608/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Förordning om schweiziska skadeförsäkringsbolags verksamhet i Finland

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 85 § 1 mom. lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) och 18 kap. 10 § lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979), sådant detta lagrum lyder i lag 752/1993:

1 §

Denna förordning tillämpas på försäkringsrörelse som schweiziska skadeförsäkringsbolag bedriver i Finland.

Med schweiziskt skadeförsäkringsbolag avses i denna förordning ett försäkringsföretag vars hemort finns i Schweiziska edsförbundet, nedan Schweiz, och som bedriver verksamhet som omfattas av de skadeförsäkringsklasser som finns uppräknade i bilaga 1 till det avtal som undertecknats den 10 oktober 1989 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet gällande annan direktförsäkring än livförsäkring.

Förordningen tillämpas dock inte på återförsäkring eller på sådana försäkringar, sådan verksamhet eller sådana sammanslutningar som avses i bilaga 2 till det avtal som nämns i 2 mom.

2 §

Till den del något annat inte bestäms i denna förordning, tillämpas på schweiziska skadeförsäkringsbolags verksamhet i Finland lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) i tillämpliga delar.

I fråga om schweiziska skadeförsäkringsbolags grundkapital, verksamhetskapital och garantibelopp iakttas schweizisk lag.

På schweiziska skadeförsäkringsbolag tillämpas inte 20 § 1 mom. 2, 3, 6 och 7 punkten, 28-32 §, 45 § 5 punkten, 46 §, 47 § 3-5 punkten eller 51 § lagen om utländska försäkringsbolag.

3 §

Innan vederbörande ministerium beviljar ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag koncession enligt 18 § lagen om utländska försäkringsbolag, skall ministeriet sända en sådan verksamhetsplan som avses i 20 § 1 mom. 4 punkten i nämnda lag, jämte eventuella anmärkningar med anledning av ansökan, till den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz och som skall ge sitt utlåtande om koncessionsansökan inom tre månader efter att de ovan nämnda handlingarna mottagits. Avger den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz inte sitt utlåtande om ansökan inom den ovan nämnda tiden, anses den ge sitt bifall till att ansökan godkänns.

4 §

Utöver vad som bestäms i 20 § lagen om utländska försäkringsbolag, skall till ett schweiziskt skadeförsäkringsbolags koncessionsansökan fogas ett sådant intyg av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i sökandens hemstat av vilket framgår

1) att sökandens bolagsform är någon av de bolagsformer som nämns i bilaga 3 till det avtal som nämns i 1 § 2 mom.,

2) att sökanden inte idkar någon annan affärsverksamhet än försäkringsrörelse,

3) de försäkringsklasser beträffande vilka sökanden på basis av koncession som erhållits i Schweiz har rätt att bedriva verksamhet,

4) att sökanden, med beaktande av den planerade verksamheten, uppfyller de solvenskrav som enligt schweizisk lag uppställts för försäkringsbolag,

5) en kalkyl över anläggningskostnaderna för administrationen och försäljningsorganisationen samt för ändamålet avsatta tillgångar och, i fråga om riskerna i skadeförsäkringsklass 18, "Turistassistans", de resurser som den som tillhandahåller den utlovade assistansen har till sitt förfogande, samt

6) de försäkringsklasser beträffande vilka sökanden faktiskt bedriver verksamhet.

5 §

Utöver vad som bestäms i 47 § lagen om utländska försäkringsbolag kan vederbörande ministerium omhänderta sådan i Finland befintlig egendom som ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag har i sin besittning eller förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom, om den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz begär detta.

Innan vederbörande ministerium vidtar åtgärder enligt 1 mom. i en situation som avses i 47 § 2 punkten lagen om utländska försäkringsbolag, skall ministeriet underrätta den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz om saken.

6 §

Om i ett sådant fall som avses i 66 § lagen om utländska försäkringsbolag det övertagande bolaget är ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag som har en representation i Finland, skall vederbörande ministerium, innan det ger sitt samtycke till att försäkringsbeståndet överlåts, hos den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz inhämta bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Om i ett sådant fall som avses i 66 § lagen om utländska försäkringsbolag det övertagande bolaget är ett finskt skadeförsäkringsbolag, skall vederbörande ministerium på begäran ge den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsberståndet har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag som har en representation i Finland kan med vederbörande ministeriums samtycke helt eller delvis överta ett finskt försäkringsbolags försäkringsbestånd. Vederbörande ministerium skall då innan samtycke ges inhämta sådan bekräftelse som avses i 1 mom. Vid sådan överlåtelse av försäkringsbestånd som avses i detta moment skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 16 kap. 1, 3 och 5 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979), om inte vederbörande ministerium medger undantag från detta.

7 §

Innan vederbörande ministerium vidtar åtgärder enligt 45 § lagen om utländska försäkringsbolag, skall ministeriet förhandla om saken med den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz. Om det blir nödvändigt att återkalla koncessionen innan de ovan nämnda förhandlingarna har slutförts, skall vederbörande ministerium underrätta den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz om sitt beslut.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Rådets direktiv 91/371/EEG; EGT nr L 205, 27.7.1991, s. 48

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.