791/1997

Given i Helsingfors den 22 augusti 1997

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 19 § 1 mom. 13 punkten, 21 § 2 och 3 mom., 23 § 1 mom. 13 punkten, 25 § 2 mom., 28 § 1 mom. och 29 §,

av dessa lagrum 19 § 1 mom. 13 punkten och 25 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 221/1997 och 21 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 642/1996, samt

fogas till 23 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda förordning 642/1996, en ny 14 punkt och till 25 §, sådan den lyder i nämnda förordning 221/1997, ett nytt 3 mom. som följer:

19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


13) kreditinstitutsverksamheten, värdepappersmarknaden samt options- och terminsmarknaden och de handels- och clearingsystem som har samband med dem, fondbolag, pantlåneinrättningar och andelslag som bedriver sparkasseverksamhet.


21 §

Till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde hör dessutom

Avena Oy

lantmäteriverket

Forststyrelsen

lantbrukets forskningscentral

skogsforskningsinstitutet

lantbruksekonomiska forskningsanstalten

kontrollcentralen för växtproduktion

geodetiska institutet

vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

anstalten för veterinärmedicin och livsmedel

jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Växtförädlingsanstalten

Centralen för utsädespotatis

landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

Jord- och skogsbruksministeriet styr och övervakar arbetskrafts- och näringscentralerna i ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde. Jord- och skogsbruksministeriet styr också de regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral i ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde.

23 §

Till handels- och industriministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


13) statens ägarpolitik i aktiebolag samt ägarstyrning och ägartillsyn i fråga om dem, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

14) allmän administrativ styrning av och tillsyn över arbetskrafts- och näringscentralerna samt styrning och tillsyn i fråga om de ärenden centralerna sköter, om ärendet inte hör till jord- och skogsbruksministeriets eller arbetsministeriets verksamhetsområde.


25 §

Till arbetsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

arbetskraftsbyråerna

arbetskraftsinstitutet

sjömansservicebyrån

arbetsrådet

förläggningarna för asylsökande.

Arbetsministeriet styr och övervakar arbetskrafts- och näringscentralerna i ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde.

28 §

Kanslicheferna, statssekreterarna, understatssekreterarna, avdelningscheferna, biträdande avdelningscheferna och andra tjänstemän i motsvarande tjänsteställning utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Statssekreteraren vid statsrådets kansli utnämns dock av republikens president på framställning av statsministern för högst dennes verksamhetstid.


29 §

Behörighetsvillkor är, om inte något annat bestäms:

1) för kanslichef, statssekreterare och understatssekreterare samt avdelningschef och tjänsteman i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken ådagalagd ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för biträdande avdelningschef, byråchef och regeringsråd samt tjänsteman i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen, som för regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken ådagalagd ledarförmåga, samt

3) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten.

Om behörighetsvillkoren för andra än i 1 mom. nämnda tjänstemän bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Vid besättandet av tjänster som före denna förordnings ikraftträdande ledigförklarats eller utannonserats såsom vakanta skall iakttas 28 § 1 mom. och 29 § denna förordning i den lydelse dessa lagrum hade vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 22 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Vid förfall för statsministern, Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.