580/1997

Given i Helsingfors den 13 juni 1997

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/1990) 82 § samt

ändras rubriken för 6 kap. samt 81 och 83 § som följer:

6 kap.

Fusion och inlösen av grundfondsbevis

81 §

Äger en sparbank samtliga aktier i ett aktiebolag, kan bankens styrelse och bolagets styrelse avtala om att bolaget skall fusioneras med banken. Tillstånd till avtalet skall sökas hos finansministeriet. I fråga om fusionen tillämpas 14 kap. 4-7, 12-14, 16 och 17 § lagen om aktiebolag (734/1978). För sparbanken gäller vad som i nämnda paragrafer bestäms om övertagande bolag. Till en anmälan enligt 14 kap. 5 § lagen om aktiebolag skall fogas en kopia av tillståndet från ministeriet.

83 §

Den som äger en grundfondsandel som skall lösas in skall mot lösenbeloppet överlämna grundfondsbeviset till sparbanken inom en månad från det överenskommelse nåddes om lösenbeloppet eller från det beslutet om lösenbeloppet vann laga kraft. Försummas detta, skall banken enligt lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931) utan dröjsmål och utan förbehåll om rätt att återfå beloppet deponera lösenbeloppet hos den länsstyrelse till vars område den överlåtande bankens hemort hör. Är lösningsrätten inte tvistig eller har beslutet om den vunnit laga kraft utan att överenskommelse om lösenbeloppet samtidigt har nåtts eller beloppet bestämts, har den övertagande banken rätt att få ut grundfondsbeviset genom att ställa en av skiljemännen godkänd säkerhet för lösenbeloppet. Den som äger grundfondsandelen har då rätt till gängse ränta på lösenbeloppet för tiden från det säkerheten ställdes till dess lösenbeloppet slutligt har fastställts.

Banken betraktas som ägare till grundfondsandelen då deponering eller ställande av säkerhet som avses ovan har skett. Innehavaren av grundfondsbeviset har endast rätt till lösenbeloppet jämte ränta då han överlämnar grundfondsbeviset, som skall vara försett med behörig anteckning om överlåtelsen.

Har grundfondsbeviset inte överlämnats inom ett år från det banken enligt 2 mom. blev ägare till grundfondsandelen, får ett nytt grundfondsbevis över grundfondsandelen ges ut till banken. I grundfondsbeviset skall antecknas att det har utfärdats i stället för ett tidigare grundfondsbevis. Överlämnas det tidigare utfärdade grundfondsbeviset efter detta till banken, skall det makuleras.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 41/1997
EkUB 8/1997
RSv 58/1997

Helsingfors den 13 juni 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.