783/1997

Given i Helsingfors den 15 augusti 1997

Förordning om ändring av förordningen om examina vid Sibelius-Akademin

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 3 februari 1995 om examina vid Sibelius-Akademin (148/1995) 2 § 3 punkten, 3, 8 och 9 § samt 14 § 1 mom., samt

fogas till 1 § nya 2 och 3 mom. som följer:

1 §
Examina

Inom det utbildningsprogram som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten avläggs musikmagisterexamen (konstförvaltning), som är högre högskoleexamen.

Vid Sibelius-Akademin kan som påbyggnadsexamina också avläggas musiklicentiatexamen (konstförvaltning) och musikdoktorsexamen (konstförvaltning).

2 §
Studiernas uppbyggnad

Till de studier som leder till examina kan höra


3) studier inom påbyggnadsutbildning inom musikområdet eller inom påbyggnadsutbildning som förutsätter förtrogenhet med konstförvaltning, ett konstnärligt lärdomsoch färdighetsprov, en licentiatavhandling och en doktorsavhandling, samt


3 §
Ordnande av utbildningen

De studier som leder till magisterexamen ordnas i form av utbildningsprogram.

De utbildningsprogram som med gymnasiestudier och studentexamen eller motsvarande utbildning som grund leder till magisterexamen inriktas på någon uppgiftssektor inom musikområdet som förutsätter konstnärlig begåvning och sakkunskap och på utvecklandet av den. En studerande kan avlägga kandidatexamen sedan han har slutfört den del som avses i 2 kap. av studierna i ett sådant utbildningsprogram. Dessa utbildningsprogram är

1) utbildningsprogrammet för återgivande tonkonst,

2) utbildningsprogrammet för jazzmusik,

3) utbildningsprogrammet för folkmusik,

4) utbildningsprogrammet för kyrkomusik,

5) utbildningsprogrammet för musikpedagogik,

6) utbildningsprogrammet för operasång,

7) utbildningsprogrammet för orkester- och körledning, samt

8) utbildningsprogrammet för komposition och musikteori.

Vid Sibelius-Akademin kan förutom de utbildningsprogram som uppräknas i 2 mom. finnas följande utbildningsprogram som leder till magisterexamen med lägre högskoleexamen eller motsvarande studier som grund:

1) utbildningsprogrammet för musikteknologi, som inriktas på utnyttjande av teknologi vid produktion och upptagning av musik samt vid undervisningen i musik samt på utvecklandet av detta område, samt

2) utbildningsprogrammet för konstförvaltning, som inriktas på någon uppgiftssektor som förutsätter sakkunskap inom konst och konstförvaltning och på utvecklandet av denna sektor.

8 §
Omfattningen av examen

I de utbildningsprogram som nämns i 3 § 2 mom. ordnas den utbildning som leder till magisterexamen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på sammanlagt fem och ett halvt läsår.

I de utbildningsprogram som nämns i 3 § 3 mom. ordnas den utbildning som leder till magisterexamen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på sammanlagt två läsår.

9 §
Målet för examen

De som antas som studerande till de utbildningsprogram som uppräknas i 3 § 2 mom. skall förutom den tidigare utbildning som avses i nämnda moment också ha tillräckliga musikaliska förutsättningar för studierna. Målet för dessa utbildningsprogram är att studeranden tillägnar sig

1) förmåga till konstnärligt eller vetenskapligt arbete inom musikområdet samt till musikpedagogiskt arbete,

2) förmåga att självständigt sköta uppgifter som kräver sakkunskap inom musik,

3) färdigheter för självständigt konstnärligt arbete och för påbyggnadsutbildning inom musikområdet, samt

4) tillräckliga kommunikativa färdigheter.

De som antas som studerande till de utbildningsprogram som avses i 3 § 3 mom. 1 punkten skall ha avlagt lägre högskoleexamen inom musikområdet eller slutfört studier på motsvarande nivå. Av särskilda skäl kan en person som inte har avlagt examen eller slutfört studier inom musikområdet antas som studerande. Målet är att studeranden tillägnar sig

1) förmåga till konstnärligt eller vetenskapligt arbete inom musikområdet,

2) förmåga att självständigt sköta uppgifter som kräver musikteknologisk sakkunskap,

3) färdigheter för självständigt konstnärligt arbete och för påbyggnadsutbildning inom musikområdet, samt

4) tillräckliga kommunikativa färdigheter.

De som antas som studerande till de utbildningsprogram som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten skall ha avlagt lägre högskoleexamen på något konstområde eller något område som förutsätter förtrogenhet med konst. Av särskilda skäl kan en person som inte avlagt en sådan examen antas som studerande. Målet är att ge studeranden

1) förmåga att leda konstorganisationer och att självständigt sköta andra uppgifter som gäller konstförvaltning,

2) tillräckliga kommunikativa färdigheter, samt

3) behörighet för vetenskaplig påbyggnadsutbildning,

14 §
Utbildningen av ämneslärare

Utöver vad som bestäms i 9 § 1 mom. ges en studerande inom utbildningsprogrammet för musikpedagogik förmåga till självständig verksamhet som lärare och fostrare.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 15 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.