607/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Förordning om ändring av 24 § utlänningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

ändras i utlänningsförordningen av den 18 februari 1994 (142/94) 24 § 1 mom., samt

fogas till 24 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 222/1995, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir ett nytt 3 mom., som följer:

24 §
Genomresande

För genomresa via internationellt flygplatsområde skall en utlänning som är medborgare i en stat som nämns i bilagan till denna förordning ha visum för flygplatstransitering om inte något annat föreskrivs av ministeriet vars verksamhetsområde omfattar visum som beviljas i utlandet. Av and ra utlänningar krävs inte ett sådant visum för genomresa.

För genomresa via internationellt område i hamnar krävs inte visum av utlänningar.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Gemensam åtgärd 96/197/RIF; EGT nr L 63, 13.3.1996

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Bilaga

Stater, vars medborgare skall ha visum för flygplatstransitering:

Afghanistan

Etiopien

Eritrea

Ghana

Irak

Iran

Nigeria

Somalia

Sri Lanka

Zaire

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.