612/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 65 § 1 mom., 66 § 1 mom. och 68 § 1-3 mom. lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) som följer:

65 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet i ett utländskt EES-försäkringsbolag

Utan hinder av 16 a kap. 14 § lagen om försäkringsbolag kan ett utländskt EES-försäkringsbolag överlåta försäkringsbeståndet enligt försäkringsavtal som ingåtts på basis av etableringsrätten eller rätten att fritt tillhandahålla försäkringstjänster till ett finskt försäkringsbolag eller till ett annat utländskt EES-försäkringsbolag. Den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat beslutar om samtycke till överlåtelse av beståndet.


66 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet i ett försäkringsbolag från tredje land

Utan hinder av 16 a kap. 14 § lagen om försäkringsbolag kan ett försäkringsbolag från tredje land med samtycke av vederbörande ministerium överlåta försäkringsbeståndet enligt försäkringsavtal som ingåtts utgående från dess representation i Finland till ett finskt försäkringsbolag eller till ett sådant utländskt EES-försäkringsbolag eller annat försäkringsbolag från tredje land som har en representation i Finland.


68 §
Förfarande som tillämpas på överlåtelse av försäkringsbestånd

Om det övertagande bolaget är ett finskt försäkringsbolag, gäller i fråga om det i tillämpliga delar 16 a kap. 3-9, 11 och 12 § lagen om försäkringsbolag.

Vad 16 a kap. 9 § lagen om försäkringsbolag stadgar om överlåtelse av försäkringsbestånd gäller i tillämpliga delar när det är fråga om sådan överlåtelse av försäkringsbestånd som avses i 66 §. Den kungörelse som avses i 16 a kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag publiceras dock på det överlåtande bolagets bekostnad. Det överlåtande bolaget skall dock inte förpliktas att underrätta bolagets delägare om ovan nämnda kungörelse. De handlingar som gäller överlåtelse av försäkringsbeståndet skall i ministeriet hållas framlagda till utgången av den tid som avses i 16 a kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

Det övertagande bolaget skall informera om den i 65 eller 66 § avsedda överlåtelsen av försäkringsbeståndet i officiella tidningen och i åtminstone en tidning på hemorten för det överlåtande bolagets representation i Finland samt dessutom enligt vad vederbörande ministerium vid behov bestämmer, inom en månad från det försäkringsbeståndet övergick, om den av skadeförsäkringen täckta risken finns i Finland, om livförsäkringstagaren är varaktigt bosatt i Finland eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, det driftställe till vilket försäkringen hänför sig finns i Finland. Informationen skall innehålla ett omnämnande av försäkringstagarens i 16 a kap. 12 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda rätt att säga upp sitt försäkringsavtal. Om det överlåtande bolaget inte har någon representation i Finland, skall om överlåtelsen av försäkringsbeståndet förutom i officiella tidningen informeras i åtminstone en tidning som utkommer i Finland samt dessutom enligt vad ministeriet vid behov bestämmer.Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 18/1997
EkUB 16/1997
RSv 84/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.