843/1997

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1997

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om uppbördstiderna och uppbördsraterna för vissa skatter

Finansministeriet har med stöd av 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978), sådant det lyder i lag 586/1987 samt 32 § förordning om statsbudgeten den 11 december 1992 (1243/1992)

ändrat i sitt beslut av den 14 februari 1995 om uppbördstiderna och uppbördsraterna för vissa skatter (184/1995) beslutets rubrik, rubriken för 1 § och 1 § 1 mom. och 7 § samt

fogat ett nytt 3 mom. till 1 § och till beslutet en ny 1 a §, som följer:

Finansministeriets beslut

om betalning av vissa skatter och återbäringar

1 §
Kvarskatt enligt lagen om beskattningsförfarande

Stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt den försäkrades sjukförsäkringspremie uppbärs i två rater. Är det belopp som skall betalas vid uppbörden mindre än 1 000 mark skall det betalas på en gång vid uppbörden av den första raten. Förfallodagarna stadgas varje år särskilt.


Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt uppbärs i en rat. Kvarskatten skall betalas senast den 25 i den månad som följer efter den månad då den skattskyldiges beskattning har slutförts.

1 a §
Förskottsåterbäringar till samfund

Förskottsåterbäringar till samfund och samfällda förmåner betalas den 7 i den andra månaden som följer efter den månad då den skattskyldiges beskattningen har slutförts.

7 §
Uträkning av fatalietiderna

Är sista dagen av uppbörds- och betalningstiden för ovannämnda skatter och avgifter eller betalningsdag för förskottsåterbäringar en helgdag, första maj eller en helgfri lördag, får den rat som skall betalas eller återbäras erläggas första vardagen därefter.


Detta beslut träder i kraft den 5 september 1997 och det tillämpas första gången på den beskattning som verkställs för skatteåret 1997.

Helsingfors den 28 augusti 1997

Minister
Arja Alho

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.