789/1997

Utfärdat i Helsingfors den 13 augusti 1997

Handels- och industriministeriets beslut om barnmat

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen den 17 mars 1995 (361/1995) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syftet med beslutet

Genom detta beslut genomförs kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn.

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller barnmat som avser att tillgodose friska spädbarns och småbarns näringsmässiga och andra särskilda behov och används för spädbarn som avvänjs och för småbarn som komplement till kosten när de så småningom övergår till vanlig föda. Om modersmjölksersättning och tillskottsnäring bestäms separat.

Barnmat som avses i detta beslut omfattar spannmålsbaserad och annan barnmat som säljs färdigförpackad så att produkten är helt innesluten i förpackningen. Beslutet är inte tillämpligt på mjölkdrycker avsedda för spädbarn.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) spädbarn barn yngre än 12 månader,

2) småbarn barn mellan 1 och 3 år, och

3) barnmat dietiska produkter som är avsedda eller som enligt uppgift lämpar sig speciellt bra som näring för barn under 3 år.

4 §
Klassificering av spannmålsbaserad barnmat

Spannmålsbaserad barnmat kan indelas i följande grupper:

1) vanliga spannmålsprodukter, som för att vara konsumtionsfärdiga har beretts eller skall beredas genom tillsats av mjölk eller andra lämpliga näringsvätskor,

2) spannmålsprodukter, till vilka proteinrika livsmedel tillsatts och som för att vara konsumtionsfärdiga har beretts eller skall beredas med tillsats av vatten eller annan vätska som inte innehåller protein,

3) pastaprodukter avsedda att konsumeras efter tillagning i kokande vatten eller annan lämplig vätska, och

4) skorpor och kex, som används som sådana eller efter krossning och tillsats av vatten, mjölk eller andra lämpliga vätskor.

5 §
Tillåten försäljning av bommat

Endast sådan barnmat som uppfyller de krav som fastställs i bestämmelserna i detta beslut får saluföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 kap.

Tillåtna ingredienser och krav på sammansättningen

6 §
Ingredienser

Barnmat skall tillverkas av sådana ingredienser vars lämplighet som särskild föda för spädbarn och småbarn har fastställts genom allmänt erkända vetenskapliga rön.

7 §
Sammansättning

Spannmålsbaserad barnmat skall uppfylla de krav beträffande sammansättningen som fastställs i bilaga I och för tillverkningen får de ingredienser som nämns i bilagan användas på de villkor som bestäms i den.

Övrig barnmat skall uppfylla de krav beträffande sammansättningen som fastställs i bilaga II och för tillverkningen får de ingredienser som nämns i bilagan användas på de villkor som bestäms i den.

8 §
Föreningar som är tillåtna som näringskällor

Vid tillverkning av barnmat får endast de föreningar som räknas upp i bilaga IV användas.

9 §
Främmande ämnen och övrig kvalitet

Barnmat får inte innehålla främmande ämnen och inte heller andra ämnen i sådan mängd att de kan äventyra barns hälsa.

3 kap.

Förpackningspåskrifter

10 §
Obligatoriska kompletterande påskrifter

Utöver vad som annars föreskrivs eller bestäms om påskrifter på livsmedelsförpackningar skall påskrifterna på förpackningar med barnmat innehålla följande uppgifter:

1) ålder från vilken produkten får användas för barn med hänsyn till produktens sammansättning, struktur eller andra särskilda egenskaper. Den åldersgräns som nämns på förpackningen får inte för någon produkt vara lägre än fyra månader. På de produkter som rekommenderas att användas för barn från fyra månaders ålder kan dock anges att de är lämpliga att användas från angiven ålder, om inte opartiska personer med utbildning i medicin, näringslära eller farmakologi eller andra sakkunniga i mödra- eller barnavård annat rekommenderar, samt

2) uppgift om eventuell förekomst eller frånvaro av gluten, om produkten rekommenderas att användas för spädbarn under sex månader.

11 §
Obligatorisk näringsvärdesdeklaration

Förpackningar med barnmat skall vara försedda med åtminstone följande uppgifter:

1) energimängden uttryckt i kilojoule (kJ) och kilokalorier (kcal) samt mängden proteiner, kolhydrater och fetter uttryckt i siffror i 100 gram eller i 100 milliliter av den saluförda produkten och vid behov i varje portion som föreslås för konsumtion,

2) den genomsnittliga mängden av tillåtna mineralämnen och vitaminer enligt bilaga I och II uttryckt i siffor i 100 gram eller i 100 milliliter av den saluförda produkten samt vid behov i varje portion som föreslås för konsumtion och

3) vid behov anvisningar för tillredning samt uppgift om hur viktigt det är att anvisningarna följs.

12 §
Frivillig näringsvärdesdeklaration

Förpackningar med barnmat kan förses med uppgift om den genomsnittliga mängden av de näringsämnen som nämns i bilaga IV uttryckt i siffror i 100 gram eller 100 milliliter av den saluförda produkten samt vid behov i varje portion som föreslås för konsumtion, om ingen märkning enligt 11 § 2 punkten sker.

På förpackningar med barnmat kan i fråga om de vitaminer och mineralämnen som nämns i bilaga V utöver siffervärden dessutom anges näringsämnestillförseln i procent av det jämförelsevärde som fastställts för ämnet i fråga i bilagan i 100 gram eller 100 milliliter av den saluförda produkten, om mängden av ifrågavarande substans uppgår till minst 15 % av det fastställda jämförelsevärdet.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

13 §
Hänvisningsbestämmelse

Om påföljderna av brott mot bestämmelserna i detta beslut finns bestämmelser i livsmedelslagen.

14 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1997.

Produkter som inte motsvarar bestämmelserna i detta beslut får dock säljas fram till den 30 mars 1999 om produkterna i fråga motsvarar kraven i de föreskrifter och bestämmelser som gäller när detta beslut träder i kraft.

Kommissionens direktiv96/5/EG; EGT nr L 49, 28.2.96. s. 17.

Helsingfors den 13 augusti 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Handelsrådet
Anna-Liisa Koskinen

Bilaga I

HUVUDSAKLIG SAMMANSÄTTNING AV SPANNMÅLSBASERAD BARNMAT

Kraven rörande näringsämnen avser produkter som saluförs som konsumtionsfärdiga eller som blir konsumtionsfärdiga efter beredning enligt tillverkarens anvisningar.

1. Spannmålsinnehåll

Spannmålsbaserad barnmat tillverkas huvudsakligen av ett eller flera malda spannmål och/eller stärkelsehaltiga rotfrukter.

Kvantiteten spannmål och/eller stärkelsehaltiga rotfrukter får inte vara mindre än 25 procent av den färdiga blandningen, räknat på torrvikt.

2. Protein

2.1 I de produkter som nämns ovan i 4 § 2 och 4 punkterna får proteininnehållet inte överstiga 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2 I de produkter som nämns ovan i 4 § 2 punkten får proteintillsatsen inte vara mindre än 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3 I kex som nämns ovan i 4 § 4 punkten med tillsats av proteinrika livsmedel och som saluförs som proteinrika får proteintillsatsen inte vara mindre än 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4 Kemiskt index för det tillsatta proteinet skall motsvara åtminstone 80 % av jämförelseproteinets index (kasein såsom det definieras i bilaga III) eller också skall förhållandet mellan protein och energi i blandningen motsvara minst 70 % av jämförelseproteinet.

Under alla omständigheter är tillsats av aminosyror tillåtet endast i syfte att förbättra proteinblandningens näringsvärde och endast i mängder som är nödvändiga för detta ändamål.

3. Kolhydrater

3.1 Om sackaros, fruktos, glukos, glukossirap eller honung tillsätts till de produkter som avses ovan i 4 § 1 och 4 punkterna gäller följande:

– mängden tillsatta kolhydrater får inte överstiga 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal), och

– mängden tillsatt fruktos får inte överstiga 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2 Om sackaros, fruktos, glukos, glukossirap eller honung tillsätts till de produkter som avses ovan i 4 § 2 punkten gäller följande:

– mängden tillsatta kolhydrater får inte överstiga 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal), och

– mängden tillsatt fruktos får inte överstiga 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4. Fetter

4.1 Mängden fett i de produkter som nämns ovan i 4 § 1 och 4 punkterna får inte överstiga 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2 Mängden fett i de produkter som nämns ovan i 4 § 2 punkten får inte överstiga 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Om fettmängden överstiger 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) gäller följande:

1) halten av laurinsyra får inte överstiga 15 % av den totala fetthalten,

2) halten av myristinsyra får inte överstiga 15 % av den totala fetthalten och

3) mängden linolsyra (i formen glycerider = linolater) får inte vara mindre än 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) och får inte överstiga 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5. Mineraler

5.1 Natrium

– natriumsalter får tillsättas till Spannmålsbaserad barnmat endast av teknologiska skäl,

– natriumhalten i Spannmålsbaserad barnmat får inte överstiga 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2 Kalcium

5.2.1 I de produkter som nämns ovan i 4 § 2 punkten får mängden kalcium inte understiga 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2 I de produkter med mjölk som nämns ovan i 4 § 4 punkten och som saluförs som sådana (mjölkkex) får mängden kalcium inte understiga 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. Vitaminer

6.1 I spannmålsbaserad barnmat skall tiaminhalten vara minst 25 ug/100 kJ (100 Hg/100 kcal).

6.2 I de produkter som nämns ovan i 4 § 2 punkten skall halterna av vitamin A och vitamin D vara följande:

Per 100 kJ Per 100 kcal
Lägst Högst Lägst Högst
Vitamin A (µg RE)1 14 43 60 180
Vitamin D (µg)2 0,25 0,75 1 3

1 RE = all trans -retinolekvivalent

2 I form av kolekalciferol varav 10 µg motsvarar 400 IE vitamin D

Dessa gränser tillämpas också om vitamin A eller D tillsätts till annan spannmålsbaserad barnmat.

Bilaga II

HUVUDSAKLIG SAMMANSÄTTNING AV ANNAN ÄN SPANNMÅLSBASERAD BARNMAT

Kraven rörande näringsämnen avser produkter som saluförs som konsumstionsfärdiga eller som blir konsumtionsfärdiga efter beredning enligt tillverkarens anvisningar.

1. Proteiner

1.1 Om kött, fågel, fisk, inälvor eller andra traditionella proteinkällor utgör de enda ingredienser som förekommer i varunamnen gäller följande:

– angivet kött, fågel, fisk, inälvor eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte utgöra mindre än 40 viktprocent av den färdiga varan,

– varje angivet slag av kött, tagel, fisk, inälvor eller andra traditionella proteinkällor får inte understiga 25 viktprocent av den sammanlagda totalvikten av de angivna proteinkällorna,

– den sammanlagda proteinmängden från angivna källor får inte understiga 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2 Om kött, fågel, fisk, inälvor eller andra traditionella proteinkällor var för sig eller i kombination anges först i varunamnet, gäller följande oavsett om produkten presenteras som en färdig måltid eller inte:

– angivet kött, fågel, fisk, inälvor eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte utgöra mindre än 10 viktprocent av den färdiga varan,

– varje angivet slag av kött, fågel, fisk, inälvor eller andra traditionella proteinkällor får inte understiga 25 viktprocent av den sammanlagda vikten av de angivna proteinkällorna,

– den sammanlagda proteinmängden från angivna källor får inte understiga 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3 Om kött, fågel, fisk, inälvor eller andra traditionella proteinkällor var för sig eller i kombination anges i varunamnet men inte först, gäller följande oavsett om produkten presenteras som en färdig måltid eller inte:

– angivet kött, fågel, fisk, inälvor eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte utgöra mindre än 8 viktprocent av den färdiga varan,

– varje angivet slag av kött, fågel, fisk, inälvor eller andra traditionella proteinkällor får inte understiga 25 viktprocent av den sammanlagda vikten av de angivna proteinkällorna,

– den sammanlagda proteinmängden från angivna källor får inte understiga 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

– den sammanlagda proteinmängden från alla källor får inte understiga 0,7 g/100 kJ (3 g/1 00 kcal).

1.4 Om varan enligt förpackningspåskrifterna utgör en färdig måltid men kött, fågel, fisk, inälvor eller andra traditionella proteinkällor står inte nämnda i varunamnet får den sammanlagda proteinmängden i varan från alla källor inte understiga 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5 Tillsats av aminosyror är tillåten endast för att förbättra näringsvärdet av förekommande protein och endast i de mängder som är nödvändiga för detta ändamål.

2. Kolhydrater

Den sammanlagda kolhydratmängden i fruktjuicer, grönsaksjuicer och nektar, rena frukträtter samt efterrätter eller puddingar får inte överstiga följande värden:

– 10 g/100 ml i grönsaksjuice och drycker som är baserade på grönsaksjuice,

– 15 g/100 ml i fruktjuice och nektar samt drycker som är baserade på dem,

– 20 g/100 g i rena frukträtter,

– 25 g/100 g i efterrätter och puddingar,

– 5 g/100 g i andra drycker som inte tillverkas av mjölk.

3. Fett

3.1 För de produkter som avses i punkt 1 underpunkt 1.1 i denna bilaga gäller:

Om kött eller ost är de enda ingredienserna eller nämns först i varunamnet, får den sammanlagda mängden fett från alla källor inte överstiga 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2 övriga produkter:

Den sammanlagda mängden fett från alla källor får inte överstiga 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. Natrium

4.1 Det slutliga natriuminnehållet i varan får vara antingen högst 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) eller högst 200 mg/100 g. Om ost är den enda ingrediens som nämns i varunamnet får det slutliga natriuminnehållet i varan inte överstiga 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2 Natriumsalter får inte tillsättas till varor som är baserade på frukt eller till efterrätter eller puddingar utom av teknologiska skäl.

5. Vitaminer

Vitamin C

I fruktjuice, nektar eller grönsaksjuice skall den slutliga halten av vitamin C i varan vara antingen minst 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) eller minst 25 mg/100 g.

Vitamin A

I grönsaksjuice får det slutliga innehållet av vitamin A i varan inte understiga 25 µg RE/100 kJ (100 µg RE/100 kcal)1 .

Vitamin A får inte tillsättas till övrig barnmat.

Vitamin D

Vitamin D får inte tillsättas till barnmat.

1 RE = all trans -retinolekvivalent

Bilaga III

AMINOSYRESAMMANSATTNING I KASEIN
(g/100 g protein)
Arginin 3,7
Cystin 0,3
Fenylalanin 5,2
Histidin 2,9
Isoleucin 5,4
Leucin 9,5
Lysin 8,1
Metionin 2,8
Treonin 4,7
Tryptofan 1,6
Tyrosin 5,8
Valin 6,7

Bilaga VI

NÄRINGSÄMNEN

1. Vitaminer

Vitaminer Vitaminförening
Vitamin A Beta-karoten
Retinol
Retinylacetat
Retinylpalmitat
Vitamin D Vitamin D2 (ergokalcifarol)
Vitamin D3 (kolekalciferol)
Vitamin B1 Tiaminhydroklorid
Tiaminmononitrat
Vitamin B2 Riboflavin
Riboflavin- 5'-fosfat, natrium
Niacin Nikotinamid
Nikotinsyra
Vitamin B6 Pyridoxin-5'-fosfat
Pyridoxinhydroklorid
Pyridoxinpalmitat
Pantotensyra D-pantotenat, kalcium
D-pantotenat, natrium
Dexpantenol
Folat Folsyra
Vitamin B12 Cyanokobalamin
Hydroxokobalamin
Biotin D-biotin
Vitamin C Kalcium-L-askorbat
Kaliumaskorbat
L-askorbinsyra
Natrium-L-askorbat
6-palmityl-L-askorbinsyra
(askorbylpalmitat)
Vitamin K Fyllokinon
(Fytomenadion)
Vitamin E D-alfa-tokoferol
DL-alfa-tokoferol
D-alfa-tokoferol acetat
DL-alfa-tokoferol acetat

2. Aminosyror

L-arginin och dess hydroklorid

L-cystein och dess hydroklorid

L-cystin och dess hydroklorid

L-fenylalanin

L-histidin och dess hydroklorid

L-isoleucin och dess hydroklorid

L-leucin och dess hydroklorid

L-lysin och dess hydroklorid

L-metionin

L-treonin

L-tryptofan

L-tyrosin

L-valin

3. Övriga

Inositol

Kolin

Kolinbitartrat

Kolincitrat

Kolinklorid

L-karnitin

L-karnitinhydroklorid

4. Mineralämnen

Mineralämnen Tillåtna salter
Kalcium (Ca) Kalciumglukonat
Kalciumglycerofosfat
Kalciumhydroxid
Kalciumkarbonat
Kalciumklorid
Kalciumlaktat
Kalciumoxid
Kalciumsalter av citronsyra
Kalciumsalter av ortofosforsyra
Magnesium (Mg) Magnesiumglukonat
Magnesiumglycerofosfat
Magnesiumhydroxid
Magnesiumkarbonat
Magnesiumklorid
Magnesiumlaktat
Magnesiumoxid
Magnesiumsalter av citronsyra
Magnesiumsalter av ortofosforsyra
Magnesiumsulfat
Kalium (K) Kaliumglukonat
Kaliumglycerofosfat
Kaliumklorid
Kaliumlaktat
Kaliumsalter av
citronsyra
Järn (Fe) Elementarjärn (karbonyljärn, elektrolytjärn, vätereducerat järn)
Ferriammoniumcitrat
Ferridifosfat
(Ferripyrofosfat)
Ferrisackarat
Ferrocitrat
Ferrofumarat
Ferroglukonat
Ferrokarbonat
Ferrolaktat
Ferrosulfat
Natriumferridifosfat
Koppar(Cu) Kopparcitrat
Kopparglukonat
Kopparkarbonat
Kopparlysin-komplex
Kopparsulfat
Zink (Zn) Zinkacetat
Zinkcitrat
Zinkglukonat
Zinkklorid
Zinklaktat
Zinkoxid
Zinksulfat
Mangan (Mn) Mangancitrat
Manganglukonat
Manganglycerofosfat
Mangankarbonat
Manganklorid
Mangansulfat
Jod (I) Kaliumjodat
Kaliumjodid
Natriumjodat
Natriumjodid

Bilaga V

REFERENSVÄRDEN FÖR ANTECKNINGAR OM NÄRINGSINNEHÅLL PÅ DIETISKA PRODUKTER AVSEDDA FÖR SPÄDBARN OCH SMÅBARN
Näringsämne Referensvärde för anteckningar på produkten
Vitamin A (µg) 400
Vitamin B6 (mg) 0,7
Vitamin B12 , (µg) 0,7
Vitamin C (mg) 25
Vitamin D (µg) 10
Folat (µg) 100
Jod (µg) 70
Järn (mg) 6
Kalcium (mg) 400
Koppar (mg) 0,4
Niacin och dess ekvivalenter (mg) 9
Riboflavin (mg) 0,8
Selen (µg) 10
Tiamin (mg) 0,5
Zink (mg) 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.