618/1997

Given i Helsingfors den 27 juni 1997

Förordning om strålsäkerhetscentralen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde föreskrivs med stöd av 2 och 6 § lagen den 22 december 1983 om strålsäkerhetscentralen (1069/1983):

Strålsäkerhetscentralens uppgifter
1 §

Strålsäkerhetscentralen skall enligt kärnenergilagen (990/1987), strålskyddslagen (592/1991), lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/1983) samt övriga författningar och internationella avtal som rör centralens verksamhet

1) utöva tillsyn över säkerheten vid användning av kärnenergi, över skydds- och beredskapsarrangemang samt över kärnmateriel,

2) utöva tillsyn över säkerheten vid användning av strålning och vid annan strålningsverksamhet,

3) övervaka strålningssituationen inom landet och upprätthålla beredskap med tanke på strålningssituationer som avviker från det normala,

4) upprätthålla de nationella mätnormalerna för sitt verksamhetsområde,

5) bedriva forskning och utföra utvecklingsarbete som främjar strål- och kärnsäkerhet,

6) informera om strål- och kärnsäkerhet samt delta i utbildningsverksamheten på området,

7) producera sakkunnigtjänster som lämpar sig för verksamhetsområdet,

8) lägga fram förslag till utvecklande av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde och meddela allmänna anvisningar om stråloch kärnsäkerhet, samt

9) delta i det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde och sköta de internationella övervaknings-, kontakt- och rapporteringsuppgifter som genom bestämmelser åläggs strålsäkerhetscentralen.

Direktionen
2 §

Strålsäkerhetscentralens direktion skall

1) besluta om centralens budgetförslag, samt behandla resultatmålen för centralens verksamhet,

2) på längre sikt än ett år bedöma de strategiska faktorer som påverkar centralens verksamhet,

3) fastställa principerna för centralens forskningsverksamhet och serviceverksamhet,

4) handlägga principiellt viktiga och vittsyftande frågor som gäller centralens verksamhetsbetingelser,

5) främja samarbetet mellan centralen och de myndigheter och sakkunniginrättningar vars verksamhet anknyter till centralens verksamhetsområde,

6) behandla centralens verksamhetsberättelse och bokslut, samt

7) behandla de övriga ärenden som direktionen på framställning av generaldirektören beslutar att ta upp.

3 §

Strålsäkerhetscentralens direktion består av en ordförande, en vice ordförande och tre övriga medlemmar, vilka liksom deras personliga suppleanter utses av statsrådet för fyra år i sänder. Till direktionen hör dessutom strålsäkerhetscentralens generaldirektör och en representant som personalen utser inom sig för högst fyra år.

Vederbörande ministerium fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

4 §

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och tre andra medlemmar är närvarande.

Direktionens beslut fattas enligt den åsikt som majoriteten har understött. Då rösterna faller lika fattas beslutet enligt det förslag som mötets ordförande har understött.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om hur direktionen skall sammankallas och ärendena behandlas i den.

Organisationen
5 §

Chef för strålsäkerhetscentralen är en generaldirektör.

Föreskrifter om centralens verksamhetsorganisation och om direktörernas ansvarsområden ges i arbetsordningen, som fastställs av generaldirektören.

Handläggningen av ärenden
6 §

Generaldirektören ansvarar för att centralens uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och framgångsrikt.

Generaldirektören avgör de på strålsäkerhetscentralen ankommande ärenden om vilka inte bestämts att direktionen skall besluta om dem eller vilkas avgörande inte i arbetsordningen eller en annan föreskrift har uppdragits åt någon annan tjänsteman.

7 §

Ärendena avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen. Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att på föredragning avgöra även sådana ärenden som annars skall avgöras av någon annan tjänsteman.

Behörighetsvillkor, besättande av tjänster samt tjänstledighet
8 §

Behörighetsvillkoren är

1) för generaldirektören högre högskoleexamen, förtrogenhet med strål- och kärnsäkerhetsuppgifter samt erfarenhet av ledarskap,

2) för forskningsdirektören lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad eller doktorsexamen, vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med forskning inom centralens verksamhetsområde samt ledarförmåga som visats i praktisk verksamhet,

3) för de övriga direktörerna högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgifterna inom ansvarsområdet i fråga samt ledarförmåga som visats i praktisk verksamhet, samt

4) för forskningsprofessorn lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad eller doktorsexamen samt vetenskaplig och praktiskt förtrogenhet med forsknings- och utvecklingsuppgifter inom området.

9 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig.

Övrig personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om det inte i arbetsordningen bestäms något annat för andra tjänster än de som nämns i 8 §.

10 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av vederborande ministerium. Tjänstledighet för längre tid än ett år, till vilken en tjänsteman inte har rätt med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, beviljas dock av statsrådet.

Om skötseln av generaldirektörens tjänst under tjänstledighet eller då tjänsten är vakant beslutar den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av generaldirektören, om det inte i arbetsordningen bestäms något annat för andra tjänster än de som nämns i 8 §.

Särskilda bestämmelser
11 §

Strålsäkerhetscentralen kan för högst fyra år i sänder till permanenta sakkunniga kalla erfarna och skickliga personer, som representerar betydande vetenskaplig eller annan sakkunskap på strålsäkerhetscentralens verksamhetsområde. Den som har samtyckt till att bli permanent sakkunnig är skyldig att ge centralen sakkunnighjälp som rör det område han representerar.

12 §

Generaldirektören och forskningsdirektören har professors titel.

13 §

Strålsäkerhetscentralen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstol och skiljemannaförfarande, vid andra myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i alla ärenden som angår centralen.

14 §

Närmare föreskrifter om ordnandet av strålsäkerhetscentralens verksamhet och handläggningen av ärendena ges i arbetsordningen.

Generaldirektören meddelar föreskrifter om i vilken ordning centralens direktörer träder i stället för honom när han har förhinder.

15 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 december 1991 om strålsäkerhetscentralen (1515/1991).

Den nuvarande direktionen som tillsatts med stöd av den upphävda förordningen fortsätter till den 31 december 1991 när dess mandatperiod löper ut.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 27 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.