727/1997

Utfärdat i Helsingfors den 25 juli 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande och stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas vid godkännande och stödjande av sådana producentorganisationer inom fiskerinäringen som avses i rådets förordning (EEG) nr 3759/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, nedan grundförordningen.

Bestämmelserna i detta beslut skall iakttas utöver vad som bestäms i

1) grundförordningen som nämns i 1 mom.,

2) rådets förordning (EEG) nr 105/76 om godkännande av producentorganisationer inom fiskeindustrin, nedan förordningen om godkännande,

3) kommissionens förordning (EG) nr 2939/94 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 105/76 om godkännande av producentorganisationer inom fiskenäringen, nedan förordningen om tillämpning,

4) rådets förordning (EEG) nr 3140/82 om beviljande och finansiering av medlemsstaternas stöd till producentorganisationer inom fiskerisektorn,

5) rådets förordning (EG) nr 2406/96 om fastställande av gemensamma marknadsnormer för saluföring av vissa fiskeriprodukter, samt

6) lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994).

2 §
Definition

Med producentorganisation avses i detta beslut sådana producentorganisationer eller deras sammanslutningar inom fiskerinäringen som avses i grundförordningen.

3 §
Godkännande

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner en producentorganisation om följande villkor är uppfyllda:

1) producentorganisation uppfyller villkoren enligt grundförordningen, förordningen om godkännande och förordningen om tillämpning,

2) producentorganisation är ett aktiebolag eller ett andelslag, samt

3) för att uppfylla i artikel 2 i förordningen om tillämpning stadgade villkor skall en producentorganisation sälja minst 15 procent och vid vattenbruksproduktion minst 25 procent av den totala produktionen i Finland av den produkt för vilken godkännande söks.

4 §
Ansökan om godkännande

Till den ansökan om godkännande som lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet skall följande utredningar fogas:

1) i artikel 4 i förordningen om tillämpning angivna uppgifter,

2) utredningar som visar att producentorganisationen uppfyller de krav som ställs i Europeiska gemenskapernas förordningar på en producentorganisation som skall godkännas, särskilt ifråga om vad som stadgas i de förordningar som nämns i 1 § 2 mom.,

3) handelsregisterutdrag,

4) protokollsutdrag från det möte där producentorganisationens behöriga organ har beslutat att anhålla om godkännande,

5) utdrag ur aktieägar- eller medlemsregistret,

6) uppskattningar av storleken på de administrativa kostnader som berättigar till stöd samt värdet på den saluförda produktionen under begynnelseåret och de tre därpå följande åren, samt

7) övriga utredningar, som ministeriet anser vara nödvändiga.

5 §
Återkallande av godkännande

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar i överensstämmelse med förordningen om godkännande och förordningen om tillämpning om att ett godkännande av en producentorganisation skall återkallas.

6 §
Ansökan om startstöd

Ansökan om i artikel 7 i grundförordningen avsett stöd för att bidra till upprättandet av och i övrigt underlätta verksamheten för producentorganisation (startstöd), söks hos jord- och skogsbruksministeriet.

7 §
Beviljande och utbetalning av startstöd

Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja startstöd för en producentorganisation som har godkänts i enlighet med detta beslut.

Startstöd beviljas i efterhand skilt för respektive räkenskapsår. Startstödets belopp grundar sig på en av producentorganisationen sammanställd redovisning av dess faktiska administrativa kostnader under den föregående räkenskapsperioden samt av värdet på den produktion som saluförts under varje enskilt kalenderår. Vid beräkning av produktionens värde beaktas inte mervärdesskatten.

Startstöd kan betalas på förskott på basis av den uppskattning som ministeriet har godkänt för storleken på administrativa kostnader och värdet på produktionen som nämns i 2 mom.

Startstöd kan under vart och ett kalenderår beviljas högst inom ramen för de i statsbudgeten för ändamålet reserverade anslagen. Om det för ändamålet reserverade anslaget inte räcker till betalning av startstödet till fullt belopp, kan ministeriet sänka det årliga stödbeloppet.

8 §
Godtagbara kostnader

Kostnader av den art som avses i artikel 1.1 a-c i kommissionens förordning (EEG) nr 1452/83 om definitionen av administrationskostnader för producentorganisationer inom fiskesektorn kan godkännas som sådana administrativa kostnader för producentorganisationen på grundvalen av vilka startstöd beviljas.

9 §
Bokföring

Producentorganisationen skall föra skild bokföring över sina administrativa kostnader. Bokföringen inklusive därtill hörande material skall förvaras i enlighet med bestämmelserna i 25 § bokföringslagen (655/1973).

10 §
Indragning och återkrav av startbidrag

Jord- och skogsbruksministeriet kan indra betalningen av startstöd eller återkräva stödet eller en del därav, om producentorganisationen under de tre år som följer närmast efter utbetalningen av stödet utan tvingande skäl har upphört med den verksamhet som legat till grund för beviljandet av startstöd eller minskat på eller ändrat den väsentligt.

Vid återkrav av startstöd tillämpas dessutom vad som stadgas i Europeiska gemenskapens förordningar och i 9 § lagen om verkställigheten av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik.

11 §
Ränta på belopp som återkrävs

På ett belopp som återkrävs skall betalas en årlig ränta, beräknad från den dag stödet utbetalades, enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) förhöjd med tre procentenheter.

Om ett stöd eller en del därav som återkrävts inte betalas senast på förfallodagen uppbärs på det försenade beloppet en årlig dröjsmålsränta enligt 4 § 3 mom. räntelagen beräknad från förfallodagen för raten ifråga.

12 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdsnäringsdistrikten övervakar att producentorganisationens verksamhet fyller kraven i Europeiska gemenskapernas förordningar samt i detta beslut stadgade krav.

Producentorganisationen skall på anfordan till dem som nämns i 1 mom. och till av dessa befullmäktigade överlämna de räkenskapsböcker och andra handlingar samt utredningar som är nödvändiga för övervakningen av producentorganisationens verksamhet eller ansökan om, utbetalningen och användningen av startstöd, samt även i övrigt bistå vid inspektionen.

13 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 4 augusti 1997.

1) Rådets förordning (EEG) nr 3759/92; EGT nr L 388, 31.12.1992, s. 1
2) Rådets förordning (EEG) nr 105/76; EGT nr L 20, 28.1.1976, s. 1

Helsingfors den 25 juli 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Jaana Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.