861/1997

Utfärdat i Helsingfors den 4 september 1997

Statsrådets beslut om avstjälpningsplatser

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 18 och 26 § samt 78 § 3 mom. avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) beslutat:

1 §
Mål

Syftet med detta beslut är att styra planeringen, anläggandet, byggandet, användningen, skötseln, stängandet och eftervården av avstjälpningsplatser samt deponeringen av avfall på dem så att dessa inte orsakar hälsan eller miljön fara eller skada ens på lång sikt.

2 §
Tillämpningsområde och definitioner

I fråga om avstjälpningsplatser och deponering av avfall på dem gäller utöver vad som bestäms i avfallslagen (1072/1993) och avfallsförordningen (1390/1993) vad som bestäms i detta beslut.

Detta beslut tillämpas inte på en sådan plats där bara ofarligt inert jord-, stenmaterial- eller mudderavfall deponeras.

I detta beslut avses med

1) avstjälpningsplats en avfallsbehandlingsplats på vilken avfall deponeras på eller i marken; som avstjälpningsplats betraktas dock inte

a) en omlastningsplats, där avfallet omlastas för att flyttas till en annan plats för förbehandling, behandling eller återvinning, eller

b) en plats där avfallet deponeras tillfälligt för en kortare tid än fem år innan det förbehandlas, behandlas eller återvinns,

2) vanligt avfall avfall som inte är problemavfall,

3) inert avfall avfall som inte löses upp, brinner eller bryts ner biologiskt och inte, när det kommer i kontakt med andra ämnen, reagerar på ett sätt som kunde skada hälsan eller miljön och som inte ens på lång sikt genomgår några andra väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar samt i fråga om vilket den totala utlakningen och halten av skadliga ämnen samt ekotoxiciteten hos lakvattnet är obetydlig,

4) biologiskt nedbrytbart avfall avfall som kan genomgå aerob eller anaerob nedbrytning,

5) lakvatten vätska som rinner genom det deponerade avfallet eller annan förorenad vätska som bildas på avstjälpningsplatsen,

6) avfallsgas gas som det deponerade avfallet alstrar,

7) förbehandling, inklusive sortering, fysikaliska, kemiska eller biologiska metoder som ändrar avfallets egenskaper så att dess mängd eller skadlighet minskar och så att behandlingen eller återvinningen underlättas,

8) huvudman den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för avstjälpningsplatsen samt

9) eftervård av avstjälpningsplats åtgärder som vidtas för uppföljning eller bekämpning av miljökonsekvenserna från en avstjälpningsplats som skall stängas eller har stängts.

3 §
Kategorier av avstjälpningsplatser och avfall som skall deponeras på olika avstjälpningsplatser

Avstjälpningsplatserna klassificeras som avstjälpningsplatser för problemavfall, för vanligt avfall och för inert avfall.

På en avstjälpningsplats får deponeras endast sådant avfall som överensstämmer med dess klassificering.

4 §
Allmänna begränsningar som gäller deponering av avfall på avstjälpningsplatser

På avstjälpningsplatser får inte deponeras

1) sådant avfall som inte har förbehandlats i den mån som det är nödvändigt, samt tekniskt och ekonomiskt möjligt, för att förhindra att hälsan eller miljön förorsakas fara eller skada eller för att avfallshanteringen skall kunna ordnas på behörigt sätt,

2) sådant avfall från bosättning samt avfall som till beskaffenheten och sammansättningen kan jämföras därmed men som uppkommit inom industrin, servicesektorn eller någon annan verksamhet, om största delen av det biologiskt nedbrytbara avfallet inte har samlats in skilt från annat avfall för återvinning,

3) sådant avfall som, beroende på de förhållanden som råder på avstjälpningsplatsen, är explosivt, oxiderande, mycket brandfarligt eller brandfarligt på det sätt som anges i bilaga 4 till avfallsförordningen,

4) sådant avfall från sjukhus och veterinärstationer samt därmed jämförbar verksamhet som är smittsamt på det sätt som anges i bilaga 4 till avfallsförordningen och inte heller avfall som avses i kategori 14 i bilaga 2 A till samma förordning,

5) kasserade däck från bilar eller arbetsmaskiner eller kross av dem, eller

6) sådant avfall som inte uppfyller kriterierna på deponerbarhet enligt bilaga 2 till detta beslut.

Avfall får inte spädas ut eller blandas med annat avfall eller något annat ämne endast för att kriterierna på deponerbarhet skall uppfyllas.

5 §
Avfallstillstånd för avstjälpningsplats

Bestämmelser om ansökan om avfallstillstånd för avstjälpningsplats och behandlingen av tillståndsärenden ingår i lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991) och förordningen om miljötillståndsförfarande (772/1992). Bestämmelser om beviljande av avfallstillstånd och om villkoren för beviljande ingår i avfallslagen.

Tillståndsmyndigheten skall kontrollera att avstjälpningsplatsen motsvarar ansökan och bestämmelserna i tillståndet innan avstjälpningsplatsen tas i bruk eller stängs.

6 §
Uppgifter om avfallet

När avfall leveras för deponering på en avstjälpningsplats skall avfallsinnehavaren eller någon annan leverantör ge huvudmannen

1) uppgifter om avfallets ursprung,

2) uppgifter om typen av avfall enligt miljöministeriets beslut om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (867/1996),

3) vid leverans av problemavfall, transportdokument för avfall enligt statsrådets beslut om uppgifter som skall lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall (659/1996) samt,

4) en kopia av det dokument som gäller ett deponerbarhetstest eller eventuellt sakkunnigutlåtande enligt bilaga 2 till detta beslut utom i fråga om avfall från bosättning eller avfall som till beskaffenheten och sammansättningen kan jämföras därmed.

Om samma avfallsproducents avfall kontinuerligt levereras till avstjälpningsplatsen och det rör sig om samma slags avfall, räcker det att de i 1 mom. 4 punkten avsedda dokumenten överlämnas innan det första avfallspartiet levereras till avstjälpningsplatsen.

Om avfallet skall analyseras med ett deponerbarhetstest, skall avfallsinnehavaren kontrollera avfallet enligt de kvalitetskontrolltester som avses i bilaga 2 till detta beslut samt presentera kontrolluppgifterna för huvudmannen minst en gång om året, ifall avfallet fortfarande levereras till avstjälpningsplatsen.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller i tillämpliga delar avfallsinnehavaren då denne samtidigt är huvudman för avstjälpningsplatsen och då endast sådant avfall som uppkommer i hans egen verksamhet deponeras på avstjälpningsplatsen.

7 §
Mottagande av avfall på avstjälpningsplatser

Huvudmannen för en avstjälpningsplats skall vid mottagandet av avfall på avstjälpningsplatsen se till att

1) de uppgifter och dokument om avfallet som avses i 6 § 1 mom. kontrolleras,

2) avfallet kontrolleras då avfallslasten tas emot och vid behov då den töms samt att det vid behov tas nödvändiga prov för eventuella kontrolltester,

3) avfallsleverantören ges ett skriftligt intyg över det avfall som mottagits på avstjälpningsplatsen,

4) tillståndsmyndigheten ofördröjligen underrättas om avfall som inte har mottagits,

5) det förs bok över de mottagna avfallstyperna, avfallsmängden, avfallets ursprung, leveransdatum, avfallsproducenter eller -leverantörer, samt

6) den del av avstjälpningsplatsen där problemavfall deponeras antecknas.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller i tillämpliga delar huvudmannen för avstjälpningsplatsen då denne samtidigt är avfallsinnehavare och då endast sådant avfall som uppkommer i hans egen verksamhet deponeras på avstjälpningsplatsen.

8 §
Övervakning och kontroll

Huvudmannen för en avstjälpningsplats skall övervaka och kontrollera avstjälpningsplatsen och dess omgivning enligt bilaga 3 till detta beslut.

Den årliga rapport över övervaknings och kontrolluppgifter som avses i punkt 6 i bilaga 3 till detta beslut skall sändas till tillståndsmyndigheten före slutet av mars följande år. Om betydande hälso- och miljö-skador upptäcks skall dessa dock omedelbart anmälas till tillståndsmyndigheten.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller i tillämpliga delar också avstjälpningsplatser som har stängts efter det att detta beslut trätt i kraft.

9 §
Avstjälpningsplatser som är i bruk

Detta beslut tillämpas också på avstjälpningsplatser som är i bruk då detta beslut träder i kraft. Dock tillämpas inte punkterna 1 och 3.1 i bilaga 1 på den del av avstjälpningsplatsen som är i bruk.

10 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997. Beslutets 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten träder dock i kraft den 1 januari 2005 om inte tillståndsmyndigheten har bestämt att de skall träda i kraft tidigare.

På avstjälpningsplatser som är i bruk då detta beslut träder i kraft tillämpas, om inte tillståndsmyndigheten har bestämt att de skall träda i kraft tidigare,

1) 3 §, 4 § 1 mom. 3__6 punkten, 4 § 2 mom. i fråga om annat avfall än problemavfall, 6__8 §, punkten 7 i bilaga 1 samt bilagorna 2 och 3 från den 1 januari 1999, samt

2) punkterna 2, 3.2, 4 och 6 i bilaga 1 från den 1 januari 2002.

Har en ansökan om avfallstillstånd för avstjälpningsplats lämnats till tillståndsmyndigheten innan detta beslut träder i kraft skall beslutet tillämpas vid behandlingen av ansökan.

Helsingfors den 4 september 1997

Miljöminister
Pekka Haavisto

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Bilaga I Bilaga II Bilaga III

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.