691/1997

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Lag om ändring av förordningen om införande av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen 15, 15 a-15 d och 16-19 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 15 § delvis ändrad genom lagar av den 25 mars 1983 och den 23 mars 1990 (329/83 och 301/90), 15 a § i lag av den 12 december 1996 (1059/96), 15 b - 15 d §§ i nämnda lag av den 23 mars 1990, 16 § ändrad genom lagar av den 10 januari 1947 och den 19 april 1991 (1/47 och 698/91) samt nämnda lag av den 25 mars 1983, 17 § ändrad genom lagar av den 16 februari 1973 och den 3 juni 1976 (139/73 och 461/76), 18 § ändrad genom nämnda lagar av den 16 februari 1973 och den 23 mars 1990 samt 19 § i nämnda lag av den 16 februari 1973, samt

ändras 14 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 24 augusti 1990 (770/90), som följer:

14 §

Allmänna åklagaren får likväl inte utan målsägandens åtalsbegäran väcka åtal för ett brott som har begåtts under den tidigare lagens giltighetstid och för vilken åklagaren enligt den tidigare lagen inte fick väcka åtal utan sådan begäran, trots att sådan begäran inte förutsätts enligt den nya lagen. Om målsägandens rätt att återkalla sin åtalsbegäran gäller också i detta fall vad som stadgas i 1 kap. 16 § 2 mom. lagen om rättegång i brottmål (689/1997).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1997.

Målsägandens rätt att väcka åtal bestäms enligt den lag som är i kraft när han framställer sitt straffyrkande.

RP 82/1995
LaUB 9/1997
RSv 98/1997

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.