637/1997

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 juni 1997

Lag

om ändring av lagen om skatteförvaltningen Den märkta texten har rättat (1997), Originaltexten lydde: skatteförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 1 §, 4 § 1-3 mom., 5, 7 och 8 §, 12 § 2 mom. samt 13 § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten som följer:

1 §
Skatteförvaltningen

För beskattningen finns under finansministeriet en skatteförvaltning som består av skattestyrelsen och skatteverken. Skatteförvaltningen kan också omfatta andra enheter enligt vad som särskilt bestäms om dem.

Skatteförvaltningen leds av skattestyrelsen. Under skattestyrelsen finns skatteverk, vilkas antal, namn och tjänsteområde bestäms av statsrådet. Ett skatteverks tjänsteområde kan enligt 13 § omfatta även hela landet.

Vederbörande skatteverk fastställer inom sitt tjänsteområde skattedistrikten, till vilka hör en eller flera kommuner. Inom varje skattedistrikt finns en skattebyrå och en skatterättelsenämnd. Om ett skatteverks tjänsteområde omfattar hela landet, bestämmer skattestyrelsen vilken skatterättelsenämnd som är behörig.

4 §
Skatterättelsenämndens sammansättning

Skatterättelsenämnden kan arbeta uppdelad på sektioner.

Skatterättelsenämnden har en ordförande och minst två andra medlemmar från varje kommun som hör till skattedistriktet, enligt vad skatteverket bestämmer efter att ha hört berörda kommuner.

Ordförande i nämnden och ordförandens ställföreträdare vid förfall för honom är en av skatteverket förordnad tjänsteman inom skatteförvaltningen. Kommunfullmäktige väljer för fyra kalenderår i sänder de övriga medlemmarna i nämnden, med undantag för ordföranden, samt suppleanter för dem.


5 §
Bevakning av skattetagarnas rätt

Statens, kommunens, församlingens och folkpensionsanstaltens rätt vid beskattningen och vid ändringssökande i den bevakas av det av skatteverket och kommunen förordnade skatteombudet, varom stadgas närmare genom förordning.

7 §
Anmälan om skattebrott och bokföringsbrott till åklagaren och förande av talan

Då det är fråga om skatter och avgifter om vilka stadgas närmare genom förordning, har skattestyrelsen och skatteverket rätt att på statens vägnar för väckande av åtal anmäla skattebrott till åklagaren och att genom ombud föra statens talan i mål som gäller åtal eller skadestånd på grund av sådana brott. Samma rätt har på kommunens vägnar kommunstyrelsen i mål som gäller kommunalskatt och fastighetsskatt.

Skattestyrelsen och skatteverket har dessutom rätt att anmäla uppdagade bokföringsbrott till åklagaren för väckande av åtal och att genom ombud föra statens talan i målet.

Vill skattestyrelsen använda sig av den rätt som nämns i 1 och 2 mom., skall den om detta underrätta skatteverket, vilket då inte får föra talan i samma mål.

8 §
Förande av talan i vissa fall

Vid en sådan rättegång angående skatter och försäkringspremier, som inte gäller ändringssökande i beskattningen, får skattestyrelsen och skatteverket vid sidan av statens rätt bevaka också berörda kommuners och församlingars samt folkpensionsanstaltens rätt, om dessa skattetagare inte själva gör det.

12 §
Uppbörd av beskattningskostnader

Om andra skattetagare än staten inte nöjer sig med sin andel av kostnaderna, skall de hos skattestyrelsen yrka på rättelse av beslutet att uppbära kostnaderna till staten. Över skattestyrelsens beslut på rättelseyrkandet får besvär anföras enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

13 §
Överföring av beskattningsbehörighet

Med avvikelse från vad som stadgas annanstans i lag om det skatteverk och den skatterättelsenämnd som är behöriga vid beskattningen, kan skattestyrelsen förordna att ett annat skatteverk och en annan skatterättelsenämnd, i den omfattning som skattestyrelsen bestämmer, skall vara behöriga beskattningsmyndigheter.

Skattestyrelsens förordnande enligt 1 mom. kan gälla


4) andra enskilda skattskyldiga, om deras rätt till en opartisk beskattning kan äventyras hos det behöriga skatteverket.Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om länsskatteverk gäller efter denna lags ikraftträdande skatteverk och vad som i någon annan lag eller förordning bestäms om skattebyrå eller skattedirektör gäller efter denna lags ikraftträdande det skatteverk som skattebyrån hänförs till eller vars tjänsteman skattedirektören är.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 51/1997
StaUB 11/1997
RSv 86/1997

Helsingfors den 27 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.