.

Om de åtgärder som avses i 1 mom. förutsätter investeringar eller motsvarande förändringar, skall jordbrukaren förbinda sig att genomföra dem inom tre år från ingåendet av den förbindelse som avses i 6 §. Om investeringarna eller de motsvarande förändringarna inte kan genomföras inom tre år från ingåendet av förbindelsen, kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på jordbrukarens ansökan besluta att jordbrukaren kan genomföra den investering eller motsvarande förändring som behövs inom fyra år från ingåendet av förbindelsen. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan besluta att bevilja denna förlängning endast i de fall som bestäms särskilt av jord- och skogsbruksministeriet.


21 §
Beloppet av miljöspecialstödet för jordbruk

Till en jordbrukare som har ingått ett avtal betalas årligen miljöspecialstöd för jordbruket för varje hektar åker enligt 4 § 1 mom. 1 punkten som omfattas av avtalet, utom i fråga om 1b-punkten och 6 punkten, som följer:


2) avtal om omläggning till ekologisk produktion

a) för de åkrar som omfattas av avtal år 1995 och 1996 under omläggningen till ekologisk produktion (tre år) 1 797 mark i region A, 1 601 mark i region B och 1 397 mark i region C,

b) i fråga om avtal som ingås år 1997 och senare under omläggningen till ekologisk produktion (tre år) i hela landet 1 000 mark, samt

c) efter omläggningen 702 mark i hela landet i stöd för ekologisk produktion,Detta beslut träder i kraft den 17 september 1997.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 11 september 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.