587/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Förordning om ändring av 9 § mervärdesskatteförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i mervärdesskatteförordningen av den 21 januari 1994 (50/1994) 9 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1768/1995, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i nämnda förordning 1768/1995, ett nytt 4 mom. som följer:

9 §

En sådan säljare av varor och tjänster som avses i 72 d § 1 och 3 mom. mervärdesskattelagen skall ha en skriftlig fastställelse av den behöriga myndigheten i den stat där den diplomatiska beskickningen, en annan beskickning med samma status, konsulatet som förestås av en utsänd konsul eller institutionen inom Europeiska gemenskaperna är placerad, på att försäljningen av varorna och tjänsterna skulle vara skattefri eller förvärvet av dem skulle berättiga till återbäring av skatt om försäljningen skulle ske i placeringsstaten. I fråga om förvärv som görs av Europeiska gemenskapernas institutioner och deras personal ges fastställelsen av institutionen i fråga.


En sådan säljare av motorfordon som avses i 72 e § 1 mom. mervärdesskattelagen skall ha en skriftlig fastställelse av utrikesministeriet på att köparen skulle ha rätt att skattefritt importera motsvarande fordon med stöd av 94 § 1 mom. 20 punkten. I fråga om ett motorfordon som en institution inom Europeiska gemenskaperna har förvärvat skall säljaren ha en skriftlig fastställelse av institutionen i fråga på att denna har rätt till det skattefria förvärvet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

Förordningens 9 § 1 mom. tillämpas dock från den 1 januari 1995.

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.