585/1997

Given i Nådendal den 19 juni 1997

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 71 § 7 punkten, sådan den lyder i lag 1767/1995,

ändras 1 § 4 mom., 72 d § 3 mom. och 72 e §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 4 mom. i lag 1216/1994, 72 d § 3 mom. i nämnda lag 1767/1995 och 72 e § i sistnämnda lag och i lag 1468/1994, samt

fogas till lagen en ny 68 a § och en ny mellanrubrik före 68 a § samt till 71 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1468/1994 och 1767/1995, en ny 10 punkt, varvid den nuvarande 10 punkten blir 11 punkt i stället för den 11 punkt som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

1 §

Försäljningen anses inte vara rörelsemässig, om vederlaget för försäljningen är lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).


Teletjänster
68 a §

Bestämmelserna i 68 § tillämpas också på teletjänster.

En teletjänst har dock sålts i Finland även då

1) det fasta driftställe från vilket tjänsten överlåts, eller, om den inte överlåts från ett fast driftställe, säljarens hemort finns utanför gemenskapen,

2) köparen är någon annan än en näringsidkare, och

3) tjänsten överlåts till köparens permanenta driftställe i Finland eller, om tjänsten inte överlåts till ett permanent driftställe, då köparens hemort finns i Finland.

Med teletjänst avses en tjänst som avser förmedling, sändning och mottagning av signaler, text- eller bildmeddelanden, ljudmeddelanden eller data via ledningar, radiovågor, optiskt eller med övriga elektromagnetiska metoder samt beviljande eller överföring av rätten att använda en dylik förmedlings-, sändnings- eller mottagningskapacitet.

71 §

Skatt betalas inte på följande slag av försäljning:


10) ovan i 66 a § avsedd gemenskapsintern transport i samband med transporter av varor till eller från Azorerna eller Madeira eller mellan dessa områden,

11) förmedling av varor eller tjänster som med stöd av 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71 eller 72 d § säljs skattefritt.

72 d §

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster till en i en annan medlemsstat placerad institution inom Europeiska gemenskaperna och dess personal under samma förutsättningar som skattefrihet beviljas i den stat där institutionen är placerad.


72 e §

Skatt betalas inte på försäljning av motorfordon, om köparen har rätt till skattefri import av motsvarande fordon med stöd av 94 § 1 mom. 20 punkten eller rätt till den återbäring som avses i 129 § 1 mom. Förutsättningarna för skattefrihet skall påvisas så som bestäms genom förordning.

Om köparen av ett fordon som avses i 1 mom. säljer, hyr ut, upplåter utan vederlag eller på annat sätt överlämnar fordonet för att begagnas av någon annan än en till motsvarande skattefritt fordon berättigad innan tre år har förflutit från den dag då fordonet registrerades för ifrågavarande ändamål, skall han betala den skatt från vilken säljaren med stöd av 1 mom. har befriats. Om köparen när han flyttar från Finland innan den föreskrivna tiden har gått ut, här säljer ett fordon som har varit i hans bruk, skall han i skatt betala 1/36 för varje hel eller ofullständig månad som återstår av tiden.

Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas också på fordon som förvärvats för ovan i 1 mom. avsett ändamål och för vars del införseln eller det gemenskapsinterna förvärvet har varit skattefritt. Skatten bestäms då på grundval av den skatt från vilken köparen har befriats i samband med införseln eller det gemenskapsinterna förvärvet.

I fråga om betalning av skatt som avses i 2 och 3 mom., skattemyndigheter, anmälningsskyldighet, fastställande av skatt, förhandsavgörande, sökande av ändring och återbäring av skatt gäller vad som bestäms om bilskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

Lagen tillämpas, om inte annat bestäms, när en såld vara har levererats eller en tjänst har utförts, när ett gemenskapsinternt förvärv har gjort, när skyldighet att betala skatt på införda varor har uppkommit så som avses i 87 § eller när en vara eller tjänst har tagits i eget bruk efter att lagen trätt i kraft.

Lagens 72 d § 3 mom. tillämpas när varan har levererats eller tjänsten har utförts den 1 januari 1995 eller därefter.

RP 64/1997
StaUB 9/1997
RSv 76/1997
Rådets beslut 97/212/EG; EGT nr L 86, 28.3.1997, s. 29

Nådendal den 19 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.