756/1997

Given i Nådendal den 8 augusti 1997

Lag om ändring av sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/1987) en ny 27 a § som följer:

27 a §
Ändringssökande

I ett beslut av en arbetskrafts- och näringscentral om att anvisa ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning sysselsättningsanslag för projekt som gäller byggande, underhåll, grundlig förbättring, utvidgning eller ändring av konstruktioner eller andra investeringar för att beviljas den som ansökt om statsunderstöd får ändring inte sökas genom besvär, om inte något annat bestäms särskilt genom lag.

Om inte något annat bestäms särskilt genom lag får besvär inte anföras över arbetskraftsbyråns beslut som gäller

1) beviljande av sysselsättningsstöd,

2) beviljande av arbetspraktikstöd, eller

3) placering i statliga arbetsuppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 73/1997
ApUB 7/1997
RSv 96/1997

Nådendal den 8 augusti 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.