873/1997

Given i Helsingfors den 12 september 1997

Förordning om ändring av 4 och 5 § förordningen om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 14 februari 1997 om undervisningsministeriet (162/1997) 4 § och 5 § 1 mom. som följer:

4 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med undervisnings- och bildningsväsendet och med förvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för överdirektörerna, förvaltningsdirektören, ekonomichefen och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten på förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för direktörerna, planeringschefen, regeringsråden och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen, vilken för ett regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga, om inte bestämmelserna i 2 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,

4) för undervisningsråden, högskoleråden, kulturråden, byggnadsråden och de konsultativa tjänstemännen högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten, om inte bestämmelserna i 2 eller 3 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,

5) för ett lagstiftningsråd juris kandidatexamen samt sådan förmåga att forska och planera som behövs vid lagberedning,

6) för en regeringssekreterare juris kandidatexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten, samt

7) för en annan sådan tjänsteman som fungerar som extraordinarie föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde eller på vars uppgifter ställs motsvarande krav, högskoleexamen.

5 §
Utnämning och anställning av personal

Republikens president utnämner på framställning av statsrådet de tjänstemän som nämns i 4 § 1—4 och 6 punkten.Denna förordning träder i kraft den 19 september 1997.

Vid tillsättningen av en tjänst som innan denna förordning träder i kraft har ledigförklarats eller meddelats vara vakant tillämpas de behörighetsvillkor som gäller när denna förordning träder i kraft. I fråga om ansökningsförfarande och anmälningsförfarande tillämpas dock från den 1 september 1997 bestämmelserna om nämnda förfaranden i statstjänstemannaförordningen (971/1994).

Helsingfors den 12 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.