641/1997

Utfärdat i Helsingfors den 27 juni 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om svingårdsregister

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 5 § lagen den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) samt 5 § och 12 § 1 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), sådan den senare lyder i lag 809/1992 och 424/1994, beslutat:

1 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) svin svin som hålls som husdjur, även vildsvin som hålls i hägn, dock minigris som hålls som sällskapsdjur,

2) innehavare av svin fysisk eller juridisk person som håller svin tillfälligt eller varaktigt, dock inte fordonsförare som transporterar svin,

3) svinhållningsplats anläggning, byggnad, hägn eller annan plats, där svin hålls, uppföds eller behandlas, dock inte transportfordon och slakteri,

4) produktionsform varje produktionssätt för svin, såsom grisproduktion, uppfödning av slaktsvin, kombinationsproduktion, hållning av vildsvin i hägn, djurförmedling eller hållning av svin för annat ändamål,

5) lägenhetssignum det lägenhetssignum i landsbygdsnäringsregistrets som är en förutsättning för ansökan om de stöd som Europeiska gemenskapen helt eller delvis betalar och om nationella stöd, samt

6) tatueringssignum ett nummersignum som tilldelas svinhållningsplatsen i samband med registreringen.

Om tatueringssignumets användning vid märkning av svinen bestäms särskilt.

2 §
Registreringsskyldighet

Innehavare av svin är skyldig att registrera sig hos kommunens landsbygdsmyndighet enligt de bestämmelser som ges i detta beslut.

Registreringen skall ske före svinhållning börjar.

3 §
Svingårdsregister

Signumuppgifter gällande innehavare av svin och svinhållningsplatser lagras i svingårdsregistret, vilket är ett sådant funktionellt underregister till landsbygdsnäringsregistret som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994). För lagring av uppgifter och uppdatering av registret ansvarar vederbörande kommuns landsbygdsnäringsmyndighet. För registrets tekniska underhåll ansvarar jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral.

4 §
Innehållet i svingårdsregistret

Innehavare av svin skall i samband med registreringen uppge följande uppgifter om varje svinhållningsplats:

1) svininnehavarens namn, adress och telefonnummer,

2) adress och telefonnummer till svinhållningsplatsen, ifall adressen och telefonnumret avviker från svininnehavarens,

3) produktionsform, samt

4) uppgifter om att svinhushållningen upphör permanent, avbryts i minst sex månader eller inleds på nytt efter avbrott eller upphörande.

Förutom de i 1 mom. nämnda uppgifterna lagras även följande uppgifter i svingårdsregistret:

1) tatueringssignum, samt

2) gårdssignum.

5 §
Ändringsanmälningar till registret

Innehavaren av svin skall meddela om förändringar i de i 4 § 1 mom. avsedda uppgifter till kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter inom 14 dagar efter förändringen.

6 §
Tilldelning av tatueringssignum

I samband med registreringen tilldelar kommunens landsbygdsnäringsmyndighet svinhållningsplatsen ett eget, individuellt tatueringssignum.

7 §
Utlämnande av uppgifter

Om överlåtelse av uppgifterna i svinregistret till utomstående beslutar jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen om landsbygdsnäringsregistret.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 4 juli 1997.

9 §
Övergångsbestämmelser

Innehavare av svin, vilka har svin då detta beslut träder i kraft, skall registrera sig i svingårdsregistret senast den 31 augusti 1997.

Rådets direktiv 92/102/EEG, EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 32

Helsingfors den 27 juni 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Juha Junttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.