646/1997

Given i Helsingfors den 27 juni 1997

Lag om införande av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut bestäms:

1 §

Universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) träder i kraft den 1 augusti 1998.

Bestämmelsen om en enda studieplats som leder till högskoleexamen i 18 § 1 mom. universitetslagen tillämpas första gången vid antagningen av studerande för läsåret 1999-2000.

Åtgärder som verkställigheten av universitetslagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

2 §

När universitetslagen träder i kraft upphävs följande lagar, av dem de andra än i 2, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29 och 32 punkten nämnda lagarna jämte ändring:

1) lagen den 24 maj 1991 om Helsingfors universitet (854/1991),

2) lagen den 24 maj 1991 om införande av lagen om Helsingfors universitet (855/1991),

3) lagen den 6 januari 1984 om enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (6/1984),

4) lagen den 21 januari 1983 om Joensuu universitet (128/1983),

5) lagen den 19 december 1980 om Jyväskylä universitet (899/1980),

6) lagen den 21 januari 1983 om Kuopio universitet (129/1983),

7) lagen den 21 december 1990 om Lapplands universitet (1202/1990),

8) lagen den 22 december 1983 om Uleåborgs universitet (1033/1983),

9) lagen den 25 maj 1973 om Tammerfors universitet (445/1973),

10) lagen den 25 maj 1973 angående ikraftbringande av lagen om Tammerfors universitet (446/1973),

11) lagen den 29 december 1973 om Åbo universitet (1030/1973),

12) lagen den 29 december 1973 angående bringande i kraft av lagen om Åbo universitet (1031/1973),

13) lagen den 28 december 1990 om Vasa universitet (1357/1990),

14) lagen den 14 januari 1977 angående bringande i kraft av lagen om Vasa handelshögskola (64/1977),

15) lagen den 30 december 1980 om Åbo Akademi (1057/1980),

16) lagen den 30 december 1980 angående bringande i kraft av lagen om Åbo Akademi (1058/1980),

17) lagen den 26 juli 1985 om Villmanstrands tekniska högskola (686/1985),

18) lagen den 26 juli 1985 om Tammerfors tekniska högskola (685/1985),

19) lagen den 26 juli 1985 om Tekniska högskolan (684/1985),

20) lagen den 29 december 1973 om Helsingfors handelshögskola (1032/1973),

21) lagen den 29 december 1973 angående bringande i kraft av lagen om Helsingfors handelshögskola (1033/1973),

22) lagen den 3 juli 1974 om Svenska handelshögskolan (582/1974),

23) lagen den 3 juli 1974 angående införande av lagen om svenska handelshögskolan (583/1974),

24) lagen den 27 augusti 1976 om Åbo handelshögskola (707/1976),

25) lagen den 27 augusti 1976 angående bringande i kraft av lagen om Åbo handelshögskola (708/1976),

26) lagen den 8 februari 1985 om bildkonstakademin (175/1985),

27) lagen den 8 februari 1985 om införande av lagen om bildkonstakademin (176/1985),

28) lagen den 28 december 1979 om Sibelius-Akademin (1068/1979),

29) lagen den 28 december 1979 angående bringande i kraft av lagen om Sibelius-Akademin (1069/1979),

30) lagen den 19 januari 1973 om konstindustriella högskolan (52/1973),

31) lagen den 26 januari 1979 om teaterhögskolan (87/1979) och

32) lagen den 26 januari 1979 angående bringande i kraft av lagen om teaterhögskolan (88/1979) .

3 §

Följande bestämmelser i de upphävda lagarna tillämpas dock fortfarande:

1) 3 § 2 och 3 mom. samt 6 och 11 § lagen om införande av lagen om Helsingfors universitet,

2) 3-5 § lagen angående ikraftbringande av lagen om Tammerfors universitet,

3) 3-5 § lagen angående bringande i kraft av lagen om Åbo universitet,

4) 3-5 § lagen angående bringande i kraft av lagen om Vasa handelshögskola,

5) 3-6 § lagen angående bringande i kraft av lagen om Åbo Akademi,

6) 3-5 § lagen angående bringande i kraft av lagen om Helsingfors handelshögskola,

7) 3-5 § lagen angående införande av lagen om svenska handelshögskolan,

8) 3-5 § lagen angående bringande i kraft av lagen om Åbo handelshögskola,

9) 3-5 § lagen om införande av lagen om bildkonstakademin,

10) 3-5 § lagen angående bringande i kraft av lagen om Sibelius-Akademin och

11) 3-5 § lagen angående bringande i kraft av lagen om teaterhögskolan.

4 §

Följande förordningar förblir i kraft:

1) förordningen om behörighetsvillkoren och uppgifterna för högskolornas personal (309/1993) och

2) förordningen om forskningsinstitutet för fysik (561/1996).

5 §

Kanslerer som har utnämnts enligt de författningar som nämns i 2 § fortsätter i sina uppgifter till utgången av sina mandatperio-der, om inte något annat bestäms genom förordning.

Rektorer och prorektorer som har valts enligt de författningar som nämns i 2 § fortsätter i sina uppgifter till utgången av sina mandatperioder.

Om mandatet för ett universitets kollegiala förvaltningsorgan tillsatta enligt de bestämmelser som nämns i 2 § löper ut innan universitetslagen träder i kraft, fortsätter de i sin uppgift tills universitetslagen har trätt i kraft.

6 §

Vid universiteten finns de övningsskolor som universiteten har när universitetslagen träder i kraft, om inte något annat bestäms. Vid varje övningsskola ordnas den grundläggande undervisningen och förskoleundervisningen samt gymnasieutbildningen på samma sätt som när universitetslagen träder i kraft, om inte något annat bestäms.

7 §

Om behandlingen av ett ärende inte är avslutad när universitetslagen träder i kraft, överförs de fortsatta åtgärderna på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt universitetslagen, den förordning som ges med stöd av den eller universitetets interna föreskrifter.

8 §

Om verkställigheten av denna lag bestäms vid behov genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 263/1996
KuUB 9/1997
RSv 90/1997

Helsingfors den 27 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.