793/1997

Given i Helsingfors den 22 augusti 1997

Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 11 §,

ändras 1 § 1, 4 och 5 punkten, 7, 8 och 12 §, 13 § 2 mom. och 14 § 1 och 2 mom. samt

fogas till förordningen en ny 7 a §, en ny 19 a § och en ny mellanrubrik före 19 a §, samt en ny 42 § som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten statstjänstemannalagen (750/94) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är

1) tjänsterna som föreståndare för en polisläroinrättning, direktör för polisens teknikcentral, polischefen för polisinrättningen i Helsingfors härad och rektor för en statlig räddningsläroanstalt,


4) tjänsterna som ordförande för prövningsnämnden och byråchef för arbetslöshetsnämnden,

5) tjänsterna som rektor för arbetskraftsinstitutet, chef för arbetsrådet och föreståndare för statens förläggningar för asylsökande.

Ansökningsförfarandet och tjänsteförhållandets början
7 §

En tjänst skall förklaras ledig att sökas innan den besätts. En tjänst som avses i 26 § statstjänstemannalagen eller en tjänst som till tjänsteställningen motsvarar den kan likväl besättas med hjälp av nedan angivna anmälningsförfarande utan att tjänsten har ledigförklarats.

Om besättandet av tjänster inom försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, polisväsendet och utrikesförvaltningen, domartjänster, högskolornas professorstjänster och sådana lektorstjänster som är avsedda för utlänningar samt forskartjänster vid Finlands Akademi utan att tjänsterna har ledigförklarats bestäms särskilt genom lag eller förordning.

7 a §

Om en tjänst med stöd av 7 § 1 mom. eller med stöd av bestämmelserna om besättande av domartjänster får besättas utan att den ledigförklaras, skall ett meddelande om att den är vakant offentliggöras innan den besätts.

Den myndighet som ledigförklarar en tjänst eller meddelar att den är vakant bestämmer samtidigt ansöknings- eller anmälningstidens längd. Meddelandet om att tjänsten är ledig att sökas eller vakant skall offentliggöras på behörigt sätt. I meddelandet skall nämnas om tjänsten har inrättats vid en särskild enhet eller om den är gemensam för ämbetsverket samt uppgifterna för den som utnämns till tjänsten, dagen för ansöknings- eller anmälningstidens utgång och den myndighet till vilken ansökan eller anmälan skall ställas.

Av giltiga skäl kan på nytt meddelas att tjänsten är ledig att sökas eller vakant eller ansöknings- eller anmälningstiden förlängas. De som tidigare har sökt tjänsten eller anmält sig till den beaktas härvid utan ny ansökan eller anmälan. Beslut om att en tjänst på nytt skall meddelas vara ledig att sökas eller vakant och om förlängning av ansöknings- eller anmälningstiden fattas av den utnämnande myndigheten. Om republikens president eller statsrådet är utnämnande myndighet, fattar likväl vederbörande ministerium beslutet.

En ansökan eller anmälan som inte har anlänt i tid beaktas inte.

8 §

Ansökan eller anmälan till en tjänst skall göras skriftligen och den skall tillställas den utnämnande myndigheten eller en annan myndighet som uppgivits då tjänsten meddelades vara ledig att sökas eller vakant. Till ansökan eller anmälan skall fogas behövliga uppgifter.

En tjänsteman över vilken med stöd av matrikellagen (1010/1989) förs matrikel skall till sin ansökan eller anmälan foga ett matrikelutdrag som gäller honom. Till ansökan eller anmälan behöver dock inte fogas ett utdrag ur matrikeln, om matrikel över tjänstemannen förs i det ämbetsverk hos vilket han söker tjänsten eller till vars tjänst han anmält sig, och om ämbetsverket så bestämmer. Utdraget får vara utfärdat högst tre månader innan ansökan eller anmälan lämnas in.

12 §

Till en tjänst kan utnämnas endast den som har sökt tjänsten, eller, i de fall som anges i 7 a § 1 mom., den som har anmält sig till tjänsten. Om tjänsten i övrigt enligt 7 § 2 mom. eller 10 § får besättas utan att den ledigförklaras, kan till den utnämnas även en person som på något annat sätt har samtyckt till utnämningen.

13 §

Har en utnämning återkallats med stöd av 1 mom., får någon annan som sökt tjänsten eller som anmält sig till den utnämnas till den utan att tjänsten förklaras ledig eller vakant på nytt.

14 §

Meddelande om tjänsteförslag i vilket ändring kan sökas samt meddelande om en utnämning skall den myndighet som har gjort upp tjänsteförslaget eller verkställt utnämningen utan dröjsmål skriftligen tillställa dem som har sökt tjänsten eller anmält sig till den. Om republikens president eller statsrådet är den myndighet som har fattat beslutet skall dock vederbörande ministerium meddela beslutet. I meddelandet skall nämnas den tjänst som skall besättas, vilken myndighet som har fattat beslutet, datum för tjänsteförslaget eller utnämningen samt de sökande som har föreslagits eller den som har utnämnts till tjänsten.

Ett meddelande som avses i 1 mom. delges sökanden eller den som har anmält sig till tjänsten per post i orekommenderat brev eller på något annat sätt som föreskrivs i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966). Om meddelande av beslut i vilket ändring kan sökas bestäms dock i 8 § i nämnda lag.


Bindningar
19 a §

Den redogörelse för bindningar som avses i 8 a § statstjänstemannalagen skall tillställas vederbörande ministerium. Justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersadjointen överlämnar dock redogörelsen till justitieministeriet.

42 a §

Den utnämnande myndigheten fattar det beslut som avses i 35 § 3 och 4 mom. statstjänstemannalagen gällande en tjänstemans rätt att kvarstå i sin tjänst eller uppgift efter avgångsåldern, om inte något annat bestäms i lag eller förordning. Är republikens president utnämnande myndighet, beslutar dock statsrådet om förlängning av tjänsteförhållandet. Är statsrådet utnämnande myndighet, beslutar vederbörande ministerium om förlängning av tjänsteförhållandet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

De bestämmelser i denna förordning som gäller ansöknings- och anmälningsförfarandet tillämpas när en tjänst ledigförklaras eller meddelas vara vakant efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 22 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.