803/1997

Given i Helsingfors den 22 augusti 1997

Förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för arbetspensionskassan

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 7 november 1975 innefattande reglemente för arbetspensionskassan (846/1975) 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 947/1995 och 921/1996, samt

fogas till förordningen en ny 12 a § som följer:

10 §

På styrelsen ankommer att:

1) sörja för att arbetspensionskassans förvaltning och verksamhet är ändamålsenligt organiserad;

2) besluta om avgörande av pensionsärendena;

3) varje år göra upp arbetspensionskassans bokslut, som inbegriper också verksamhetsberättelsen;

4) sörja för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt;

5) godkänna en placeringsplan för arbetspensionskassan;

6) godkänna grunderna för beräkningen av försäkringspremien;

7) anta och avsätta verkställande direktören för arbetspensionskassan, direktörerna och dem som är direkt underställda verkställande direktören samt bestämma deras löner och andra tjänstgöringsvillkor, samt

8) kära och svara på arbetspensionskassans vägnar.

Styrelsen har rätt att för behandling av pensions- och placeringsärenden tillsätta sektioner och anlita sakkunniga. Vidare har styrelsen rätt att överföra pensions- och placeringsärenden eller någon del av dem att avgöras i en sektion, av verkställande direktören eller av någon annan tjänsteman. Till medlemmar i en sektion kan utses även sakkunniga utanför styrelsen.

Medlemmarna i placeringssektionen utses bland de ordinarie medlemmar i styrelsen som representerar de arbetsområden som omfattas av arbetspensionskassans verksamhetskrets, eller bland deras personliga suppleanter. Föreligger behov att till placeringsektionen utse medlemmar utanför styrelsen, utser styrelsen dessa medlemmar på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för de i första meningen avsedda områdena.

Styrelsen kan ombetro en medlem, verkställande direktören eller någon annan funktionär att handha de ärenden som nämns i 1 mom. 8 punkten.

12 a §

Verkställande direktören skall sköta arbetspensionskassans löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören skall sörja för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett tillförlitligt sätt. Andra än i 10 § 1 mom. 7 punkten nämnda tjänstemän utnämns av verkställande direktören.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 22 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.