605/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 10 § 1 mom., 13 § 1 mom., den finskspråkiga rubriken för 18 § och det finskspråkiga inledande stycket i 18 § 1 mom. samt 18 § 1 mom. 5 punkten, 35 §, 49 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 52 och 53 §, 57 § 1 mom., 58 § 1 mom., 65 §, 66 § 4 mom., 71 § 2 mom. och 72 §,

av dessa lagrum 35 § sådan den lyder i lag 63/1995, 49 § 1 mom. 3 och 4 punkten sådana de lyder i lag 1413/1994, 58 § 1 mom., 65 § och 66 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1015/1996, samt

fogas till 49 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 1413/1994 och 63/1995 en ny 5 punkt och till 68 § ett nytt 2 mom. som följer:

10 §
Ordnad avfallstransport

Kommunen skall antingen som egen verksamhet eller genom att anlita en sammanslutning eller en privat företagare ordna transport av avfall som uppkommit från bosättning samt av annat avfall än problemavfall som till beskaffenheten, sammansättningen och mängden kan jämföras med avfall från bosättning men som uppkommit inom industrin, servicesektorn eller någon annan verksamhet (kommunalt anordnad avfallstransport). Genom ett avtal med avfallsinnehavaren kan kommunen låta den ordnade avfallstransporten omfatta även transport av annat avfall.


13 §
Kommunalt anordnad återvinning och behandling av avfall

Kommunen skall ordna återvinning eller behandling av avfall från bosättning samt av annat avfall än problemavfall som till beskaffenheten, sammansättningen och mängden kan jämföras med avfall från bosättning men som uppkommit inom industrin, servicesektorn eller någon annan verksamhet. Kommunen skall också ordna återvinning eller behandling av problemavfall från bosättning samt från jord- och skogsbruket, om det inte är fråga om en oskälig mängd. Genom ett avtal med avfallsinnehavaren kan kommunen även ordna återvinning eller behandling av annat avfall. Kommunen kan också bestämma att avfallet skall föras till av kommunen anordnad avfallsbehandling.


18 §
Statsrådets allmänna föreskrifter om verkställigheten av stadgandena om anordnande av avfallshantering

Statsrådet kan för verkställigheten av stadgandena i detta kapitel meddela allmänna föreskrifter om


5) skyldighet för den som tillverkar, importerar, introducerar på marknaden, förmedlar, säljer, överlåter, förpackar eller använder en produkt eller för en av dessa bildad sammanslutning som har rättslig handlingsförmåga (producentsammanslutning) att antingen helt eller delvis sörja för anordnandet av avfallshanteringen eller svara för de kostnader som den förorsakar samt rättighet eller skyldighet för avfallsproducenten, fastighetsinnehavaren eller en annan avfallsinnehavare att föra avfallet till avfallshantering som anordnas på detta sätt eller på annat sätt delta i hanteringen, samt om


35 §
Statens deltagande i avfallshanteringsarbete

Om avfall i miljön eller ett annat kasserat föremål eller ämne medför fara, skada eller någon annan påföljd som nämns i 19 § eller 22 § 1 mom. och det arbete eller den åtgärd som behövs för att förebygga eller avlägsna denna har orsakat eller kan åsamka kommunen sådana kostnader för avfallshantering som måste anses vara oskäliga, kan den regionala miljöcentralen, efter att vid behov ha avtalat därom med kommunen, enligt statsbudgeten utföra eller låta utföra ett arbete eller vidta eller låta vidta en åtgärd i form av avfallshanteringsarbete eller annars delta i de kostnader som avses ovan.

49 §
Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

Anmälan enligt 70 § skall göras till den regionala miljöcentralen för införande i avfallsregistret om


3) yrkesmässig insamling av annat avfall än problemavfall,

4) verksamhet som säljare eller förmedlare av avfall, om avsikten är att återvinna eller behandla avfallet utanför finskt territorium, samt om

5) producentsammanslutningar.


52 §
Myndigheternas rätt till information

Tillsynsmyndigheten samt miljöministeriet, Finlands miljöcentral och kommunen har rätt att av avfallsinnehavaren eller någon annan som ordnar avfallshantering eller den som är skyldig att snygga upp eller rengöra ett nedskräpat eller förorenat område på begäran få de upplysningar som behövs för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas eller för skötseln av sina uppgifter. Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands miljöcentral har också rätt att av den som idkar produktion och den som tillverkar eller importerar en produkt på begäran få de uppgifter om produktionen som behövs för verkställigheten av denna lag och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den samt om de ämnen som används i produktionen och om de produkter som tillverkas eller importeras liksom även om det avfall som de ger upphov till och om avfallshanteringen.

Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands miljöcentral har rätt att av en annan myndighet få de upplysningar och handlingar som de behöver för sin verksamhet.

53 §
Internationellt informationsutbyte

Tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands miljöcentral får lämna uppgifter som förutsätts av internationella fördrag som är förpliktande för Finland till de utländska organ, internationella organisationer och samarbetsstater som avses i konventionerna.

57 §
Förbud, begränsningar och andra bestämmelser

Om denna lag eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den överträds vid avfallshantering eller vid någon annan verksamhet som avses i denna lag, kan tillsynsmyndigheten eller miljöministeriet förbjuda gärningsmannen att fortsätta eller upprepa det förfarande som strider mot bestämmelserna och förelägga den som överträtt bestämmelserna att inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet samt bestämma om temporära åtgärder beträffande avfallet eller produkten. Kostnaderna för dessa åtgärder betalas av den som har handlat i strid med bestämmelserna.


58 §
Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten kan förstärka ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av denna lag eller en bestämmelse som utfärdas med stöd av den och Finlands miljöcentral ett förbud eller en föreskrift som meddelas på grundval av avfallstransportförordningen med vite eller hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds.


65 §
Försäljning av lös egendom som är föremål för hot om tvångsutförande

Om det har bestämts att ett hot om tvångsutförande som gäller lös egendom skall verkställas och om egendomen har värde i pengar, har miljöministeriet, den kommunala miljövårdsmyndigheten och den regionala miljöcentralen rätt att bortföra sådan egendom för återvinning eller sälja den för att täcka de kostnader som tvångsutförandet vållar. Eventuellt överskott skall återbäras till ägaren.

66 §
Ändringssökande

Över beslut som miljöministeriet, Finlands miljöcentral, den regionala miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten meddelat med stöd av 58 § 1 mom. och som gäller föreläggande av vite eller hot om tvångsutförande, avbrytande eller förbud får inte anföras särskilda besvär.

68 §
Avfallsrådgivning

Om avfallshanteringen med stöd av 18 § 1 mom. 5 punkten åläggs den som tillverkar, importerar, introducerar på marknaden, förmedlar, säljer, överlåter, förpackar eller använder en produkt eller en producentsammanslutning, skall också dessa och vid behov även andra avfallshanteringsskyldiga vid behov i samarbete med kommunen sköta den rådgivning, information och upplysning som behövs för verkställigheten av statsrådets beslut på det sätt som statsrådet föreskriver genom sitt beslut.

71 §
Tystnadsplikt

Vad som bestäms i 1 mom. hindrar inte att de upplysningar och handlingar som nämns i 52 § 2 mom. lämnas till tillsynsmyndigheten, miljöministeriet och Finlands miljöcentral och inte heller att upplysningar lämnas till åklagar-, polis- eller tullmyndigheter för utredande av brott.

72 §
Avgifter för behandling av tillståndsansökan och anmälningar

Om den avgift som skall uppbäras för behandlingen av ansökningar om avfallstillstånd stadgas i lagen om miljötillståndsförfarande. En avgift kan uppbäras också för behandlingen av anmälningar som avses i 8 kap. och för de kontroller som ansluter sig därtill samt för behandlingen av de anmälningar enligt statsrådsbeslut utfärdade med stöd av 5, 18 eller 26 § som skall lämnas till statens myndigheter och de kontrolluppgifter enligt nämnda statsrådsbeslut som vid bestämda tidpunkter skall lämnas till statens myndigheter och för de kontroller som ansluter sig därtill. När avgiftens storlek bestäms skall lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 75/1997
MiUB 5/1997
RSv 71/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.