839/1997

Given i Helsingfors den 29 augusti 1997

Lag om ett temporärt stödsystem för hushållsarbete

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Arbete som utförs i hushållen främjas enligt denna lag. För att främja arbetet skall ur statsmedel stöd (stöd för hushållsarbete) betalas till företag som utfört hushållsarbete.

Vad som bestäms i denna lag tillämpas också på sammanslutningar som är verksamma inom normalt hushålls-, omsorgsoch vårdarbete.

Denna lag tillämpas på sådana hushåll där de personer som hör till hushållet har sin stadigvarande bostad i Östra Finlands eller Västra Finlands län.

2 §
Hushåll

Med hushåll avses i denna lag personer som bor tillsammans i samma bostad. Med hushåll avses även ensamboende.

3 §
Arbete som berättigar till stöd

Stöd enligt denna lag beviljas för normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt för arbete som innebär underhåll eller grundlig förbättring av bostaden.

Som normalt omsorgs- och vårdarbete betraktas inte sådana hälso- och sjukvårdstjänster vilkas försäljning är skattefri enligt 34—36 § mervärdesskattelagen (1501/1993). Reparation eller installation av hushållsmaskiner eller anordningar i hushållet betraktas inte som sådant arbete som innebär underhåll av bostad.

4 §
Förutsättningar för att stöd skall beviljas

Förutsättningarna för att stöd skall beviljas är att

1) arbetet har beställts av ett hushåll och utförts av ett företag som är infört i det register som förs vid arbetskrafts- och näringscentralen,

2) arbetet har utförts i en bostad eller fritidsbostad som är belägen inom det område som avses i 1 § 3 mom.,

3) för samma arbetsprestation inte erhålls stöd för närståendevård enligt förordningen om stöd för närståendevård (318/1993), stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) eller för arbetsgivaren avsett sysselsättningsstöd enligt sysselsättningsförordningen (130/1993),

4) det för reparation av en bostad som avses i 2 punkten inte har beviljats reparationsunderstöd av statsmedel, och att

5) företaget inte får något annat stöd eller bidrag för verksamhet enligt denna lag.

Stöd skall inte beviljas för arbete som en person som idkar företagsverksamhet låter sitt företag utföra i sin stadigvarande bostad eller i sin fritidsbostad. Vid bedömning av vem som skall anses idka företagsverksamhet tillämpas 1 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984).

5 §
Stödets belopp

Stödet utgör 40 procent av det arvode som har betalts för arbetet, dock högst 33 mark per timme. Stöd kan beviljas för högst 150 timmar per kalenderår och hushåll.

6 §
Registrering och avregistrering av ett företag

Arbetskrafts- och näringscentralen för ett register över de företag som utför sådant arbete för vilket stöd kan betalas.

Ett företag kan på ansökan införas i registret när det uppfyller följande förutsättningar:

1) företaget är infört i förskottsuppbördsregistret,

2) företaget har tagit en ansvarsförsäkring med tanke på de skador som kan drabba ett hushåll medan ett arbete som avses i denna lag utförs,

3) företaget inte har obetalda skatter, socialskyddsavgifter eller andra obetalda avgifter till staten, och

4) företaget inte har obetalda pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Ett företag avförs ur registret, om det inte längre uppfyller de villkor som denna lag uppställer för registreringen. Ett företag kan också avföras ur registret, om det har fått stöd i strid med denna lag. Innan ett företag avregistreras skall det beredas tillfälle att bli hört så som föreskrivs i 15 § lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

7 §
Ansökan, beviljande och utbetalning av stöd

Ansökan om stöd görs skriftligen hos arbetskrafts- och näringscentralen.

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om beviljande av stöd.

Arbetskrafts- och näringscentralen betalar ut stödet månatligen i efterskott.

8 §
Tillsyn

Arbetskrafts- och näringscentralen utövar tillsyn över användningen av stödet. Arbetskrafts- och näringscentralen samt de som centralen har bemyndigat har rätt att granska företagets rörelse i den omfattning som tillsynen över ansökan om stödet och hur den används kräver samt att av stödtagaren få tillgång till handlingar och annat material som granskningen förutsätter. Stödtagaren är även i övrigt skyldig att bistå vid granskningen.

9 §
Återkrav

Det skall bestämmas att stödet skall återbetalas helt eller delvis, om den som erhållit stödet

1) i samband med ansökan om stöd har lämnat oriktiga uppgifter på någon väsentlig punkt,

2) har förtigit omständigheter som i väsentlig grad skulle ha inverkat på beviljandet och utbetalningen av stödet, eller

3) har vägrat lämna uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för utbetalningen av eller tillsynen över stödet eller att i behövlig mån bistå vid granskningen.

På det stöd som återbetalas skall betalas en årlig ränta, beräknad från den dag stödet utbetalades, enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) förhöjd med tre procentenheter. Om det stöd som återkrävs inte återbetalas senast på utsatt förfallodag, skall på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

Beslut om återkrav fattas av arbetskraftsoch näringscentralen, som också sköter de nödvändiga återindrivningsåtgärderna.

10 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Ett hushåll som har beställt arbete som avses i denna lag och det företag som har utfört arbetet skall så som arbetskrafts- och näringscentralen bestämmer meddela centralen de uppgifter som behövs för beviljande och utbetalning av stöd samt övriga uppgifter som är nödvändiga för att följa hur systemet fungerar.

11 §
Rätt att få uppgifter

Statens, kommunens och andra offentligrättsliga samfunds myndigheter, samt försäk-rings- och pensionsanstalter och pensionsstiftelser är skyldiga att avgiftsfritt lämna arbetskrafts- och näringscentralen uppgifter som behövs vid verkställigheten av denna lag.

12 §
Närmare bestämmelser

Vederbörande ministerium kan meddela närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997 och gäller till och med den 31 december 1999.

Ett företag har rätt till stöd för sådant arbete som har utförts efter att lagen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

För 1997 kan stöd betalas för högst 40 timmar per hushåll.

RP 90/1997
ApUB 10/1997
RSv 108/1997

Helsingfors den 29 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.