799/1997

Given i Helsingfors den 22 augusti 1997

Förordning om ändring av fastighetsbildningsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i fastighetsbildningsförordningen av den 20 december 1996 (1189/1996) 81 § 2 mom. samt

fogas till 13 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 30 a § som följer:

13 §

En överlåten andel i ett samfällt område kan överföras till en fastighet som i samband med styckning bildas av ett outbrutet område även i det fall att den överlåtna andelen i det samfällda området och det outbrutna området hör till olika fastigheter.

30 a §

Utöver vad som i fastighetsbildningslagen bestäms om att ta med områden i ett nyskifte, skall nyskiftesområdet avgränsas så att området, utöver de lägenheter eller lägenhetsdelar som sökanden äger, inbegriper sådana områden som det med tanke på en ändamålsenlig ägoreglering är viktigt att ta med, samt dessutom sådana områden som det är ändamålsenligt att ta med i nyskiftet, om ägarna till dessa områden inte motsätter sig att områdena tas med.

81 §

Jorddomstolarnas domkretsar bestäms i enlighet med den indelning i tjänsteområden för lantmäteribyråerna som anges i 4 § (631/1993) lagen om lantmäteriverket och i det beslut som jord- och skogsbruksministe- riet med stöd av lagen utfärdat om antalet lantmäteribyråer samt deras tjänsteområden och förvaltningsorter (769/1993):

1) domkretsen för Södra Finlands jorddomstol innefattar Nylands, Egentliga Finlands, Ålands, Satakunta, Tavastlands, Birkalands och Östra Tavastlands lantmäteribyråers tjänsteområden, med undantag av Heinola stad och Hartola och Sysmä kommuner,

2) domkretsen för Östra Finlands jorddomstol innefattar Kymmenedalens, Södra Karelens, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelens lantmäteribyråers tjänsteområden samt Heinola stad och Hartola och Sysmä kommuner, som hör till Östra Tavastlands lantmäteribyrås tjänsteområde,

3) domkretsen för Vasa jorddomstol innefattar Vasa, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens lantmäteribyråers tjänsteområden, samt

4) domkretsen för Norra Finlands jorddomstol innefattar Mellersta Finlands, Kalajokidalens, Uleåborgs, Kajanalands, Nord-östra Finlands och Lapplands lantmäteribyråers tjänsteområden.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Helsingfors den 22 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.