589/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gruvlagen av den 17 september 1965 (503/1965) 4 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 16 § 1 mom.,

av dessa lagrum 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 208/1995 samt

fogas till 4 § ett nytt 4 mom. och till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1625/1992, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Efter att ha erhållit mutsedel har sökanden (inmutaren) rätt (inmutningsrätt) att inom det i mutsedeln angivna området (inmutningsområdet) utföra undersökning av gruvmineral enligt bestämmelserna i 3 kap. och att utnyttja dem enligt 3 och 4 mom. i denna paragraf.


Det som i 3 mom. bestäms om inmutarens rätt att få ett område fastställt som utmål och därmed få gruvrätt, gäller inte ett i 12 § 3 mom. avsett inmutningsområde för guld som utvaskas ur jordarter på ett område som staten äger samt annat gruvmineral som tillvaratas som biprodukt vid sådan vaskning.

5 §

Ett inmutningsområde får omfatta högst en kvadratkilometer, med undantag för ett inmutningsområde för sådan guldvaskning som avses i 12 § 3 mom., vilket får omfatta högst sju hektar. Inmutningsområdet måste utgöra ett enhetligt område.


10 §

Om det under den tid som nämns i 2 mom. påvisas att i ett inmutningsområde för sådan guldvaskning som avses i 12 § 3 mom. trots systematisk guldvaskning ännu förekommer vaskbart guld, kan handels- och industriministeriet på en ansökan som har gjorts innan den utsatta tiden går ut bevilja förlängning av inmutningens giltighet med högst fem år.

16 §

Inmutaren skall för varje kalenderår eller del därav betala en inmutningsavgift till staten för inmutningsområdet. Inmutningsavgiftens storlek per ytenhet bestäms genom förordning. Den uppgår dock till minst ett belopp som motsvarar avgiften för 10 ytenheter. Inmutningsavgiften för ett inmutningsområde för sådan vaskning av guld som avses i 12 § 3 mom. är dock minst ett belopp som motsvarar avgiften för 5 ytenheter.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På de inmutningsområden för guldvaskning som stämmer överens med 12 § 3 mom. och som var giltiga redan vid denna lags ikraftträdande och på de ansökningar om utmål som har gjorts före ikraftträdandet tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/1997
EkUB 12/1997
RSv 68/1997

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.