599/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 2 kap. 1 §, 3 §, 4 § 1-3 mom. 5 § 2 och 3 mom., 6 § 2 och 3 mom., 10 § 2 mom., 12 § 1 och 2 mom. samt 3 kap. 1 § 2 mom., 2 § 1, 2 och 4 mom. och 3 § 3 mom. samt 4 kap. 3 §,

av dessa lagrum 2 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 9 augusti 1993 (741/1993), 2 kap. 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 14 februari 1997 (154/1997), 2 kap. 10 § 2 mom. och 3 kap. 2 § 4 mom. sådan de lyder i lag av den 26 juli 1996 (582/1996) samt 2 kap. 12 § 1 mom. i nämnda lag av den 9 augusti 1993, och

fogas till 2 kap. 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 14 februari 1997, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 6 § ett nytt 4 mom., till 3 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 26 februari 1996, ett nytt 4 mom. och till 11 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 4 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 26 februari 1996, ett nytt 4 mom., samt till kapitlet en ny 4 §, som följer:

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

1 §
Koncessionstvång och tillsyn

Optionsföretagsverksamhet får inte bedrivas utan koncession av vederbörande ministerium.

Tillsynen över den verksamhet som optionsföretagen, förmedlarna, marknadsgaranterna, mäklarna, andra som är verksamma inom optionsföretaget och de utländska optionsföretagen bedriver i anslutning till options- och terminsmarknaden utövas av finansinspektionen.

3 §
Återkallelse av koncession

Vederbörande ministerium kan återkalla ett optionsföretags koncession, om företaget i sin verksamhet väsentligt har brutit mot lagar och förordningar, föreskrifter som myndigheter har meddelat med stöd av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller optionsföretagets reglemente, eller om optionsföretaget inte längre motsvarar de stadgade förutsättningarna för koncessionen. Om ett optionsföretag har beviljats koncession både för optionsbörsverksamhet och för clearing vid optionshandeln kan koncessionen också återkallas separat för någondera verksamheten.

Vederbörande ministerium kan för viss tid begränsa ett optionsföretags verksamhet enligt koncessionen, om oskicklighet eller oförsiktighet har konstaterats i företagets verksamhet och det är uppenbart att detta kan skada placerarnas intressen.

Finansinspektionen kan bestämma att handeln vid ett optionsföretag skall avbrytas för en viss tid eller tills vidare, om det förekommer sådana störningar i omsättningen av de optioner eller terminer som saluförs i företaget eller den underliggande egendomen att fortsatt handel kan skada placerarnas intressen.

4 §
Optionsföretagets verksamhet

Ett optionsföretag får utöver den verksamhet som idkas i företaget tillhandahålla sådana data-, informations- och databehandlingstjänster som hänför sig till utvecklandet av options- eller terminsmarknaden eller kreditoch värdepappersmarknaden samt, inom de gränser som vederbörande ministerium fastställer, clearing vid värdepappershandel och låneavtal. Om optionsföretagets rätt att idka börsverksamhet med värdepapper bestäms i värdepappersmarknadslagen.

Ett optionsföretag får inte äga aktier eller andelar i en sammanslutning som är verksam som förmedlare eller marknadsgarant eller på något annat sätt i optionsföretaget, ej heller underliggande egendom för optioner eller terminer som säljs i optionsföretaget. Med finansinspektionens tillstånd får optionsföretaget dock placera medel i masskuldebrevslån, i 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen nämnda gäldenärsförbindelser eller andra sådana kapitalförbindelser som avkastar ränta som utgör underliggande egendom.

Ett optionsföretag får inte vara part i optioner eller terminer, om inte annat följer av 3 kap. 5 §.


5 §
Optionsföretagets soliditet

När det i 1 mom. nämnda förhållandet beräknas, skall till optionsföretagets eget kapital hänföras

1) aktie- eller andelskapital,

2) kapital som finns på emissionskontot,

3) reservfonden, överkursfonden och uppskrivningsfonden,

4) fonder under fritt eget kapital samt oanvända vinstmedel,

5) under räkenskapsperioden influten vinst samt vinstandel minskad med förlust,

6) kapitallån som avses i lagen om aktiebolag,

7) på villkor som finansinspektionen bestämmer sådana av optionsföretaget emitterade förbindelser som är efterställda optionsföretagets övriga förbindelser,

8) allmän förlustreservering samt

9) övriga av finansinspektionen godkända poster som kan jämställas med dem som nämns i 1-6 punkterna.

Från optionsföretagets eget kapital avdras vid beräkningen av det i 1 mom. nämnda förhållandet aktier och andelar i sådana optionsföretag av vilkas aktier och andelar optionsföretaget äger mer än en femtedel, sådana fordringar hos dessa företag som är efterställda övriga förbindelser samt den skatt som eventuellt hänför sig till de poster som nämns i 2 mom. enligt optionsföretagets skattesats. Till ett optionsföretag räknas vid beräkning av den ägoandel som avses i detta moment ett bolag som hör till samma koncern som optionsföretaget samt en pensionsfond och pensionskassa för optionsföretaget eller för ett bolag som hör till samma koncern som företaget.

Har ett optionsföretag mindre eget kapital än som stadgas i denna paragraf, får företaget inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte finansinspektionen av särskilda skäl medger undantag för viss tid.


6 §
Optionsföretagets reglemente

Optionsföretagets reglemente fastställs av vederbörande ministerium. Fastställandet av optionskurser och terminskurser samt handel med optioner och terminer får inte inledas förrän de bestämmelser och bilagor i reglementet som gäller optioner och terminer har fastställts.

Vederbörande ministerium kan av särskilda skäl och på framställning av finansinspektionen förordna att bestämmelserna om clearing vid optionshandel skall ändras eller kompletteras.

Vederbörande ministerium kan av särskilda skäl och på framställning av den myndighet som övervakar elmarknaden (elmarknadsmyndigheten) samt efter att ha hört finansinspektionen föreskriva att bestämmelserna om clearing av elbaserad optionshandel skall ändras eller kompletteras.

10 §
Förmedlare och marknadsgaranter

Dessutom får optionsföretaget bevilja en sådan utländsk värdepappersförmedlare förmedlar- och marknadsgaranträttigheter som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande i Finland förutsatt verksamhetstillstånd och som inte har något fast affärsställe i Finland. På de villkor som vederbörande ministerium bestämmer kan också andra utländska värdepappersförmedlare eller auktoriserade utländska företag som kan jämställas med värdepappersförmedlare beviljas förmedlar- och marknadsgaranträttigheter.


12 §
Mäklare

Mäklarrättigheter kan beviljas en fysisk person som är myndig och har bostadsort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt som uppfyller bestämmelserna i optionsföretagets reglemente om yrkeskunskap och erfarenhet och som inte har meddelats näringsförbud eller försatts i konkurs. På villkor som vederbörande ministerium bestämmer kan undantag medges från kravet på mäklares bostadsort.

En mäklares rättigheter skall återkallas, om mäklaren inte längre uppfyller behörighetskraven i 1 mom. eller då finansinspektionen av särskilda skäl beslutar det.


3 kap.

Optionsföretagets verksamhet

1 §
Options- och terminsavtal som är föremål för handel

Vederbörande ministerium skall fastställa de bestämmelser och bilagor i företagets reglemente som gäller optioner och terminer, om de motsvarar denna lag och det inte finns särskilda skäl att förbjuda att kurser fastställs för dem och att handel med dem bedrivs i optionsföretaget.

2 §
Underliggande egendom och index

Kurser får fastställas för en option eller en termin som gäller en aktie och handel får idkas med dem, om aktien har tagits upp på börslistan eller till annan offentlig handel i en finländsk fondbörs eller tagits upp till motsvarande handel i en auktoriserad fondbörs som är belägen eller verksam inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller inom något annat därmed jämförbart, myndighetsövervakat omsättningssystem. I fråga om aktier i andra än finländska börsbolag eller i utländska börsbolag med hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet måste det emellertid förutsättas att en tillförlitlig kursbildning för instrumentet möjliggörs av antalet aktieägare, fördelningen av ägandet och en tillräckligt omfattande handel med aktierna samt, i fråga om ett bolag vars aktier inte har upptagits till offentlig handel i Finland, av att detta på grund av sin informationsskyldighet har offentliggjort uppgifter som är tillgängliga i Finland. Vederbörande ministerium skall inhämta utlåtande också hos finansinspektionen samt hos aktiebolaget innan det beslut om aktien som avses i 1 § 2 mom. fattas.

Kurser får fastställas för en option eller en termin som gäller ett masskuldebrevslån, en i 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen nämnd gäldenärsförbindelse eller någon annan kapitalförbindelse som avkastar ränta, och handel får idkas med dem, om omsättningen av handeln med sådana finländska eller utländska lån eller förbindelser och det förfarande som iakttas vid fastställelse eller offentlig notering av gängse pris i handeln möjliggör en tillförlitlig kurs för avtalet. Vederbörande ministerium skall inhämta utlåtande hos finansinspektionen och Finlands Bank innan det beslut om masskuldebrevslånet eller förbindelsen som avses i 1 § 2 mom. fattas. Om Finlands Banks utlåtande är negativt, får bestämmelserna i reglementet eller bilagorna inte fastställas till denna del utan att sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan.


Optioner och terminer vilkas underliggande tillgångar är råvaror eller andra nyttigheter får upptas till kursfastställelse och handel, om handeln med dessa instrument är tillräckligt omfattande för att möjliggöra en tillförlitlig kursutveckling. I optionsföretagets reglemente skall det entydigt definieras hur priset på de underliggande tillgångarna fastställs. Vederbörande ministerium skall inhämta utlåtande från finansinspektionen och elmarknadsmyndigheten innan det fattar sådana beslut om elbaserade optioner eller terminer som avses i 1 § 2 mom. Ifall elmarknadsmyndighetens utlåtande är negativt skall reglementets föreskrifter och bilagor till denna del inte fastställas utan att sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan.

3 §
Avbrytande av handeln

Optionsföretagets styrelse kan under de förutsättningar som anges i 2 kap. 3 § 3 mom. avbryta företagets verksamhet för högst en vecka. Beslutet skall omedelbart delges finansinspektionen.

Optionsföretaget kan avbryta kursfastställelsen för och handeln med elbaserade optioner eller terminer ifall handeln äventyrar elförsörjningen eller är skadlig för elmarknaden eller ifall elsystemets funktion är störd av något annat i optionsföretagets reglemente angivet vägande skäl. Elmarknadsmyndigheten och finansinspektionen skall omedelbart underrättas om avbrottet.

11 §
Anmälningsskyldighet

De som deltar i handeln med elbaserade optioner och terminer skall enligt vad som föreskrivs i optionsföretagets reglemente underrätta detta om begränsningar som är exceptionella eller annars väsentligt påverkar produktionen, överföringen och förbrukningen av el.


4 kap.

Tillsyn över options- och terminsmarknaden

1 §
Tillsyn

Finansinspektionen skall innan den vidtar åtgärder eller fattar beslut som berör handeln med elbaserade optioner och terminer höra elmarknadsmyndigheten, ifall beslutet uppenbarligen skulle inverka väsentligt på elmarknadens funktion eller leveranssäkerhet eller på en enligt elmarknadslagen (386/1995) systemansvarig sammanslutnings verksamhet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

3 §
Rätt till information

Finansinspektionen har rätt att av andra i 2 kap. 8 § 3 mom. nämnda aktörer som är verksamma inom optionsföretaget samt personer och sammanslutningar som nämns i 3 kap. 13 § få de uppgifter som behövs för tillsynen samt kopior av de handlingar som den anser vara nödvändiga för tillsynen. Finansinspektionen har rätt att hos sammanslutningar som avses i 3 kap. 13 § 4 mom. förrätta inspektioner som behövs för tillsynen.

Finansinspektionen kan förstärka skyldigheten att lämna upplysningar och skyldigheten att förete handlingar enligt denna paragraf genom att förelägga vite. Om betalning av vite förordnar länsstyrelsen i det län där den som saken gäller har sin hemort.

Ett optionsföretag är skyldigt att till sammanslutningar som enligt elmarknadslagen är systemansvariga och till andra sammanslutningar som vederbörande ministerium anvisar överlämna information om affärer med elbaserade optioner och terminer, så som bestäms i elmarknadslagen.

4 §
Elsystemets säkerhet

Vederbörande ministerium kan på framställning av elmarknadsmyndigheten och efter att ha hört finansinspektionen utfärda bestämmelser om hur elsystemets säkerhet skall beaktas vid handeln med elbaserade optioner och terminer.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 52/1997
EkUB 10/1997
RSv 66/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.