670/1997

Rättelser till förordningen.

Given i Nådendal den 11 juli 1997

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 22 §,

ändras 2 §, rubriken för 4 kap., 20 och 21 §, 23 § 1 mom., 24-27 §, 31 § 1 och 3 mom., samt 32, 33, 46 och 52 §,

av dessa 23 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 531/1993, 24 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, 25 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1414/1995 samt 31 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 775/1995 och 52 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning och i förordning 1042/1993, samt

fogas till förordningen en ny 19 b §, ett nytt 4 a kap. och en ny 32 a § som följer:

2 §
Definitioner

1. I fråga om definieringen av fordon, fordonskategorier och ett fordons massa tillämpas bestämmelserna i förordningen om fordons konstruktion och utrustning.

2. Med temperaturkontrollerat fordon avses ett fordon med fast eller avtagbar överbyggnad som är särskilt utrustad för godsbefordran vid kontrollerad temperatur och vars sidoväggar inklusive isolering är minst 45 millimeter tjocka.

3. Med kopplingsmassa avses släpfordonets största faktiska massa som tillåts vid koppling. Till kopplingsmassan för en påhängsvagn och en medelaxelsläpvagn räknas dock inte den massa son belastar dragfordonets vändskiva eller dragkoppling.

4. Med odelbar last avses en last som vid transport på väg inte kan delas upp i två eller flera laster utan oskälig kostnad eller risk för skada. En odelbar last kan på grund av sin massa eller sina dimensioner inte transporteras med något fordon eller någon fordonskombination utan att överskrida det värde för massa eller dimensioner som allmänt är tillåtet på vägen.

5. I denna förordning avses med ministeriet det ministerium till vars ansvarsområde fordon som används på väg hör.

4 kap.

Massor och huvudmått för fordon och fordonskombination vid användning i Finland av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat

19 b §
Användning i Finland av fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat

Vid användning i Finland av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) tillämpas bestämmelserna i detta kapitel.

20 §
Massa på axel och boggi

1. När en bil eller släpvagn framförs på väg får den massa som belastar en axel inte överskrida följande värden:

a) annan än drivande axel 10 t
b) drivande axel 11,5 t

2. När en bil framförs på väg får den massa som belastar en boggi inte överskrida följande värden:

a) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11,5 t
b) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
c) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
d) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller axlarna är försedda med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 9,5 ton på någon axel 19 t
e) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är mindre än 1,3 meter 21 t
f) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är minst 1,3 meter 24 t

3. När en släpvagn framförs på väg får den massa som belastar en boggi inte överskrida följande värden:

a) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11 t
b) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
c) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
d) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,8 meter 20 t
e) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är högst 1,3 meter 21 t
f) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är större än 1,3 meter 24 t
g) fyr- eller fleraxlad boggi 24 t
21 §
Bilars totalmassa

1. När en bil framförs på väg får dess totalmassa inte överskrida följande värden:

a) tvåaxlad bil 18 t
b) treaxlad bil 25 t
c) treaxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande axel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 9,5 ton på någon axel 26 t
d) treaxlad ledbuss 28 t
e) fyraxlad bil 31 t
f) fyraxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller axlarna är försedda med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande axel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 9,5 ton på någon axel 32 t
g) femaxlad bil 38 t

2. För en fyr- eller femaxlad bil får totalmassan dock inte överskrida det värde som fås då till 20 ton läggs 270 kg i fråga om en fyraxlad bil och 350 kg i fråga om en femaxlad bil för varje 0,10 meter som avståndet mellan de yttersta axlarna överstiger 1,80 meter.

3. Av ett fordons massa skall minst 20 procent belasta den styrande axeln eller de styrande axlarna. Av en personbils massa skall, när bilens belastning motsvarar den största i registrering och bruk tillåtna massan och full massa på bakaxeln, dock minst 30 procent belasta framaxeln.

4. Minst 25 procent av massan på ett fordon i kategori M2, M3 och N skall belasta drivaxeln eller drivaxlarna.

23 §
Totalmassan på kombination av bil och släpvagn

1. Totalmassan för en fordonskombination bestående av en bil och en släpvagn får inte, när den framförs på väg, överskrida följande värden, varvid en axel där den massa som belastar axeln är mindre än fem ton inte beaktas när antalet räknas:

a) kombination av bil och påhängsvagn 48 t
b) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 44 t
c) kombination av bil och egentlig släpvagn eller kombination av bil, dolly och påhängsvagn eller kombination av bil, påhängsvagn och egentlig släpvagn eller kombination av bil, påhängsvagn och medelaxelsläpvagn fyraxlad 36 t
femaxlad 44 t
sexaxlad 53 t
minst sjuaxlad 60 t

24 §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

1. En bils längd får inte överskrida följande värden:

a) buss (kategori M2 och M2) 14,50 m
med ledkonstruktion dock 18,00 m
b) annan bil 12,00 m

2. En släpvagns längd får inte överskrida följande värden:

a) påhängsvagn samt egentlig släpvagn som används i en fordonskombination som är längre än 22,00 meter: från kopplingstappens vertikalaxel eller framaxelns vridningscentrum till ändan av släpvagnen 12,00 m
från kopplingstappens vertikalaxel eller framaxelns vridningscentrum horisontalt till vilken punkt som helst framför den 2,04 m
b) annan än i a-punkten avsedd släpvagn, exklusive dragstång 12,50 m

3. En fordonskombinations längd får inte överskrida följande värden:

a) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och påhängsvagn samt annan än i b- eller c-punkten avsedd fordonskombination 16,50 m
b) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 18,75 m
varav summan av lastutrymmenas yttre mått 15,65 m
och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av slävagnens lastutrymme 16,40 m
c) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och två- eller fleraxlad egentlig släpvagn eller kombination av lastbil, dolly och påhängsvagn eller kombination av lastbil, påhängsvagn och därtill kopplad medelaxelsläpvagn eller egentlig släpvagn dock 25,25 m
varav summan av lastutrymmenas yttre mått med hänsyn till mätningssättet avsett i 2 mom. a punkt 21,42 m
25 §
Andra huvudmått

1. Den största tillåtna höjden på en bil och på en släpvagn är 4,20 meter. Detta mått får inte överskridas när fordonet är obelastad eller en eventuell axellyftanordning är i sitt övre läge.

2. Ett fordons största tillåtna bredd är 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på ett fordon som inte är temperaturkontrollerat och som används i en över 22,00 meter lång fordonskombination, mätt från fast struktur, är dock 2,55 meter. Den största tillåtna bredden på en personbil (kategori M1) är högst 2,50 meter.

3. Bredden på en släpvagn med en största i registrering och bruk tillåten massa på högst 3,5 ton (kategori O1 och O2) får överskrida dragbilens bredd. Om släpvagnen är breddare än 2,30 meter, får dess bredd dock vara högst 0,60 meter större än den för dragbilen i registret antecknade bredden.

4. Andra än i 3 mom. avsedda medelaxelsläpvagnar och egentliga släpvagnar får vara högst 0,15 meter bredare än dragbilen. Bredden på en påhängsvagn får överskrida dragbilens bredd, mätt vid framaxeln, med högst 0,35 meter.

26 §
Vändningsförmågan hos fordon och fordonskombinationer

1. Ett fordon och en kombination av en bil och en påhängsvagn samt en högst 18,75 meter lång kombination av en bil och en egentlig släpvagn eller en medelaxelsläpvagn skall åt båda hållen kunna röra sig 360° innanför ett område som avgränsas av två koncentriska cirklar så, att när fordonets yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie. En påhängsvagnskombination skall anses uppfylla detta krav om måttet från kopplingstappen till de fasta boggiaxlarnas mittlinje inte är större än

där

L är släpvagnens bredd.

2. En högst 22,00 meter lång kombination av en bil och en egentlig släpvagn skall kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,5 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,00 meters radie.

3. En över 22,00 meter lång kombination av en bil och en släpvagn eller två släpvagnar skall kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 2,00 meters radie. Hos en påhängsvagn eller en egentlig släpvagn som används i en sådan kombination får avståndet från kopplingstappen eller framaxelns vridningscentrum till bakaxeln eller till mittlinjen för den bakre axelgruppens fasta axlar vara högst 8,15 meter. Om släpvagnens samtliga bakaxlar är styrbara eller en del av axlarna medspårande får axelavståndet vara större inom ramen för det villkor för svängningsradie som nämns i detta moment.

4. I fall det finns axellyftanordning i en eller flera boggiaxlar som är ostyrbara eller ospårande skall det tas i beaktande vid mätning av vändningsförmågan.

27 §
Tillämpning av bestämmelser om massor och mått på andra fordon

1. På andra än i 20-25 § nämnda fordons och fordonskombinationers massa och huvudmått tillämpas vad som bestäms i 19 a och 20-25 § med undantag för vad som bestäms i 28-30 §. På en kombination av traktor och släpvagn tillämpas dock inte 24 § 3 mom. c-punkten.

2. Ett fordon försett med metallband får ha en totalmassa på högst 20 ton.

4 a kap.
Massor och huvudmått för fordon och fordonskombinationer i internationell trafik
30 a §
Användning i Finland av fordon som registrerats eller tagits i bruk i någon annan än en EES-stat och användning av finländska fordon utomlands

1. När ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i någon annan än en EES-stat används i Finland tillämpas bestämmelserna i detta kapitel. Massor och mått för ovan avsedda fordon får dock inte överskrida de värden som är tillåtna i det land där fordonet har registrerats eller tagits i bruk.

2. När ett i Finland registrerat fordon används i en annan EES-stat än Finland kan den nämnda medlemsstaten begränsa fordonets massor och huvudmått till de värden som nämns i detta kapitel.

30 b §
Massa på axel och boggi

1. Största tillåtna massa på en axel är:

a) annan än drivande axel 10 t
b) drivande axel 11,5 t

2. Största tillåtna massa på en tvåaxlad boggi på ett motorfordon är:

a) om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11,5 t
b) om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
c) om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
d) om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller axlarna är försedda med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton 19 t

3. Största tillåtna massa på en släpvagns tvåaxlade boggi är:

a) om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11 t
b) om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t
c) om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t
d) om axelavståndet är större än 1,8 meter 20 t

4. Största tillåtna massa på en treaxlad boggi är:

a) om axelavståndet är högst 1,3 meter 21 t
b) om axelavståndet är större än 1,3 meter men högst 1,4 meter 24 t
30 c §
Motorfordons totalmassa

1. Största tillåtna totalmassa för ett motorfordon är:

a) tvåaxlat motorfordon 18 t
b) treaxlat motorfordon 25 t
om drivaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton dock 26 t
c) treaxlad ledbuss 28 t
d) fyraxlat motorfordon med två styraxlar, om drivaxeln är försedd med parhjul och luftjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton 32 t

2. För ett fyraxlat motorfordon är den största totalmassan i ton dock fem gånger axelavståndet i meter mellan fordonets yttersta axlar.

30 d §
Släpvagnars totalmassa

Största tillåtna totalmassa för en släpvagn är:

a) tvåaxlad egentlig släpvagn eller medelaxelsläpvagn 18 t
b) treaxlad egentlig släpvagn eller medelaxelsläpvagn 24 t
30 e §
Totalmassan för kombination av motorfordon och släpvagn

1. Största tillåtna totalmassa för en kombination av ett motorfordon och en släpvagn är:

a) kombination av ett tvåaxlat motorfordon och en tvåaxlad släpvagn 36 t
b) kombination av ett tvåaxlat motorfordon och en tvåaxlad påhängsvagn, om påhängsvagnens axelavstånd är större än 1,8 meter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 38 t
c) kombination av fem- eller sexaxlad bil och släpvagn 40 t
treaxlat motorfordon med två- eller treaxlad påhängsvagn som i kombinerad transport medför en 40 fots ISO-container dock 44 t

2. Då en kombination av fordon och släpvagn framförs i internationell trafik bör minst 25 procent av kombinationens massa belasta den drivande axeln eller de drivande axlarna.

30 f §
Längden på motorfordon, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

1. Ett fordons största tillåtna längd är:

a) motorfordon 12,00 m
ledbuss dock 18,00 m
b) egentlig släpvagn och medelaxelsläpvagn inklusive kopplingsanordningar 12,00 m
c) påhängsvagn från kopplingstappens vertikalaxel till ändan av släpvagnen 12,00 m
avståndet horisontellt mellan kopplingstappens vertikalaxel och en valfri punkt på påhängsvagnens framsida 2,04 m

2. En fordonskombinations största tillåtna längd är:

a) kombination av motorfordon och påhängsvagn 16,50 m
b) kombination av motorfordon och egentlig släpvagn eller medelaxelssläpvagn 18,75 m
av vilket avståndet från främre ändan av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme 15,65 m
och avståndet från framkanten på dragbilens lastutrymme till bakkanten på släpvagnens lastutrymme 16,40 m
30 g §
Andra huvudmått

1. Den största tillåtna höjden på ett motorfordon och en släpvagn är 4,00 meter.

2. Den största tillåtna bredden på en personbil (fordon i kategori M1) är 2,50 meter. Den största tillåtna bredden på övriga motorfordon och på släpvagnar är 2,55 meter, på ett värmeisolerat fordon dock 2,60 meter. När ett i Finland registrerat fordon används i en annan stat kan denna stat förutsätta att ett temperaturkontrolerat fordon åtföljs av ett dokument eller en skylt om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) (FördrS 48/1981) och som visar överenstämmelse med överenskommelsen.

3. I en kombination av dragbil och egentlig släpvagn skall avståndet mellan den bakersta axeln på motorfordonet och den främsta axeln på släpvagnen vara minst 3,00 meter.

30 h §
Vändningsförmågan hos fordon och fordonskombinationer

Ett motorfordon samt en kombination av ett motorfordon och en släpvagn skall kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie.

31 §
Allmänna krav för koppling av släpfordon

1. Till ett motordrivet fordon får kopplas bara ett släpfordon åt gången om inte annat föranleds av denna paragraf eller av 32 § 3 mom. eller 35 § 4 mom.


3. Kopplingsanordningarna mellan det dragande fordonet och släpfordonet i en fordonskombination skall vara ändamålsenliga och pålitliga samt sådana som fordonets och kopplingsanordningens tillverkare avsett för ifrågavarande användning och belastning.


32 §
Koppling av släpfordon till bil

1. Till en person- och paketbil (kategori M1 och N1) samt till en specialbil får koplas en medaxelsläpvagn i kategori O1 och O2 och motsvarande släpanordning.

2. Till en buss (kategori M2 och M3) får koplas en mellanaxelsläpvagn eller tvåaxlad egentlig släpvagn.

3. Om kombinationens längd är högst 22,00 meter, får till en lastbil (kategori N2 och N3) kopplas en påhängsvagn, medelaxelsläpvagn, egentlig släpvagn eller släpanordning. Om kombinationens längd överstiger 22,00 meter, får till en lastbil kopplas en egentlig släpvagn, påhängsvagn kopplad till en dolly eller en påhängsvagn och en till den kopplad antingen egentlig eller medelaxelsläpvagn. Dragbilen, en eventuell dolly och släpvagnarna i en kombination vars fasta strukturs längd överstiger 22,00 meter bör vara försedda med låsningsfria bromsar. En påhängsvagn med boggi som kopplats med hjälp av en dolly bör vara försedd med minst två fasta axlar.

32 a §
Släpfordonets kopplingsmassa

Ett släpfordons kopplingsmassa får inte vara större än det lägsta av följande värden:

a) den tekniskt tillåtna största massan som dras och som baserar sig på fordonets konstruktion och prestanda samt på kopplingsanordningens hållfasthet,

b) om släpfordonet saknar bromsar: halva dragfordonets massa, dock högst 0,75 ton,

c) om släpfordonet är försett med bromsar och kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa inte överskrider 3,5 ton: dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa, dock högst 3,5 ton,

d) om släpfordonet är försett med färdbroms och kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton: 3,5 ton,

e) om släpfordonet är försett med ett kontinuerligt fungerande bromssystem och kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton: 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa, och

f) om en eller flere släpvagnar kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, och den erhållna kombinationens längd, mätt utan last, överskrider 22,00 meter: 2,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa.

33 §
Koppling av bil och släpvagn

1. En bil som är avsedd för dragning av släpvagn skall ha en backspegel på vardera sidan av karosseriet. När en släpvagn kopplas till dragbilen skall det säkerställas att

a) bilens bakre del och släpvagnens konstruktioner eller den första släpvagnens bakre del och den andra släpvagnens främre del inte berör varandra vid normala körförhållanden,

b) bilens backspeglar är så justerade eller bilen har försetts med sådana tilläggsspeglar att föraren kan se längs bilens och släpvagnens eller släpvagnarnas sidor och ge akt på trafik som befinner sig bakom fordonet,

c) bromsar och lyktor på släpvagnen eller släpvagnarna fungerar enligt bestämmelserna, och

d) bilens och släpvagnens eller släpvagnarnas tryckluftsbromsar är anpassade till varandra enligt bestämmelserna.

46 §
Placering av last

1. Lasten skall bilda en så låg och enhetlig helhet som möjligt. Lastens tyngdpunkt skall befinna sig så lågt som möjligt och så nära fordonets längsgående mittlinje som möjligt.

2. Lasten skall om möjligt stödas mot lastutrymmets framvägg. Vassa delar av föremål i lasten skall vara riktade bakåt.

3. En medelaxelsläpvagn som kopplas till en dragbil vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton skall lastas så att högst det lägre av följande värden vertikalt belastar dragbilen eller den släpvagn till vilken medelaxelsläpvagnen är kopplad: 10 procent av släpvagnens kopplingsmassa eller 1 000 kg. En medelaxelsläpvagn som kopplas till en dragbil vars största i registrering och bruk tillåtna massa inte överskrider 3,5 ton skall lastas så att högst det lägre av följande värden vertikalt belastar dragbilen: 4 procent av släpvagnens kopplingsmassa eller 25 kg.

4. Den vertikala belastningen på dragbilen eller den dragande släpvagnen får dock inte överskrida det godkända värdet för bilen, släpvagnen eller släpanordningen med det lägsta värdet som gräns.

52 §
Ibruktagande av fordon och fordonskombinationer som inte fyller kraven i förordningen

1. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att ta i bruk en fordonskombination som avviker från vad som i 26 § 2 mom. bestäms om vändningsförmågan, om kombinationens dragbil är försedd med minst fyra axlar och avvikelsen behövs endast i ringa utsträckning.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja tillstånd att ta ibruk en traktor, en arbetsmaskin eller ett terrängfordon av sådan modell som avviker från bestämmelserna i 20 § angående massor som belastar axlar eller boggi, i 21 § angående totalvikt, i 24 § 1 mom. angående längd, i 25 § 1 mom. angående höjd och i 2 mom. angående bredd samt i 29 § 1 mom. angående traktorers och arbetsmaskiners bredd.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja undantag från 37 § 2 mom. för verksamhet som hänför sig till filminspelning eller forskningsarbete.

4. Ministeriet kan bevilja fordon som deltar i rallytävlingar undantag från 17 § 5 mom.

5. Ministeriet kan bevilja undantag från 20-26 § och 4 a kap. till den del beviljandet av ifrågavarande undantag inte med stöd av 1-3 mom. hör till fordonsförvaltningscentralen.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.

2. Den ändring av 25 § 2 mom. som gäller personbils bredd träder i kraft den 1 januari 1998 och bestämmelsen om bredden på ett fordon som inte är temperaturkontrollerat i en över 22,00 meter lång kombination träder i kraft den 1 januari 2007.

Kommissionens direktiv95/48/EG; EGT nr L 233, 30.9.1995, s. 73, rådets direktiv 96/53/EG; EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 59, europeiska parlamentets och rådets direktiv 97/27/EG; EGT nr L 233, 25.8.1997 s. 1
Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 88/182/EEG, ändr. 94/10/EG

Nådendal den 11 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.