728/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Lag om temporärt skattestöd för hushållsarbete

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Arbete som berättigar till avdrag

Enligt denna lag beviljas från inkomstskatten till staten ett avdrag (hushållsavdrag) för en enskilds normala hushålls-, omsorgs- eller vårdarbeten samt för arbete som innebär underhåll eller grundlig förbättring av bostad.

Som normalt omsorgs- eller vårdarbete betraktas inte sådana hälso- och sjukvårdstjänster vilkas försäljning är skattefri enligt 34-36 § mervärdesskattelagen (1501/1993). Reparation eller installation av hushållsmaskiner eller anordningar i hushållet betraktas inte som sådant arbete som innebär underhåll av bostad.

2 §
Regional tillämpning av lagen

Denna lag tillämpas på en skattskyldig vars i 5 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) avsedda hemkommun vid utgången av det år som föregår skatteåret är en kommun i Södra Finlands, Uleåborgs eller Lapplands län.

Trots att den skattskyldiges i 7 § inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda makes hemkommun inte är en kommun som avses i 1 mom. tillämpas denna lag även på maken.

3 §
Var avdragsberättigande arbete skall utföras

Arbete som berättigar till hushållsavdrag skall utföras i den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad inom en kommun som avses i 2 § 1 mom.

4 §
Hur olika stöd inverkar på avdraget

Hushållsavdrag beviljas inte, om för samma arbetsprestation har erhållits stöd för närståendevård, stöd som avses i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) eller sysselsättningsstöd. Avdrag beviljas inte heller på basis av arbete för underhåll eller ombyggnad av bostad, om reparationsunderstöd för reparation av bostaden har beviljats av statens medel.

Sysselsättningsstöd som med stöd av 6 kap. sysselsättningsförordningen har beviljats den som ämnar bli företagare hindrar dock inte att avdrag beviljas.

5 §
Kostnader på vilka avdraget baseras

Den skattskyldige får från den inkomstskatt till staten som påförs honom eller henne dra av arbetsgivares socialskyddsavgift, obligatorisk arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie som han eller hon har betalt. Till den del arbetsgivaren har rätt att av löntagaren uppbära arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift är avgiften inte avdragsgill.

Den skattskyldige får även dra av 40 procent av en ersättning för arbete som har betalts till en i förskottsuppbördsregistret införd person som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och som idkar skattepliktig verksamhet. Den skattskyldige får dessutom dra av 40 procent av en ersättning för hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som har betalts till ett allmännyttigt samfund som avses i inkomstskattelagen.

6 §
Hushållsavdragets maximibelopp och hur avdraget görs

Hushållsavdraget görs från inkomstskatten till staten och dess maximibelopp är 5 000 mark i året. Avdraget görs sedan övriga avdrag från inkomstskatten till staten har gjorts.

7 §
Hushållsavdrag för makar

I fråga om makar beviljas hushållsavdraget den make vars inkomstskatt till staten efter avdragen från skatten är störst. Till den del makens inkomstskatt inte räcker till för avdraget, kan avdraget göras från den andra makens inkomstskatt.

8 §
Utredning om avdraget

Den skattskyldige skall lämna en utredning om grunderna för avdragsyrkandet. Dessutom skall en löntagare eller mottagare av ersättning för arbete lämna en anmälan till en skattskyldig som yrkar hushållsavdrag om att han eller hon inte känner till något sådant hinder som avses i 4 §.

9 §
Tidpunkt för yrkande av hushållsavdrag

Hushållsavdrag skall yrkas innan denskattskyldiges beskattning slutförts.

10 §
Beviljande av hushållsavdrag

Hushållsavdrag beviljas i samband med att beskattningen verkställs. Avdraget beaktas som nedsättning av förskottsinnehållningen och vid förskottsuppbörden, om den skattskyldiges till hushållsavdrag berättigande kostnader uppgår till minst 2 000 mark.

11 §
Anmälningsskyldighet

Utöver vad som i lagen om beskattningsförfarande bestäms om utomståendes skyldighet att lämna uppgifter är i denna lag avsedda löntagare eller mottagare av ersättning för arbete skyldiga att lämna de uppgifter som kan behövas för beviljande av avdrag eller för forskning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997. Lagen tillämpas vid beskattningen för 1997-1999.

Den skattskyldige har rätt till avdrag på basis av arbete som utförts sedan denna lag trätt i kraft.

Hushållsavdragets maximibelopp är 1 250 mark vid beskattningen för 1997.

RP 85/1997
StaUB 9/1997
RSv 107/1997

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.