597/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 juni 1997

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och rcgisteretyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 1, 6, 9 och 11 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782/1995), av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i beslut av den 21 mars 1997 (247/1997) och 9 § sådan den lyder i beslut av den 28 februari 1996 (123/1996), som följer:Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1997. Avgiftstabellens 9 § träder dock i kraft först den 1 september 1997.

Helsingfors den 18 juni 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
1 §
Patentärenden
Ansökningsavgift
grundavgift 1 200 mk
tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 120 mk
Avgift för upptagning till ny behandling
första gången 320 mk
övriga gånger 640 mk
Utläggningsavgift
grundavgift för tryckning 500 mk
tilläggsavgift för varje sida som ansökningen omfattar utöver fyra sidor 60 mk
Avgift för tryckning
grundavgift för tryckning 500 mk
tilläggsavgift för varje sida som ansökningen omfattar utöver fyra sidor 60 mk
avgift för omtryckning av patent, för varje sida 60 mk
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökningen gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 120 mk
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande 110 mk
i två kopior 160 mk
Översättningsavgift 220 mk/sida
Årsavgifter som skall erläggas för patentansökningar och patenter:
1–3 året 850 mk
4 året 650 mk
5 året 750 mk
6 året 900 mk
7 året 1 100 mk
8 året 1 250 mk
9 året 1 450 mk
10 året 1 650 mk
11 året 1 900 mk
12 året 2 200 mk
13 året 2 450 mk
14 året 2 700 mk
15 året 3 050 mk
16 året 3 400 mk
17 året 3 750 mk
18 året 4 100 mk
19 året 4 400 mk
20 året 4 700 mk

En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften som bestäms enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.

Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 220 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 200 mk
Avgifter för ansökan om ändring
i ärenden som avses i 26 § patentlagen 1 100 mk
övriga patentärenden 750 mk
Prioritetsintyg 220 mk/10 sidor
Tilläggssidor 5 mk/sida
Diarieintyg 50 mk
Bestyrkande av riktighet 50 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 80 mk
Utläggningspublikation 30 mk
Patentpublikation 30 mk
Veckoförteckning
lösnummer 30 mk
årsprenumeration 650 mk
Sammandragspublikation 5 mk
6 §
Mönsterrättsärenden
Ansökningsavgift 840 mk
Tilläggsavgift i samband med ansökan
klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänförs, utöver den första 220 mk
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 460 mk
förvaringsavgift för varje modell 220 mk
kungörelseavgift för varje in lämnad bild utöver den första 200 mk
Återupptagningsavgift 220 mk
Förnyelseavgift
för första gången 1 250 mk
för andra gången 1 780 mk
Tilläggsavgift vid ansökan om förnyelse klassavgift för varje varuklass,
till vilken mönstret hänförs, utöver den första 220 mk
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 460 mk
förvaringsavgift för varje modell 220 mk
om förnyelseavgiften erläggs sedan registreringsperioden har gått ut 220 mk
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 200 mk

Framställs anhållan om anteckning i mönsterregistret i samband med ansökan om förnyelse av registrering av mönster, uppbärs avgiften för anteckningen nedsatt med 50 procent.

Avgifter för sökande av ändring:
ärenden som avses i 21 § mönsterrättslagen 840 mk
övriga mönsterrättsärenden 540 mk
Prioritetsintyg 95 mk
Diarieintyg 48 mk
Bestyrkande av riktigheten 48 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 70 mk
9 §
Handelsreeisterärenden
Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar:
Enskild näringsidkarens grundanmälan 350 mk
Öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 700 mk
Annan näringsidkares grundanmälan 1 500 mk
Ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkringsföreningens stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 1 500 mk
Annan ändringsanmälan 250 mk
Registrering av firmanamn 350 mk/namn
Utdrag, intyg och kopior:
Utdrag ur handelsregistret 60 mk
Registrerings intyg 90 mk
Manuellt sammanställt historieutdrag 110 mk timme
Diarieintyg 25 mk
Övriga intyg som baserar sig på handelsregistret 110 mk/timme
Bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 60 mk
Boksluts- och balansärenden
Kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 60 mk
Intyg över att bokslutshandlingar har lämnats in 25 mk
Användning av ADB-system
Användarkoder 1 500 mk
Användarkoder 2–10 250 mk/st
Användarkoder 11– 100 mk/st
Ibruktagande av användarkod på nytt 250 mk
Användningsavgifter: Förfrågning 2 mk
Firmaförfrågning 1 mk
Informationsåtervinning från handelsregistret i maskin läsbar form 80 000 mk/år
Mikrofilmer:
Handelsregistrets grundkartotek 18 000 mk
Kort för upprätthållande av handelsregistret 6 400 mk/år
Handelsregistrets alfabetiska firmaindex 3 800 mk/år
Bokslutshandlingar jämte index föraren 1976–1980 10 000 mk
Bokslutshandlingar jämte index för åren 1981– 8 000 mk/år
Avgift för sökande av ändring:
I ärenden som gäller anmälan som gjorts till handelsregistret 870 mk
Bestyrkande av riktighet 48 mk + 5 mk/sida
11 §
Stiftelseregistreringsärenden
Intyg
Utdrag, diarieintyg, stadgar, bokslutshandlingar (för en räkenskapsperiod) 60 mk
Annat intyg som grundar sig på stiftelseregistret 110 mk/timme
Tillstånds- och samtyckesärenden
Grundande av stiftelse 3 000 mk
Upplösning av stiftelse 1 500 mk
Fusion av stiftelse 1 500 mk
Fastställande av stadgeändring 1 500 mk
Ändringsanmälan som gäller styrelse och namntecknare 250 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.