688/1997

Utfärdat i Helsingfors den 14 juli 1997

Undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är

1) tillstånd för en skola som ersätter grundskolan eller för ett privat gymnasium att utfärda betyg, 1 000 mark i avgift,

2) tillstånd för ett yrkesutbildningscenter för vuxna eller en riksomfattande särskild yrkesläroanstalt att utfärda betyg, 1 000 mark i avgift,

3) tillstånd för ett gymnasium att uppbära elevavgifter, 800 mark i avgift,

4) tillstånd för en yrkesläroanstalt att ändra läroanstaltens verksamhet, 1 000 mark i avgift,

5) tillstånd att ordna allmänna språkexamina, 1 000 mark i avgift,

6) anteckning i den förteckning som utbildningsstyrelsen för över personer som är berättigade att bedöma prestationer i allmänna språkexamina, 200 mark i avgift,

7) beslut om jämställande av högskolestudier utomlands med högskolestudier som slutförs i Finland, 1 000 mark i avgift,

8) beslut om den behörighet för en tjänst eller uppgift som avses i lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen, 1 000 mark i avgift,

9) beslut om motsvarighet i fråga om sjöfartsutbildning som har slutförts vid en utländsk läroanstalt, 1 000 mark i avgift,

10) beslut om en yrkesexamens motsvarighet, 500 mark i avgift,

11) deltagande i examen i undervisningsförvaltning eller i examen i yrkesutbildningsförvaltning, 200 mark i examensavgift per examensgång samt

12) intyg över examen eller delar av den enligt 11 punkten, 100 mark i avgift.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är även avslag på beslut som nämns i 1 mom.

2 §

De prestationer som utbildningsstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildningsservice och konsultation,

2) produktion av läromedel och förlagsverksamhet i samband därmed,

3) dataservice som grundar sig på utbildningsstyrelsens register och databaser samt direktanvändning av databaserna,

4) beställda utredningar och undersökningar samt datainsamling och distribution,

5) publikationer och förlagsservice,

6) annonser i utbildningsstyrelsens publikationer,

7) elektroniska dataprodukter och audivisuella produkter,

8) användning av utbildningsstyrelsens lokaler och utrustning,

9) fotokopior och andra avskrifter,

10) sändning och postning av handlingar och annat material samt

11) annan beställd service.

De i 1 mom. 3, 5 och 7 punkterna avsedda prestationerna är dock avgiftsfria, när de ansluter sig till information och rådgivning om utbildning och stöd för den.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 20 juli 1997 och genom det upphävs beslutet av den 21 december 1994 med samma namn (1316/1994) jämte ändringar.

Helsingfors den 14 juli 1997

Minister
Ole Norrback

Högskoleråd
Leena Pirilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.