858/1997

Given i Helsingfors den 5 september 1997

Lag om ändring av lagen om utredande av dödsorsak

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 1 juni 1973 om utredande av dödsorsak (459/1973) 1, 2 och 15 § samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

1 §

Dödsfall skall ofördröjligen anmälas hos en läkare eller polisen.

En verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en läkare skall anmäla dödsfall till befolkningsdatasystemet och till länsstyrelsen samt länsstyrelsen vidare till Statistikcentralen i enlighet med vad som bestäms närmare genom förordning.

Om länsstyrelsens skyldighet att i vissa fall anmäla dödsfall till befolkningsdatasystemet samt om anmälan om dödfött barn bestäms genom förordning.

Statistikcentralen skall förvara de handlingar och uppgifter som tillställts den med stöd av denna lag.

2 §

En avliden får begravas eller liket överlåtas till universitet eller högskola för medicinsk undervisning eller forskning först sedan dödsorsaken utretts i enlighet med vad som bestäms närmare genom förordning och begravningstillstånd utfärdats.

Begravningstillstånd utfärdas av läkare, om inte något annat bestäms genom förordning.

4 kap

Kostnaderna

12 a §

Attester angående dödfödda barn, dödsattester, begravningstillstånd och dödsfallsredogörelser skall utfärdas utan avgift.

15 §

Handlingar som gäller utredande av dödsorsak skall hållas hemliga.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. får uppgifter i handlingar om utredande av dödsorsak lämnas till

1) domstolar, andra myndigheter eller samfund som har lagstadgad rätt att få dessa uppgifter,

2) den på vars ansökan eller med vars samtycke den åtgärd vidtagits som varit nödvändig för utredande av dödsorsaken,

3) en nära anhörig till den avlidne eller någon annan som stått den avlidne nära samt

4) en försäkrings- eller pensionsanstalt om det för behandlingen av en ansökan om förmåner finns motiverat behov av uppgifterna.

Statistikcentralen kan utan hinder av sekretessbestämmelserna på ansökan lämna ut uppgifter i dödsattesten även för vetenskaplig forskning och statistiska undersökningar, om den som får uppgifterna har på lag baserad rätt att samla in och registrera dessa uppgifter. När uppgifter i handlingar som gäller utredande av dödsorsak lämnas ut för vetenskaplig forskning gäller i övrigt vad som bestäms i lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/1951), personregisterlagen (471/1987) och personregisterförordningen (476/1987). Den som får uppgifter är skyldig att hemlighålla dem.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Vad som i 15 § 2 och 3 mom. bestäms om utlämnande av uppgifter gäller inte magistrater och kyrkliga befolkningsregisterförare som skall hålla hemliga de uppgifter om dödsorsak som kommit till deras kännedom innan denna lag träder i kraft.

RP 56/1997
FvUB 12/1997
RSv 89/1997

Helsingfors den 5 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.