603/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av lagen om länsrätterna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1974 om länsrätterna (1021/1974) 1 §, 1 a § 1 mom. och 13 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § i lag 548/1994, 588/1996 och 629/1996, 1 a § i nämnda lag 629/1996 och 13 § delvis ändrad i lag 588/1996, som följer:

1 §

Länsrätterna i Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus, Kymmene, S:t Michels, Kuopio, Norra Karelens, Vasa, Mellersta Finlands, Uleåborgs och Lapplands län är allmänna regionala förvaltningsdomstolar.

Om Ålands förvaltningsdomstol stadgas särskilt.

1 a §

Länsrättens domkrets bestäms genom beslut av statsrådet.


13 §

Statens talan förs i länsrätten av den myndighet till vars verksamhetsområde det före-liggande ärendet hör. Om en sådan myndighet inte finns eller om det ankommer på länsstyrelsen att bevaka det offentligas intresse, förs statens talan av ett ombud som förordnas av länsstyrelsen. Ombudet som förordnats av länsstyrelsen är behörig i alla länsrätter inom länsstyrelsens område.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 50/1997
LaUB 6/1997
RSv 72/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.