857/1997

Given i Helsingfors den 5 september 1997

Lag om ändring av befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 12 § 3 mom. samt

fogas till lagen en ny 11 § i stället för den 11 § som upphävts genom lag 202/1994 som följer:

11 §
Skyldighet att anmäla födelse och dödsfall

En verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skall anmäla ett barns födelse till befolkningsdatasystemet i enlighet med vad som bestäms närmare genom förordning. Barnets mor eller den i vars vård barnet är skall i de fall som närmare bestäms genom förordning anmäla barnets födelse till en verksamhetsenhet för hälsooch sjukvård eller till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för vidarebefordran till befolkningsdatasystemet.

Om skyldigheten för verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård, läkare och länsstyrelser att anmäla dödsfall till befolkningsdatasystemet bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 56/1997
FvUB 12/1997
RSv 89/1997

Helsingfors den 5 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- ja hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.